INICI /

Adjuntem a continuació informació detallada d’alguns punts de l’ordre del dia del ple del mes de febrer i al document adjunt a la notícia hi trobareu el quadre resum amb els punts de l’ordre del dia i les votacions de cada punt.

El total de vots són 20 per absència del regidor del PSC Manlleu, Andreu Garcia, que ha disculpat la seva assistència al ple. El regidor d’Aliança, Roger Saborit, s’afegeix a les votacions a partir del punt Increment complementari 0,5% de les retribucions des del 1 de gener de 2023. ORG/6/2024. 

Informar que referent al punt d’Aprovació de la Modificació del Pla estratègic de subvencions 2023 – 2025, el que es proposa és que aquest any 2024 sigui un any de transició i per tant sigui a partir de l’1 de gener de 2025 que les subvencions passin de concurrència competitiva a convenis nominatius tal i com es va aprovar en sessió plenària del dia 30.10.2023. L’últim trimestre de 2024 sortiran les bases per a la convocatòria de les subvencions que es podran presentar a partir de l’1 de gener de 2025. El punt de l’ordre del dia de Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements EXP. 05/2024 i modificació de les bases d'execució del pressupost 2024 va lligat a aquesta modificació del Pla de subvencions 2023-2025. 

La segona modificació de pressupost, Modificació del pressupost. Suplements EXP 07/2024. Canvi finançament. PRE/9/2024, és el resultat d’agrupar els imports excedents d’inversions finalitzades per finançar  inversions d’aquest 2024, destacant la inversió en programes informàtics. 

En referència a l’aprovació definitiva del projecte d'urbanització de la ronda nord (entre av Puigmal i PPU Coromina Nord), av Pirineus i av Puigmal, comentar que ahir, dilluns 26 de febrer, es va aprovar per Junta de Govern Local, l’inici del procediment d’alineació per concurs de 4 parcel·les de titularitat municipal al sector del pla parcial urbanístic de la Coromina Nord. L’Ajuntament de Manlleu vol destinar els recursos obtinguts amb la venda d’aquestes parcel·les a resoldre la mobilitat que deriva de l’expansió industrial de la ciutat vers el nord-oest del casc urbà per mitjà de l’execució de les obres previstes en el projecte d’enllaç del sector de la Coromina Nord amb les carreteres BV-5224 i C-37 (Ronda Nord). Per això és important l’aprovació d’aquest punt per JGL, ja que això permet publicar l’anunci de la convocatòria de la licitació en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Manlleu i les persones interessades poden presentar les seves ofertes en el termini de 1 mes a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci. L’import total de licitació mínim de les 4 parcel·les és de 2.141.651,62 euros.

 

240227 ronda_nord.jpg

Documentació adjunta

Comparteix