Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 26 de novembre de 2019
Hora: 19.30 h

ORDRE DEL DIA:

A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:

1. Aprovació de les actes de sessions anteriors

B) RESOLUCIONS DE GOVERN:

2. Informes trimestrals llei morositat i PMP 2019

3. Donar compte al Ple de l'estat d'execució trimestral de l'exercici 2019

4. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements exp. 59/2019

5. Aprovació inicial de la derogació de l'Ordenança Fiscal núm. 26 - taxa per la prestació del servei de centre obert

6. Aprovació de la plantilla municipal per al 2020.

7. Aprovació del pressupost de l'exercici 2020

8. Aprovació de l'encomana de gestió al Consell Comarcal d'Osona del servei d'ajut a domicili (SAD)

9. Aprovació del conveni de col·laboració per al finançament i execució de les actuacions del projecte "Osona: paisatge, tradició i cultura" - Subvenció FEDER

10. Aprovació del Pla Parcial Urbanístic la Coromina nord, que desenvolupa l'àmbit de sòl urbanitzable delimitat identificat en la modificació puntual número 30 del PGOU de Manlleu en l'àmbit del Mas

11. Aprovació inicial de l'ocupació directa dels terrenys afectats a sistemes urbanístics per l'execució del projecte tècnic de connexió de l'avinguda Puigmal amb l'avinguda dels Pirineus (2a fase)

12. Aprovació provisional de la modificació puntual del pla parcial del Serrallo per destinar un terreny d'equipament públic a Comissaria de la Policia Local.

C) PROPOSTES I MOCIONS:

13. Adhesió del Ple al MANIFEST 25N Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones 2019

14. Moció per un consum estratègic nacional

15. Moció Emergència climàtica

D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:

16. Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local, des de la darrera sessió plenària ordinària

17. RESOLUCIONS:

- Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les regidories que tenen competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.

- Resolucions que preveuen expressament donar-ne compte al Ple municipal.

18. Informació de les regidories

19. Precs i preguntes

Comparteix