INICI / Subvencions

Ajuts destinats a compensar les pèrdues de les microempreses de la indústria cervesera

Amb aquesta convocatòria es pretén donar suport al sector de la petita indústria cervesera, la qual s'ha vist greument afectada per un augment de les matèries primeres i béns intermedis com a conseqüència de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. Del 1 de setembre al 2 d’octubre de 2023, ambdós inclosos.

Requisits

Les indústries elaboradores de cervesa han de complir els requisits següents:

- Tenir la consideració de microempreses d'acord amb la definició establerta en l'article 2.3 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió Europea.
- Haver iniciat la seva activitat abans de l'1 de gener de 2020.
- Que abans de l'1 de gener de 2020, tinguin el codi de classificació de l'activitat CNAE 11.05 i el mantinguin a l'actualitat.
- Que no es tracti d'una empresa dominada per cap corporació, holding o grup empresarial.
-No haver estat objecte de canvis societaris posteriors al 2019 que impliquin un canvi de control de la societat.
Documentació a presentar amb la sol.licitud:

- Còpia del DNI/NIF/NIE o altre document que acrediti la identitat de la persona sol·licitant o qui la representi, en cas de no haver autoritzat al Departament d'Acció Climàtica a obtenir aquesta informació.
- Document que acrediti la representació. No cal presentar aquest document si la representació consta inscrita en un registre públic o en el Registre electrònic general de la representació.
- Còpia de les escriptures i/o estatuts registrats de l'entitat sol·licitant. Si aquesta documentació està disponible al Registre d'entitats jurídiques, Registre de Cooperatives o registre de Societats Agràries de Transformació (SAT) no cal presentar-la.
- Còpia de la última declaració de l'Impost de Societats presentada a l'Agència Tributària Estatal.
- Memòria justificativa on ha de constar la documentació següent:

. Memòria explicativa del compliment de la finalitat de l'acció, l'activitat o el projecte subvencionats, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
. Memòria econòmica d'acord amb les bases reguladores que, com a mínim, ha de contenir el valor de l'actiu no corrent immobilitzat material (ANCm), la quantia de la subvenció calculada d'acord amb l'article 4.3, detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació del seu import i procedència, i valors de les variables que serveixen per establir la categoria de microempresa (nombre de treballadors, volum de negoci i/o balanç general de l'últim exercici tancat).

- Informe d'un auditor de comptes que certifiqui el percentatge de pèrdua del marge brut. L'informe de l'auditor ha de complir amb l'establert als articles 6 a 9 de l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, modificada per l'Ordre VEH/79/2020, de 9 de juny.
- Factura de l'auditor de comptes per l'informe al qual fa referència el punt e.3), i justificant del seu pagament.

Enllaços relacionats

Comparteix