INICI /

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 25 d'abril de 2023
Hora: 19.00 h

Trobareu com a document adjunt (al final de la notícia)el resum de les votacions dels punts de l'ordre del dia del ple del mes d'abril celebrat ahir, 25/04/23.

La informació de les regidories i els precs i preguntes dels diferents grups polítics es poden consultar al vídeo del ple que trobareu publicat al nostre canal de Youtube: YouTube Ajuntament Manlleu

Per tenir més informació de qualsevol dels punts debatuts i votats en el ple podeu consultar les actes dels plens a: Actes dels plens Ajuntament de Manlleu  


ORDRE DEL DIA:


A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. ASG/31/2023


B) RESOLUCIONS DE GOVERN:
2. Donar compte de la liquidació del pressupost municipal de l'exercici 2022. INT/19/2022
3. Resolucions adoptades pel president contràries a les Objeccions efectuades, i les principals anomalies en matèria d'ingressos exercici 2022. INT/16/2023
4. Pla anual control financer 2022. INT/7/2021
5. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris per extrajudicial. EXP 13/2023. PRE/18/2023
6. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements EXP 17/2023. PRE/25/2023
7. Modificació de l 'Ordenança Fiscal núm. 17 reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal i la utilització de les instal·lacions esportives. ASE/106/2023
8. Aprovació Estratègia Smart City Manlleu. PES/7/2023
9. Aprovació Pla Aterra 2023-2027. SPC/8/2023
10. Liquidació del conveni entre el Consorci d'Osona de Serveis Socials i l'Ajuntament de Manlleu per a l'encomana de gestió de diversos serveis d'acció social exercici 2022. ABS/54/2022.
11. Aprovar el conveni entre el Consorci d'Osona de Serveis Socials i l'ajuntament de Manlleu per a l'encomana de gestió de diversos serveis d'acció social. Any 2023. ABS/19/2023
12. Aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Manlleu i el Consell Comarcal d'Osona per a l'encàrrec de gestió dels ajuts per a l'alumnat del municipi de Manlleu per a llibres, material escolar i activitats dins de l'horari lectiu curs 2023/2024
13. Designa de patró pel Patronat de la Fundació Albir. ASG/62/2023
14. Aprovació de la revisió de la retribució del gestor del servei municipal d'aigua potable corresponent a l'anualitat 2022. ASE/194/2022
15. Verificació del text refós de la modificació puntual 33 del PGOU a l'àmbit del paratge el Falgars, que incorpora les prescripcions de l'acord d'aprovació definitiva adoptat per la CTUCC en la sessió de 18.01.2023. AST/421/2017


C) PROPOSTES I MOCIONS:
--------------------------------

 

D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:
16. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia i de les resolucions de les regidories amb competències resolutòries delegades del núm. 583 al 821 per al període comprés entre els dies 16 de març al 12 d'abril de 2023. ASG/1/2023 - ASG/5/2023
17. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, corresponents als números:
- 10 de 14/03/2023. ASG/46/2023
- 11 de 21/03/2023. ASG/51/2023
- 12 de 28/03/2023. ASG/55/2023
18. Informació de les regidories
19. Precs i preguntes

App ManlleuMòbil

Documentació adjunta

Comparteix