INICI / Subvencions

Ajuts a la indústria per a l'eficiència energètica. (IDAE-FNEE)

Subvencions per a actuacions d’eficiència energètica en pime i gran empresa del sector industrial Fins el 30 de juny de 2024.

Beneficiaris

Les pimes o  grans empreses manufactureres amb CNAE 2009 del 07 al 11 i del 13 al 33. I les empreses o entitats propietàries de plantes de tractament de residus, efluents o tractaments d’aigua que siguin propietat d’una empresa amb CNAE del 35 al 39.

També són beneficiàries les Empreses de Serveis Energètics (ESE) que actuen en funció d'un contracte de serveis energètics amb alguna de les empreses indicades anteriorment. El contracte s'acreditarà d'acord amb el què disposa l'annex III del RD 263/2019. L’ajut repercutirà en tot cas  a l'empresa on s'executi el projecte.

Inversions elegibles

Les actuacions elegibles susceptibles de rebre ajuda s’han d’ajustar en una o varies de les tipologies següents:

Tipologia 1 - Millora processos industrials: Millores, no iniciades, que permetin reduir el consum d'energia per unitat de producte a les plantes manufactureres. Cal que la inversió sigui superior a 75.000€, i que no es superi una inversió de 1,2 euros per kWh d’estalvi anual. NO es subvencionen la cogeneració ni la fotovoltaica o eòlica.
Tipologia 2 - Sistemes de gestió energètica. Inversió elegible mínima 30.000 €

Costos elegibles

Elaboració dels projectes tècnics relacionats amb les actuacions, els costos de direcció facultativa, els costos d'execució de l'obra civil (sempre que no superi el 20% de la inversió elegible i els de muntatge de les instal·lacions); els equips, materials i instal·lacions auxiliars necessàries, els costos de transport, els d'assistència tècnica i tots aquells necessaris segons estableixi la normativa vigent que demostrin estar lligats a l'execució del projecte, així com els costos necessaris per a la legalització de les instal·lacions i l'obtenció de les llicències requerides en les diferents fases del projecte, tant dels col·legis professionals com de les diferents administracions afectades. Només factures i comandes amb data posterior a la data de sol·licitud.

Documentació

Per a tots els sol·licitants:

-Escanejat del DNI/NIE del representant de l'empresa o empreses sol·licitants.

-Escanejat del document d'identificació fiscal (NIF) de l' empresa o empreses sol·licitants i promotores de l'actuació.

-Escanejat d'escriptures de constitució de l'empresa o empreses sol·licitants.

-Document acreditatiu de les facultats de representació del representant.

-Declaració responsable emesa pel representant legal de l’empresa que indiqui la qualificació com empresa autònoma, o be que sindiqui les empreses associades o vinculades, on s’inclogui les dades de participació respectives.

En el cas de petita o mitjana empresa:

-Comptes anuals de l’empresa sol·licitant, i de les empreses associades o vinculades, corresponent a l’últim exercici comptable tancat, amb el justificant d’haver estat dipositades al Registre corresponent.

-Declaració responsable del representant de l’empresa del número de treballadors de l’empresa i de les empreses associades o vinculades.

-Declaració responsable del representant de l’empresa que indiqui si l’empresa es autònoma o bé indiqui quines són les empreses associades amb els percentatges de participació.

En el cas d’agrupació d’empreses:

-Comprovar que en el document de col·laboració o instrument anàleg formalitzat pel representant degudament facultat de les mateixes que especifiqui l’acceptació i designació expressa del representant únic de totes elles, el NIF del representant sigui el correcte.

Memòria descriptiva dels projectes que constin de diferents actuacions seguint el model per presentar aquesta informació  disponible a la pàgina web de l’ICAEN  (caldrà que es detallin els estalvis energètics, econòmics, reduccions d’emissions i pressupost de les inversions específic per cada tipus d’actuació).

Comparteix