INICI /

Es concedirà una bonificació de fins el 95% de la quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres declarades d’especial interès o utilitat municipal.
El ple aprova un tipus del 0,808% de l’IBI quan es tracti de béns urbans.
La taxa de prestació de la gestió de residus municipals passarà a tenir una quota fixa de 177€. A part de la quota reduïda s’afegeix la bonificació per la quota general a les persones majors de 70 anys.

El punt més destacat del ple d’ahir, va ser l’aprovació de les ordenances municipals. 

L’Ajuntament de Manlleu està endeutat en un 60%, fet que es tradueix en no tenir capacitat econòmica ni de finançament. Els ingressos no són suficients per cobrir els serveis de l’ajuntament i malgrat fer un esforç de contenció de la despesa per no traslladar més pressió a l’economia de les famílies s’ha proposat l’augment d’algunes taxes. 

La congelació generalitzada dels impostos, les taxes i els preus municipals dels últims anys han provocat una baixada de la recaptació a través d’impostos directes. Destacar també l’efecte de la sentència del Tribunal Constitucional 182/2021 en relació a l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana que ha provocat la reducció de la recaptació via plusvàlues. A aquest fet s’hi suma l’increment de la factura energètica dels serveis municipals i l’increment de tipus d’interès. 

La majoria de modificacions d’ordenances són modificacions per a l’adequació normativa vigent, jurisprudència i millores tècniques en la redacció dels articles. De la resta de canvis proposats a les ordenances municipals destacaríem les modificacions proposades en l’IBI, l’ICIO i la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals: 

 • IBI: El tipus serà del 0,808% quan es tracti de béns urbans. Es mantenen els tipus de rústic i de béns especials. El tipus serà del 0,80% quan es tracti de béns rústics. El tipus serà del 0,666% quan es tracti de béns de característiques especials. 
 • ICIO (Impost sobre construccions, instal·lacions i obres): Expressament es declaren d’especial interès i utilitat municipal, i per tant gaudiran de bonificació, les següents construccions i/o instal·lacions:
  • 95% rehabilitació general de façanes
  • 60% rehabilitació d'immobles situats al centre històric de la població
  • 75% establiment d'empreses de nova creació
  • 60% ampliació de naus industrials de fins a 500 m2, o bé per l'adquisició o lloguer d'una altra nau de fins a 500 m2
  • 60% ampliació de naus industrials de més de 500 m2, o bé per l'adquisició o lloguer d'una altra nau de més de 500 m2 fins a 2000 m2.
  • 80% ampliació de locals comercials de fins a 200 m2, o bé per l'adquisició o lloguer d’un local comercial de fins a 200 m2.
  • 95% trasllat d'indústries del nucli urbà a un polígon industrial del terme municipal.
  • 95% trasllat de comerços de fins a 200 m2 de zones perifèriques a zones d’eixos comercials.
  • 50% demolició prèvia, total o parcial, i obres de nova planta en solars del centre històric de la població condicionat a la nova construcció de l’edifici
  • 50% retirada de fibrociment
 • Taxa de prestació gestió de residus municipals: La quota fixa passarà a ser de 177€. S’inclou com a benefici fiscal la bonificació per la quota general a les persones majors de 70 anys.

A la nota de premsa adjunta hi trobareu el quadre resum amb els resultats de les votacions de cada un dels punts de l'ordre del dia. 

App ManlleuMòbil

Documentació adjunta

Comparteix