INICI /

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 22 de gener de 2024
Hora d’inici: 18.00 h.
Règim de sessió: ordinària

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ


A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. ASG/235/2023


B) RESOLUCIONS DE GOVERN:
2. Modificació del pressupost. Suplements EXP 3/2024. PRE/3/2024


C) PROPOSTES I MOCIONS:
3. Moció per a una gestió pública del servei d'aigua a Manlleu. ASG/8/2024


D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:
4. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia i de les resolucions de les regidories amb competències resolutòries delegades del núm.3022 al 3167 per al període comprés entre els dies 12 al 29 de desembre del 2023 i del núm. 1 al 41 per al període comprés entre el 2 al 9 de gener de 2024. ASG/1/2023, ASG/3/2024, ASG/5/2024
5. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, corresponents als números:
- 39 de 11/12/2023. ASG/226/2023
- 40 de 18/12/2023. ASG/230/2023
6. Informació de les regidories
7. Precs i preguntes

App ManlleuMòbil

Comparteix