INICI /

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 18 de març de 2024
Hora: 18.00 h

ORDRE DEL DIA

A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. ASG/41/2024

B) RESOLUCIONS DE GOVERN:
2. Aprovar pròrroga del Pla d'Igualtat de Ciutadania de Manlleu fins a 31-12-2025. IGT/1/2024
3. Actualització de preus del contracte de concessió de la gestió del servei públic de l'escola bressol municipal "Els Picarols". CTR/10/2024
4. Donar compte de la liquidació del pressupost municipal de l'exercici 2023. INT/26/2023
5. Resolucions adoptades pel President contràries a les objeccions efectuades, i principals anomalies en matèria d'ingressos exercici 2023. INT/1/2024
6. Pla anual control financer 2023. INT/21/2022
7. Modificació del pressupost. Suplements EXP 12/2024. PRE/20/2024
8. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements EXP 13/2024. Canvi finançament. PRE/22/2024
9. Aportacions Grups Polítics 2023 - 2027. INT/12/024
10. Modificació del Lot 1 del Contracte del servei de neteja per baixa d'una dependència municipal. CTR/17/2024

C) PROPOSTES I MOCIONS:
11. Proposta adhesió manifest dia internacional de les dones 2024. IGT/2/2024

D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:
12. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia i de les resolucions de les regidories amb competències resolutòries delegades del núm.399 al 590 per al període comprés entre els dies 14 de febrer al 5 de març del 2024. ASG/3/2024 ASG/5/2024
13. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, corresponents als números:

- 6 de 12/02/2024. ASG/28/2024
- 7 de 19/02/2024. ASG/34/2024
- 8 de 26/02/2024. ASG/43/2024

14. Informació de les regidories
15. Precs i preguntes

App ManlleuMòbil

Documentació adjunta

Comparteix