Ajuts generals per a la producció de llargmetratges

Es tracta d’ajuts anticipats a les empreses productores per al finançament del cost de producció de projectes de llargmetratge. Aquests ajuts generals són compatibles amb els ajuts selectius per a la producció de llargmetratges sobre projecte del mateix Ministeri de Cultura i Esport. Del 28 d’agost de 2023 i finalitzarà a les 14 hores del dia 18 de setembre de 2023.

Beneficiaris
Podran ser beneficiaries d’aquests ajuts les empreses productores independents (incloses les agrupacions d’interès econòmic) i les empreses productores no independents, sempre que es tracti de llargmetratges realitzats en coproducció amb empreses productores de caràcter independent. Així mateix, quan es tracti de projectes realitzats per diverses empreses productores, aquestes s’hauran de constituir en agrupacions.

Actuacions subvencionables
Per ser seleccionats els projectes hauran de complir els requisits següents:

- Els projectes de llargmetratges, inclosos els realitzats en règim de coproducció amb empreses estrangeres, hauran de tenir nacionalitat espanyola o estar en disposició d’obtenir la nacionalitat espanyola.
- En general, el cost mínim del llargmetratge haurà de ser de 1.300.000 euros (300.000€ en el cas dels llargmetratges de caràcter documental). Caldrà acreditar, en el moment de presentar la sol·licitud, que el projecte té garantit un finançament de com a mínim el 35% del pressupost previst per a la seva producció.
- No podran accedir a aquests ajuts els projectes que hagin presentat la sol·licitud de qualificació per grups d’edat.
- Com a mínim, el 50% de les despeses pressupostades dels llargmetratges s’hauran de realitzar a Espanya o revertir en autors o en equips tècnics, artístics o de serveis que tinguin residència fiscal a Espanya.
- El projecte haurà d’incloure el subtitulat especial i l’audiodescripció d’acord amb la normativa tècnica aplicable.
- El projecte haurà d'incloure un sistema de mesurament i registre d’impacte mediambiental que contempli paràmetres de sostenibilitat al transport, allotjament, càtering, reutilització i reciclatge de materials, gestió de residus, estalvi energètic i consum eficient de recursos naturals, així com un pla de reducció de la petjada de carboni.
L’import màxim dels ajuts serà de:

1.400.000 euros sempre que el cost reconegut del llargmetratge sigui de, com a mínim, 8.000.000 d’euros.
1.200.000 euros sempre que el cost reconegut del llargmetratge sigui d’un mínim de 5.000.000 d’euros.
1.000.000 d’euros sempre que aquest import no superi el 40% del cost reconegut del llargmetratge (o del 50% en aquells projectes que puguin assolir una intensitat màxima del 75% i del 80% del cost reconegut segons el que s’estableix a l’article 21 del Reial Decret 1084/2015 de 4 de desembre).

Enllaços relacionats

Comparteix