INICI /

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 20 de novembre de 2023
Hora: 18.00 h

ORDRE DEL DIA:


A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior


B) RESOLUCIONS DE GOVERN:
2. Proposta d'adhesió pel ple al Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones - Declaració institucional 25N. IGT/15/2023
3. Modificació del pressupost. Suplements exp. 54/2023. PRE/107/2023
4. Aprovació del pressupost de l'exercici 2024. PRE/90/2023
5. Aprovació de la plantilla pel 2024. ORG/17/2023
6. Aprovació de l'Increment addicional 0,5% de les retribucions amb efectes 1 de gener de 2023, segons article 19.Dos.2.a de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023. ORG/16/2023
7. Modificació de l'Acord regulador de les condicions de treball dels/de les empleats/ades públics/ques de l'Ajuntament de Manlleu (personal funcionari i laboral) per als anys 2016-2019. ORG/4/2023
8. Modificació de l'import de la indemnització per les despeses de desplaçaments originades en l'exercici del càrrec de membre de la corporació. ASG/88/2023
9. Aprovar el text definitiu de Modificació del conveni per a l'impuls de les polítiques de promoció der la igualtat i els feminismes pel període 2022-2025. IGT/10/2023
10. Modificació del Pla d'integritat i de mesures antifrau de l'Ajuntament de Manlleu. ASG/145/2023
11. Reconstrucció de dues àrees d'aportació de residus cremades. AST/208/2023
12. Règim de fiscalització limitada prèvia. INT/27/2023
13. Informes trimestrals llei morositat i PMP 2023. TRE/88/2023
14. Donar compte al Ple de l'estat d'execució trimestral del pressupost de l'exercici 2023. PRE/42/2023


C) PROPOSTES I MOCIONS:
15. Moció per demanar l'adhesió a la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) per a la proposició de Llei de garanties de finançament del sistema educatiu català. Per un mínim del 6% del PIB per a l'educació.  ASG/192/2023


D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:
16. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia i de les resolucions de les regidories amb competències resolutòries delegades del núm.2534 al 2744 per al període comprés entre els dies 18 d'octubre al 7 de novembre de 2023. ASG/1/2023 - ASG/5/2023
17. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, corresponents als números:
- 31 de 16/10/2023. ASG/178/2023
- 32 de 23/10/2023. ASG/181/2023
- 33 de 30/10/2023. ASG/185/2023
18. Informació de les regidories
19. Precs i preguntesApp ManlleuMòbil

Comparteix