Ajuts sector de l'activitat física i l'esport

Ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials que es puguin produir en el sector de l'activitat física i l'esport, com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19 durant l'any 2021 Del 10 al 16 de març de 2021

Programes: S'estableixen els programes següents:

  1. Per a entitats gestores d'instal·lacions esportives l'obertura al públic de les quals s'hagi vist suspesa o
    limitada.
  2. Per a entitats organitzadores de competicions esportives oficials d'àmbit català, a nivell federat (excloses les
    professionals) i escolar, la celebració de les quals s'hagi vist ajornada.

Beneficiaris:  Poden ser beneficiàries del programa 1 les entitats gestores de les instal·lacions esportives en servei censades al Cens d'equipaments esportius de Catalunya (CEEC) i afectades per la suspensió o limitació del'obertura al públic següents:
a) Les entitats privades sense finalitat de lucre registrades en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya que gestionen instal·lacions esportives.
b) Les empreses que gestionen instal·lacions esportives d'acord amb l'epígraf 967.1 (Instal·lacions esportives) o l'epígraf 967.2 (Escoles i serveis de perfeccionament de l'esport) de les tarifes i la instrucció de l'Impost d'Activitats Econòmiques, aprovades pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre.
c) Les universitats catalanes que siguin gestores d'instal·lacions esportives.
3.2 Poden ser beneficiaris del programa 2:
a) Les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs, registrades en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.
b) Els consells esportius, registrats en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

Documentació adjunta

Enllaços relacionats

Comparteix