INICI /

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 26 de febrer de 2024
Hora: 18.00 h

ORDRE DEL DIA:


A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. ASG/14/2024


B) RESOLUCIONS DE GOVERN:
Manifest Amics Joan Petit. Nens amb càncer. ASG/36/2024
3. Presa de possessió del càrrec de regidor pel grup ARA GENT DE MANLLEU - ARA PACTE LOCAL (AGM - ARA PL). ASG/88/2023
4. Prendre coneixement de l'Informe del Síndic Municipal de Greuges de Manlleu, any 2023. ASP/95/2024
5. Modificació de la plantilla 1.2024. ORG/2/2024
6. Modificació de la RLT 1.2024. ORG/3/2024
7. Increment complementari 0,5% de les retribucions des del 1 de gener de 2023. ORG/6/2024
8. Aprovació massa salarial personal laboral Ajuntament de Manlleu per l‘exercici 2024. ORG/5/2024
9. Aprovació del text del conveni entre l'Ajuntament de Manlleu i el Consell Comarcal d'Osona per a l'encomana de gestió i dels ajuts per a l'alumnat del municipi de Manlleu per a llibres, material escolar i activitats dins de l'horari lectiu del curs 2024-2025. ASP/54/2024
10. Adhesió a l'Associació de Municipis "Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya" (XATIC). MIT/4/2024
11. Aprovació de la Modificació del Pla estratègic de subvencions 2023 - 2025. ASG/134/2023
12. Proposta d'augment de les tarifes auto taxi per a l'any 2024. ASG/2/2024

13. Modificació de l'ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. ASE/23/2024
14. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements EXP. 05/2024 i modificació de les bases d'execució del pressupost 2024. PRE/7/2024
15. Modificació del pressupost. Suplements EXP 07/2024. Canvi finançament. PRE/9/2024
16. Informe 36/2023 - Seguiment recomanacions informes del Compte General de les CCLL exercicis 2004-2021. PRE/18/2024
17. Donar compte al Ple de l'estat d'execució trimestral del pressupost de l'exercici 2023. PRE/42/2023
18. informes trimestrals llei morositat i PMP 2023. TRE/88/2023
19. Aprovació de la revisió de la retribució del gestor del servei municipal d'aigua potable corresponent a l'anualitat 2023. AST/494/2023
20. Aprovació de la liquidació del cànon anual del contracte de concessió de serveis de gestió i explotació de l'aparcament al subsòl de la plaça Fra Bernadí; i de
l'aparcament en superfície controlat per parquímetres. AST/40/2021
21. Aprovació definitiva del projecte d'urbanització de la ronda nord (entre av Puigmal i PPU Coromina Nord), av Pirineus i av Puigmal. AST/338/2023


C) PROPOSTES I MOCIONS:
22. Moció de suport a la pagesia. ASG/40/2024


D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:
23. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia i de les resolucions de les regidories amb competències resolutòries delegades del núm.42 al 398 per al període comprés entre els dies 10 de gener al 13 de febrer del 2024 ASG/3/2024 ASG/5/2024
24. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, corresponents als números:
- 1 de 08/01/2024. ASG/1/2024
- 2 de 15/01/2024. ASG/7/2024
- 3 de 22/01/2024. ASG/13/2024
- 4 de 29/01/2024. ASG/18/2024
- 5 de 05/02/2024. ASG/21/2024
25. Informació de les regidories
26. Precs i preguntesApp ManlleuMòbil

Documentació adjunta

Comparteix