INICI /

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 30 d'octubre de 2023
Hora: 18.00

ORDRE DEL DIA: 

 

A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR: 

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior. ASG/167/2023

 

 B) RESOLUCIONS DE GOVERN: 

2.- Prendre coneixement de l'Informe del Síndic Municipal de Greuges de Manlleu. Any 2022. ASP/580/2023

3.- Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2024 - ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS. ASE/224/2023

4.- Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2024 - OF NÚM.1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. ASE/224/2023

5.- Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2024 -  OF NÚM.2 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES. ASE/224/2023

6.- Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2024 - OF NÚM.3 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA. ASE/224/2023

7.- Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2024 - OF NÚM.4 IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. ASE/224/2023

8.- Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2024 - OF NÚM.5 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES. ASE/224/2023

9.- Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2024 - OF NÚM.11 TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS GENERALS I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ADMINISTRATIVES. ASE/224/2023

10.- Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2024 - OF NÚM.12 TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL. ASE/224/2023

 11.- Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2024 - OF NÚM.17 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL I LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. ASE/224/2023

12.- Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2024 - OF NÚM.18 TAXA PER L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS. ASE/224/2023

13.- Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2024 - OF NÚM.19 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA. ASE/224/2023

14.- Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2024 - OF NÚM.21 TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L'ACTIVITAT. ASE/224/2023

15.- Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2024 - OF NÚM.29 TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS. ASE/224/2023

16.- Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2024 - OF NÚM.32 TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS. ASE/224/2023

17.- Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2024 - OF NÚM.35 TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INSPECCIÓ I CONTROL SANITARI. ASE/224/2023

18.- Modificació de l'ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relativa al servei de subministrament domiciliari d'aigua potable per a l'any 2024. ASE/251/2023

19.- Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements EXP 45/2023. PRE/88/2023

20.- Modificació del conveni per a l'impuls de les polítiques depromoció der la igualtat i els feminismes pel periode 2022-2025. IGT/10/2023 

21.- Restabliment del reequilibri econòmic del contracte de concessió de la gestió del servei públic de l'escola bressol municipal "Els Picarols". CTR/51/2023

22.- Actualització de preus del contracte de concessió de la gestió del servei públic de l'escola bressol municipal "Els Picarols". CTR/62/2023

23.- Aprovació del Pla estratègic de subvencions 2023 - 2025. ASG/134/2023

24.- Aprovació de la cessió en precari al Consorci del Ter de l'ús d'un despatx del Museu del Ter. CTR/28/2023

25.- Posada a disposició del departament d'Educació un bé patrimonial de l'ajuntament al sector de la Teuleria per destinar-lo a la construcció d'un nou institut escola a Manlleu. AST/37/2023

26.- Modificació del reglament regulador del servei de recollida dels residus municipals de Manlleu mitjançant el sistema Porta a Porta. AST/385/2023

 

C) PROPOSTES I MOCIONS:

27.- Moció del Grup municipal Alternativa Municipalista (CUP - AMUNT) per a garantir el dret a empadronament al municipi de Manlleu. GAB/37/2023

 

D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN: 

28.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia i de les resolucions de les regidories amb competències resolutòries delegades del núm.2205 al 2533  per al període comprés entre els dies 6 de setembre al 17 d'octubre de 2023. ASG/1/2023 - ASG/5/2023 

29.- Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, corresponents als números: 

- 25 de 04/09/2023. ASG/156/2023

- 26 de 12/09/2023. ASG/163/2023

- 27 de 18/09/2023. ASG/166/2023

- 28 de 25/09/2023. ASG/168/2023

- 29 de 02/10/2023. ASG/172/2023

- 30 de 09/10/2023. ASG/175/2023 

30.- Informació de les regidories

31.- Precs i preguntes

App ManlleuMòbil

Comparteix