Ajudes per a emprenedors amb discapacitat (2018-2022)

Ajudes per a projectes d'emprenedoria, mitjançant la fórmula de l'autoocupació o la constitució d'empreses de l'àmbit de l'economia social Fins el 31 d’octubre de 2021
  • Convocant: Fundació ONCE en qualitat d'Organisme Intermedi del Programa Operatiu FSE d'Inclusió Social i Economia Social, 2014-2020 (POISES)

  • Objecte: Fomentar la creació d'ocupació, la millora de l'ocupabilitat i la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat.

  • Beneficiaris: Persones amb discapacitat, que no hagin rebut ajuda per part de Fundació ONCE en els últims 5 anys, demandants d'ocupació, ja sigui per atur o per millora, que tinguin previst o hagin posat en marxa el seu propi projecte empresarial, generant al seu torn la seva pròpia ocupació (de manera individual o com a persona jurídica) i sempre que es compleixin els requisits que es detallen en aquesta convocatòria.

  • Imports:  Els sol·licitants que reuneixin els requisits establerts en aquesta convocatòria, podran optar a una ajuda econòmica fixa i mínima, a fons perdut, de 3.000 euros, com a suport a la seva inserció laboral, mitjançant la fórmula de l'autoocupació.

Addicionalment, s'incrementarà la quantia de l'ajuda a concedir, si el projecte compleix algun d'aquests factors: 

  1. Situació sociolaboral de la persona sol·licitant
  2. Foment de l'ocupació de persones amb discapacitat:
  3. Foment de sectors en creixement,

La suma total de l'ajuda a concedir, no serà en cap cas superior a 18.000 euros 

Comparteix