Subvenció: Programa TU+1 de foment de la contractació indefinida d'un treballador/treballadora per part d'autònoms

Ajut que permet la contractació per part d'autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec del 5 al 28 de setembre de 2023

Subvenció: Programa TU+1 de foment de la contractació indefinida d'un treballador/treballadora per part d'autònoms

Es concedeix una subvenció de fins a 19.745 euros per a cada autònom/a o societat limitada unipersonal (SLU) sense treballadors a càrrec seu que formalitzi un contracte indefinit amb un treballador/ora en situació d'atur inscrit com a demandant d'ocupació no ocupat (DONO) durant un període mínim de 18 mesos. Fins a les 15.00 hores del 28 de setembre de 2023.

Les persones beneficiàries han de sol·licitar la subvenció abans de subscriure el contracte i han de formalitzar el contracte o els contractes de treball indefinits en un termini màxim de 2 mesos a comptar des del dia següent al de la publicació de la resolució d'atorgament. En cas que no se subscrigui el contracte dins del termini establert, es procedirà a la revocació de l'ajut.

El període de contractació subvencionat per a aquests ajuts és de 18 mesos, a comptar des de l'inici de la formalització del contracte.

ENTITATS BENEFICIÀRIES
Poden ser beneficiaris de les subvencions que preveu aquesta Ordre els treballadors i treballadores autònoms sense assalariats a càrrec, o les societats limitades unipersonals (SLU), quan la persona física que les constitueixi desenvolupi la seva activitat a la societat, sense assalariats a càrrec. Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els treballadors i treballadores autònoms amb un o diversos treballadors o treballadores autònoms col·laboradors a càrrec, sempre que el nou contracte indefinit no es formalitzi amb aquest o aquests treballadors o treballadores autònoms col·laboradors.

QUANTIA
La quantia del mòdul econòmic per a aquesta convocatòria es fixa en un import de 19.745 euros, que incorpora al cost salarial el cost dels complements salarials, inclosa la quota patronal.

En cas que es formalitzi un contracte de treball a temps parcial, que no pot ser en cap cas inferior al 50% de la jornada de treball, la quantia del mòdul s'ajustarà proporcionalment en funció de la jornada de treball establerta.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL.LICITUD:  Aquest tràmit només es pot fer per internet.
- Full de sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya (Àrea SEPA) degudament diligenciat,

- Declaració d’alta al cens d'empresaris, professionals i retenidors, en algun municipi de Catalunya (models 036-037) o document únic electrònic (DUE) tramitat i finalitzat a través de la plataforma CIRCE amb codi de seguretat de verificació, si s’escau.

- Memòria explicativa del projecte  

- En cas de professionals col·legiats, certificat actualitzat on consti la data d'alta a la mútua.

-  En cas de societats limitades unipersonals, document 'Nota informativa mercantil, en què s’indica la data d’inici d’operacions de la SLU. Aquest document es pot sol·licitar al web del Registre mercantil.

- En cas d'haver obtingut una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial dels s deutes amb l'Agència Tributària estatal, l'Agència Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de la Seguretat Social, cal que aportin la documentació que ho acrediti.

 

Comparteix