INICI /

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 22 de desembre de 2023
Hora: 13.30 h

ORDRE DEL DIA:


A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. ASG/195/2023


B) RESOLUCIONS DE GOVERN:
2. Aprovació del text refós del conveni regulador de l’encomana de gestió de diversos serveis d’acció social que l’Ajuntament de Manlleu efectua al Consorci d’Osona de Serveis Socials per l’exercici 2023.  ABS/19/2023
3. Baixa a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública. ASG/217/2023
4. Control financer 2024. INT/28/2023
5. Modificació del contracte de neteja d'edificis LOT 2 TAC OSONA (Museu Industrial de Ter). CTR/54/2023
6. Aprovació de la liquidació del cànon del contracte per a la gestió del servei municipal d'abastament d'aigua potable corresponent a l'exercici 2022. AST/225/2022
7. Aprovació de l'addenda per a la modificació parcial del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d'Osona i els ajuntaments de l'abastament d'Osona Sud, pel finançament de les obres de construcció del dipòsit de Sant Marc i analitzadors en continu. AST/224/2023
8. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec d'un regidor del grup AGM. ASG/88/2023

 

C) PROPOSTES I MOCIONS:
---------------------------------


D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:
9. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia i de les resolucions de les regidories amb competències resolutòries delegades del núm.2745 al 3021 per al període comprés entre els dies 8 de novembre al 11 de desembre de 2023. ASG/1/2023 - ASG/5/2023
10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, corresponents als números:
- 34 de 06/11/2023. ASG/186/2023
- 35 de 13/11/2023. ASG/188/2023
- 36 de 20/11/2023. ASG/198/2023
- 37 de 27/11/2023. ASG/199/2023
- 38 de 04/12/2023. ASG/219/2023
11. Informació de les regidories
12. Precs i preguntes

App ManlleuMòbil

Comparteix