INICI / Formació

Anglès B1.A (60h)


Objectius:
Utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en la forma oral com escrita, així com per a mediar entre parlants de distintes llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixen comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d'interès personal.


Continguts:
MODUL 1 CONTINGUTS LEXICO SEMÀNTICS. 30 HORES
MÒDUL 2 . CONTINGUTS GRAMATICALS. 30 HORES.

 

És necessari tenir el nivell A2 superat amb certificat o fer una prova de nivell.

 

En el cas de persones en actiu: és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual  treballen disposi de centre de treball a Catalunya.
 
CAL COMPLIR AL MENYS UN DELS SEGÜENTS REQUISITS:

A)  Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria.

B)  Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat al que desitja accedir.

C)  Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la família professional de sanitat.

D)  Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mig.

E)  Tenir superada la prova d'accés a la universitat per majors de 25 anys i/o de 45 anys.

F)  Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin superar la prova de nivell que dona accés a aquesta formació.
 

 

 Docent: Marta Cirera


Dates:del 5 de setembre al 28 de novembre Horari:dimarts i dijous de 17h a 19:30h Adreçat a:prioritàriament a persones treballadores amb places per a persones en situació d'atur

Comparteix