INICI / TEMES / Informació / Notícies

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 17 de desembre de 2019
Hora: 19.30 h

ORDRE DEL DIA:

A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

B) RESOLUCIONS DE GOVERN:

2. Baixa del regidor integrant del grup SOMI i reconeixement com a regidor no adscrit

3. Modificació de l'Acord regulador de les condicions de treball dels/de les empleats/ades públics/ques de l'Ajuntament de Manlleu (personal funcionari i laboral) per als anys 2016-2019

4. Modificació del contracte de gestió del servei públic d'Escola Municipal de Música de Manlleu, per compensar l'equilibri econòmic

5. Pla anual de Control Financer 2020

6. Aprovació del Pla d'acció de desenvolupament econòmic local de Manlleu i àrea de relació territorial 2020-2024

7. Alteració de la qualificació jurídica, d'un bé de domini públic a patrimonial, per cedir-lo al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

8. Cessió d'un terreny per a la construcció d'un Institut (La Teuleria)

9. Nomenament de la comissió municipal de delimitació del terme municipal amb el de Les Masies de Roda

C) PROPOSTES I MOCIONS:

-------------------------------------

D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:

10. Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local, des de la darrera sessió plenària ordinària

11. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les regidories que tenen competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.

12. Informació de les regidories

13. Precs i preguntes

Comparteix