INICI / TEMES / Informació / Notícies

Nota de premsa amb les resolucions de govern aprovades al ple del mes de juliol celebrat ahir dimarts dia 16 de juliol de 2019.

RESOLUCIONS DE GOVERN: 

S’aprova per unanimitat: 

  • Aprovació de l'increment de les retribucions bàsiques i complementàries del personal funcionari, personal laboral i personal directiu de l'Ajuntament de Manlleu, d'acord amb el que disposa el Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic. 

Aprovar un increment del 0,25 per cent, amb caràcter general, de les retribucions bàsiques i complementàries dels funcionaris, personal laboral i directiu professional de l’Ajuntament de Manlleu, amb efectes a partir de l’1 de juliol de 2019, a l’empara d’allò previst al Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic. 

 

S’aprova per unanimitat: 

  • Aprovació del Compte General de l'exercici de 2018 

 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, JxCAT i SOMI i vots en contra de PSC i CUP: 

  • Modificació del pressupost. crèdits extraordinaris i suplements 32/2019 (veure imatge adjunta) 

Aprovar l’expedient per a la modificació del pressupost mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per import de 548.491,12 €, finançats amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, préstecs i baixes d’altres aplicacions. 

 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, JxCAT, PSC i SOMI i abstenció de la CUP: 

  • Modificació OF núm. 32 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals (veure imatges adjuntes) 

Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 32 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals que haurà de regir a partir de la seva aprovació. 

 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, JxCAT, PSC i SOMI i vot en contra de la CUP: 

  • Aprovació de la tercera novació modificativa de l'Acord de cessió d'ús de parts de l'edifici de l'antiga seu de Caixa Manlleu per a instal·lar-hi la biblioteca. 

Aprovar la tercera novació modificativa signada el 29.05.2019 de l’Acord de cessió d'ús de parts de l'edifici de l'antiga seu de Caixa Manlleu subscrit el 28.05.2014 pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), la Fundació Especial Antiga Caixa Manlleu i l’Ajuntament de Manlleu (i modificat mitjançant les novacions formalitzades el 13.08.2015 i el 21.12.2016), i conferir-li plena validesa i eficàcia a fi de, d’una banda, ampliar la durada de l'Acord fins al 24 de maig de 2024  i, de l’altra, modificar el règim previst en relació a les despeses dels espais cedits pel BBVA, tot d’acord amb el text de la novació que figura adjunt.   

 

S’aprova per unanimitat: 

  • Verificació del text refós de la modificació puntual núm. 30 del PGOU al sector del Mas per a la seva publicació al DOGC i consegüent executivitat. 

Verificar el text refós de la modificació puntual número 30 del PGOU al sector del Mas, en el qual s’incorporen les prescripcions assenyalades en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de 26 de juny de 2019, pel qual s’aprova definitivament aquesta i es supedita la seva publicació al DOGC i consegüent executivitat a la seva correcta esmena. 

Des de l’àrea de serveis territorials s’ha elaborat el corresponent document refós que incorpora les prescripcions assenyalades referents a 2 temes: 

  • Cal fixar clarament la gestió per a l’obtenció i urbanització del tram de vial corresponent a la ronda nord situat fora del sector urbanitzable delimitat Coromina Nord i que conformarà també l’accés a aquest sector per la seva banda oest, descartant les opcions plantejades pel document d’acord amb l’exposat en l’apartat valoratiu i que hauran de ser compatibles amb el règim del sòl urbanitzable no delimitat.
  • Cal establir normativament i de forma inequívoca que el 60,04 % del cost d’execució de la bassa de laminació serà assumit ple sector i que el 39,96 % del cost restant serà assumit per l’Ajuntament. (...)”. 

 

PROPOSTES I MOCIONS 

S’aprova per unanimitat: 

 

INFORMACIÓ DE REGIDORIES  

Indústria, Coneixement i Agenda Manlleu – David Bosch 

El regidor comenta que el dijous 18/07 es farà una nova edició de la taula d’Indústria amb els representants polítics i tècnics de Serveis Territorials i de Promoció Econòmica on es presentarà a les empreses la inversió prevista al PAE Manlleu (Coromina, Font de Tarrés i el Verdaguer).

 

Participació Ciutadana – Núria Martinez 

La regidora respon a un prec fet per la CUP en l’anterior ple, referent al reglament de Participació

Ciutadana actual de Manlleu. El reglament és del 2002 i la regidora comenta que es treballarà per

modificar-lo i actualitzar-lo el 2020 adaptant-lo a un model de participació ciutadana més actual.

 

Hisenda i Joventut – Eduard Robles

El regidor comenta que està en marxa el casal d’estiu municipal per a nens i nenes d’entre 3 i 12 anys, que té l’esport com a eix vertebrador. Al casal hi assisteixen 57 nens i nenes. Continuant amb joventut el regidor recorda que ha començat ja el 9à Festival de Cinema a la Fresca que ofereix sessions de cinema i/o cinema + sopar cada dimecres de juliol als Jardins de Can Puget. El regidor recorda també que tenim el Carnet Jove de Manlleu, que ofereix descomptes pel Festival de Cinema a la Fresca i per moltes més activitats.

El regidor emplaça als i les electes a participar d’una trobada per reactivar el Pla Local de Joventut,  que tindrà lloc el proper 1 d’agost a les 6 de la tarda.

 

Educació, Habitatge, Gent gran i Igualtat – Rafa Cuenca 

El regidor explica que la setmana passada, i en el marc del 28J, es va fer una acció de visibilització  del col·lectiu LGTBI que va consistir en la pintada de la rotonda del passeig de Sant Joan amb carretera d’Olot amb els colors del col·lectiu. També es va posar una frase apel·lant al respecte a totes les persones als 2 bancs ubicats a la mateixa rotonda. El regidor aprofita per fer un agraïment públic als i les joves que van portar a terme l’acció. 

Pel que fa a Gent gran el regidor comenta que Manlleu, com a ciutat amiga de la gent gran,  elaborarà una diagnosi i pla d'accions de les necessitats d'aquest col·lectiu pels propers 5 anys.

 

Serveis Territorials – Enric Vilaregut 

El regidor informa que a partir de dijous 18/07 es fa el tall total de la carretera de la Miranda. Aquest tall es fa durant els mesos de juliol i agost, que és quan menys trànsit hi ha en aquesta carretera, per agilitzar les obres i poder reobrir la carretera definitivament al setembre.

 

Govern Obert, Atenció Ciutadana, Salut Pública i Consum – M. Josep Palomar

La regidora recorda que el proper dissabte, 20 de juliol, es farà una nova jornada de donació de sang a Manlleu.

 

Medi Ambient - Maite Anglada

La regidora recorda que el dijous 18/07 es farà la recollida mòbil de residus especials per a empreses. També explica que el passat curs escolar es va fer un procés participatiu, en el marc del Consell de la Infància, i es va decidir fer una campanya per a la de sensibilització envers el canvi climàtic. Aquesta campanya es treballa des de Medi Ambient  i es portarà a terme en el marc de Porc i Cervesa d’enguany. La regidora comenta que la Diputació de Barcelona ha començat un informe tècnic per a l’adaptació a les noves normatives i modernització de la Deixalleria de Manlleu.

 

Seguretat Ciutadana i Protecció Civil – Arnau Rovira

El regidor expressa el condol per la mort d’un company de l’àrea de policia que va morir la setmana passada.

 

 

 

Comparteix