INICI / TEMES / Informació / Notícies

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 16 de juliol de 2019
Hora: 19.30 h

ORDRE DEL DIA:

A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

B) RESOLUCIONS DE GOVERN:

2. Aprovació de l'increment de les retribucions bàsiques i complementàries del personal funcionari, personal laboral i personal directiu de l'Ajuntament de Manlleu, d'acord amb el que disposa el Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic.

3. Aprovació del Compte General de l'exercici de 2018.

4. Modificació del pressupost. crèdits extraordinaris i suplements exp. 32/2019

5. Modificació OF núm. 32 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals

6. Aprovació de la tercera novació modificativa de l'Acord de cessió d'ús de parts de l'edifici de l'antiga seu de Caixa Manlleu per a instal·lar-hi la biblioteca

7. Verificació del text refós de la modificació puntual núm. 30 del PGOU al sector del Mas per a la seva publicació al DOGC i consegüent executivitat.

C) PROPOSTES I MOCIONS:

8. Adhesió pel ple la declaració institucional del 28 de juny de la Diputació de Barcelona

D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:

9. Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local, des de la darrera sessió plenària ordinària

10. RESOLUCIONS:

Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les regidories que tenen competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.

Resolucions que preveuen expressament donar-ne compte al Ple municipal

11. Informació de les regidories

12. Precs i preguntes

Comparteix