INICI / Subvencions

Subvencions per a la contractació laboral de persones en situació de major vulnerabilitat

El Departament d'Empresa i Treball ha obert el període de sol·licituds d’ajuts econòmics per donar suport a la contractació, en empreses ordinàries, de persones en situació de vulnerabilitat. Del 03/11/2023 al 29/12/2023

En aquesta convocatòria és subvencionable la modalitat de contracte indefinit d’acord amb la normativa laboral vigent.

Els contractes s'han de celebrar a temps complet i tenir el centre de treball ubicat a Catalunya.

El període subvencionable es determina en funció de la data de subscripció del contracte i de la data de finalització del programa i comprèn el període de contractació fins, com a màxim, 28 de desembre de 2024, així com un període de permanència posterior de 24 mesos en la contractació, d’acord amb la base 5.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/214/2021.

Per a aquesta convocatòria s'estableix un nombre màxim de 5 contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària i no seran subvencionables les substitucions, d’acord amb la base 5.1.2

Beneficiaris:

• Les entitats sense ànim de lucre, incloses les associacions i fundacions.
• Les cooperatives de treball associat.
• Les corporacions de dret públic.
• Persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com a empresàries, un contracte de treball.

No poden ser beneficiàries les agències de col·locació, les empreses d'inserció, els centres especials de treball ni les empreses de treball temporal.

La subvenció consisteix en un mòdul econòmic mensuals, en funció dels grups de cotització:

Grups 3 – 7: 1.324,27 euros
Grups 8 – 11: 1.033,65 euros
Per a aquesta convocatòria, les persones destinatàries són:

- Persones en situació de desocupació de 45 anys o més,
- Dones desocupades de 30 anys o més en situació de vulnerabilitat, considerant-se com a tals les que compleixin un o més dels següents requisits:
- Dones destinatàries de la renda garantida de ciutadania.
- Dones en situació de violència masclista.
- Dones que siguin mares de famílies monoparentals. Aquest requisit es pot acreditar mitjançant la presentació del carnet de família monoparental.
- Dones amb situació de discapacitat reconeguda legalment.
- Dones desocupades no perceptores de prestació.
- Persones desocupades de llarga durada de 30 anys o més,
- Persones desocupades migrades d’origen extracomunitari de 30 anys o més.
S'entén per persona aturada de llarga durada la persona demandant d'ocupació, en situació de desocupació un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos anteriors a la contractació laboral objecte de la sol·licitud. En cas que no es pugui acreditar aquest període mínim mitjançant la inscripció com a demandant d’ocupació, també es podran considerar en aquest còmput els períodes en que la persona no hagi estat donada d'alta a la Seguretat Social en el règim general o qualsevol dels règims especials. No es tindran en compte en aquest còmput els períodes d’alta per treballs i prestacions en benefici de la comunitat.

Les persones destinatàries hauran d'estar inscrites a l'oficina de Treball corresponent del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades, tant si estan en situació d’alta com de suspensió, i han de tenir capacitat per formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.

Les persones destinatàries no poden haver estat contractades per la mateixa persona o entitat sol·licitant en els 12 mesos anteriors al contracte pel qual es demana la subvenció.

 

Comparteix