Subvencions a l’emprenedoria femenina en el sector digital

Es convoquen les subvencions a empreses de base tecnològica liderades per dones per impulsar l’emprenedoria i el lideratge femení en l’àmbit digital. Aquestes subvencions han d’ajudar a consolidar empreses emergents de base tecnològica fundades i liderades per dones, que estiguin en la fase inicial de la seva activitat empresarial. Del 24 de març al 23 d'abril de 2021

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les empreses o empreses emergents que compleixin els requisits que consten en el punt 3 de l’annex de les bases reguladores:

- A l’equip fundador hi ha d’haver com a mínim una dona que tingui el 50% de les accions de la companyia.

- La companyia ha d’estar establerta a Catalunya, i ha de tenir entre un i tres anys de vida des de la seva constitució, en el moment de la publicació de la convocatòria.

- L’empresa ha d’estar constituïda com a societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral o societat cooperativa.
- Ha de ser una companyia amb potencial de creixement de base tecnològica.

Import de la subvenció:

- Les empreses beneficiàries que obtinguin una puntuació igual o superior a 50, d'acord amb els criteris de valoració establerts a la base 10, i fins que s'esgoti el pressupost de la convocatòria, podran accedir a un ajut econòmic. La quantia serà d'un mínim de 15.000 euros i un màxim de 35.000 euros. Aquest ajut econòmic pot arribar a ser del 100% del projecte presentat.

- Els criteris que es tindran en compte per determinar la quantia de les subvencions són el cost del projecte, els altres ajuts rebuts, la puntuació obtinguda pels criteris de valoració i les disponibilitats pressupostàries. (veure punt 9 de les bases)

 Actuacions i despeses subvencionables:

Es podran subvencionar les actuacions contingudes en el pla d'empresa i que siguin necessàries per al seu desenvolupament. Alguns exemples d'actuacions poden ser: la creació de prototips, la miniaturització, l'ampliació de l'escala, el disseny, la verificació del rendiment, les proves i/o demostracions de producte, el desenvolupament de línies pilot, la validació per a la replicació del mercat i altres activitats destinades a portar la innovació per rebre finançament i accedir al mercat. (veure punt 6 de les bases)

 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud:

Juntament amb la sol·licitud s'ha de trametre la documentació que es detalla a continuació, d'acord amb els models normalitzats que en cada cas es poden trobar a http://tramits.gencat.cat.

a) Memòria tècnica descriptiva que inclogui l'explicació detallada del pressupost d'ingressos i despeses (desglossat per partides i equilibrat) i la descripció de les actuacions per a les quals se sol·licita l'ajut.

La memòria ha de contenir, almenys, els apartats següents:

   - Pla d'empresa o resum executiu

   - Pla econòmic i financer

   - Currículum de l'emprenedora i descripció de l'equip promotor

També s'hi ha de fer constar una descripció detallada del compliment dels requisits que fan referència a l'equip i a l'empresa.

 

 

Documentació adjunta

Enllaços relacionats

Comparteix