INICI / TEMES / Informació / Notícies

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 30 d'abril de 2019
Hora: 19.30 h

ORDRE DEL DIA:

A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

B) RESOLUCIONS DE GOVERN:

2. Presa de possessió d'un regidor del grup d'ERC

3. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements exp. 18/2019

4. Rectificació error material modificació de la RLT 1/2019

5. Obertura d'un nou tràmit d'informació pública del document de catàleg de béns a protegir i catàleg de masies i cases rurals del POUM.

6. Verificació del text refós de la modificació puntual núm. 30 del PGOU al sector del Mas per a la seva publicació al DOGC i consegüent executivitat.

7. Aprovació de la minuta de l'acta d'ocupació directa dels terrenys afectats a sistemes urbanístics per a l'execució del projecte tècnic de connexió de l'avinguda Puigmal amb l'avinguda dels Pirineus (1a fase)

C) PROPOSTES I MOCIONS:

8. Aprovació de la Declaració de Sant Fruitós de Bages. Les ciutats i pobles davant el repte de l'Agenda 2030.

9. Adhesió projecte OMS: Ciutats Amigues de les Persones Grans

D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:

10. Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local, des de la darrera sessió plenària ordinària

11. RESOLUCIONS:

  • Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les regidories que tenen competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.
  • Resolucions que preveuen expressament donar-ne compte al Ple municipal.

12. Informació de les regidories

13. Precs i preguntes

Comparteix