Subvencions per a la incorporació de sòcies treballadores o sòcies de treball a cooperatives i societats laborals

Convocatòria de subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals en l’exercici 2022. Del 7 de novembre de 2022, a les 9:00 h, fins a l'11 de novembre de 2022, a les 15:00 h

L'objecte d'aquest programa és subvencionar la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en una cooperativa o societat laboral, inscrita al registre corresponent i amb activitat o seu social a Catalunya.

 

Beneficiaris: Cooperatives i Societats Laborals 

Despeses subvencionables:

Es considera subvencionable la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball a una cooperativa o una societat laboral incloses en algun dels col·lectius següents:

a) Persones desocupades (han d'estar inscrites a l'oficina d'ocupació corresponent com a demandants d'ocupació prèviament a la seva incorporació com a sòcies).
b) Persones treballadores vinculades a l'empresa amb contracte de treball de caràcter fix o temporal (han d'estar donades d'alta al règim general de la Seguretat Social prèviament a la seva incorporació com a sòcies). La incorporació ha de suposar el manteniment o un increment d'ocupació respecte de la mitjana dels 12 mesos anteriors a la data d'incorporació dels nous socis o sòcies pels quals es percep la subvenció. A l'efecte del càlcul de l'increment d'ocupació s'han de tenir en compte el nombre de socis o sòcies treballadors o de treball i el nombre de treballadors o treballadores amb contracte indefinit.

 

  

Quantia:

La quantia màxima d'aquestes subvencions és gradual segons els col·lectius següents:

a) Un import màxim de 7.000,00 euros per la incorporació de persones amb discapacitats com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals, que s'incrementarà a 7.500,00 euros quan es tracti de la incorporació de persones amb discapacitats menors de 30 anys.

b) Un import màxim de 5.500,00 euros per la incorporació de dones com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals, que s'incrementarà a 6.000,00 euros quan les dones estiguin en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació. En cas que l'empresa s'hagi constituït o estigui en procés de constitució en els 12 mesos anteriors a la data de la publicació al DOGC d'aquesta Resolució, l'import màxim serà de 6.500,00 euros, que s'incrementarà a 7.000,00 euros quan les dones estiguin en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació.

c) Un import màxim de 4.000,00 euros per la incorporació de persones menors de 30 anys, o amb 45 anys o més, com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals, que s'incrementarà a 4.500,00 euros quan les persones menors de 30 anys, o amb 45 anys o més, estiguin en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació. En cas que l'empresa s'hagi constituït o estigui en procés de constitució en els 12 mesos anteriors a la data de la publicació al DOGC d'aquesta Resolució, l'import màxim serà de 5.000,00 euros, que s'incrementarà a 5.500,00 euros quan les persones menors de 30 anys, o amb 45 anys o més, estiguin en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació.

d) Un import màxim de 2.000,00 euros per la incorporació de persones no incloses en els col·lectius anteriors, que s'incrementarà a 2.500,00 euros quan estiguin en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació. En cas que l'empresa s'hagi constituït o estigui en procés de constitució en els 12 mesos anteriors a la data de la publicació al DOGC d'aquesta Resolució, l'import màxim és de 3.000,00 euros, que s'incrementarà a 3.500,00 euros quan les persones estiguin en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació.

En el cas que la persona que s'incorpora com a sòcia s'inclogui en més d'una de les categories anteriorment citades, s'aplicarà la subvenció que estableixi l'import més elevat, sempre que s'acrediti la condició personal. 

Documentació adjunta

Enllaços relacionats

Comparteix