Subvencions de l'àrea del Llibre

Subvencions per a la modernització de les llibreries i per a l'edició de llibres d'especial interès cultural o de temàtiques i gèneres poc difosos en llengua catalana o occitana Del 16 al 30 de març del 2021, tots dos inclosos

 Beneficiaris: 

1.   Empreses privades que es dediquen, exclusivament o principalment, a la venda de llibres al client final, en establiments oberts al públic. 

2.   Poden optar a les subvencions les empreses i entitats sense ànim de lucre privades amb activitat econòmica d’edició de llibres.
No poden optar a aquestes subvencions les empreses i entitats sense ànim de lucre privades participades per administracions públiques o entitats que en depenen o hi estan adscrites.

 

Objectius:

1.   L’objecte d’aquesta línia de subvencions és la modernització de la llibreria, entesa com a establiment obert al públic adreçat principalment a la venda de llibres, mitjançant la realització d’obres, l’adquisició de béns i equipaments, la incorporació de noves tecnologies, l’elaboració d’auditories de qualitat de servei, i la realització d’accions de promoció del llibre i la lectura. Les activitats objecte de subvenció han de tenir una repercussió directa en la qualitat del servei prestat a l’usuari i en la comercialització del llibre.

2.   Aquesta línia té com a objecte la concessió de subvencions a l’edició de llibres d’especial interès cultural o de temàtiques i gèneres poc difosos en llengua catalana o occitana. S’hi inclouen tant els projectes com els llibres publicats de títols individuals o col·leccions de llibres

Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:
a) Llibres referits a qualsevol disciplina del coneixement. A títol enunciatiu, s’hi relacionen, entre d’altres, l’assaig i el pensament, els llibres científics i tècnics, els clàssics i la literatura, sens perjudici del que estableix l’apartat 2.
b) Llibres de còmic i de novel·la gràfica. Als efectes d’aquestes bases, es considera còmic i novel·la gràfica el producte editorial en format llibre que conté una història explicada mitjançant una successió de vinyetes que contenen il·lustracions i text alhora.

Es pot sol·licitar l’ajut per a qualsevol de les modalitats, així com optar a ambdues modalitats.

 

Comparteix