INICI /

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 16 de maig de 2023
Hora: 19.00 h

Trobareu com a document adjunt (al final de la notícia)el resum de les votacions dels punts de l'ordre del dia del ple del mes d'abril celebrat ahir, 16/05/23.

La informació de les regidories i els precs i preguntes dels diferents grups polítics es poden consultar al vídeo del ple que trobareu publicat al nostre canal de Youtube: YouTube Ajuntament Manlleu

Per tenir més informació de qualsevol dels punts debatuts i votats en el ple podeu consultar les actes dels plens a: Actes dels plens Ajuntament de Manlleu  


ORDRE DEL DIA:


A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. ASG/54/2023


B) RESOLUCIONS DE GOVERN:
2. Modificació plantilla 2.2023. ORG/8/2023
3. Modificació RLT 3.2023. ORG/9/2023
4. Aprovació del Reglament de Teletreball. ARH/115/2023
5. Aprovació del conveni amb l'administració concursal i liquidadora de la companyia mercantil "ARC CONCESIONARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, SA" sobre el pagament del crèdit corresponent a la responsabilitat per vicis ocults detectats en la instal·lació de geotèrmia del Mercat Municipal. ASG/61/2023
6. Rectificació de l'Acord Plenari del 25/04/2023 en relació a l'aprovació d'un conveni entre el Consorci d'Osona de Serveis Socials i l'Ajuntament de Manlleu per l'encomana de gestió de diversos serveis d'acció social. Any 2023. ABS/19/2023. 
7. Aprovació dels nous models de Declaracions d'Interessos dels regidors municipals.ASG/68/2023
8. Justificació aportació grups polítics anualitat 2019-2023. INT/3/2021
9. Donar compte al Ple de l'estat d'execució trimestral del pressupost de l'exercici 2023. PRE/42/2023
10. Informes trimestrals llei morositat i PMP 2023. TRE/88/2023


C) PROPOSTES I MOCIONS:
---------------------------------


D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:
11. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia i de les resolucions de les regidories amb competències resolutòries delegades del núm. 822 al 1119 per al període comprés entre els dies 13 d'abril al 3 de maig de 2023. ASG/1/2023 - ASG/5/2023
12. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, corresponents als números:
- 13 de 11/04/2023. ASG/57/2023
- 14 de 18/04/2023. ASG/64/2023
- 15 de 25/03/2023. ASG/67/2023
13. Informació de les regidories
14. Precs i preguntes

App ManlleuMòbil

Documentació adjunta

Comparteix