INICI / Fem Xarxa

25/8/2023

Aprovats nous permisos i mesures de conciliació laboral

El Reial decret llei 5/2023, que va entrar en vigor el 30 de juny, inclou diverses disposicions importants per millorar la conciliació de la vida laboral i familiar, adaptació de la jornada i reconeixement de les parelles de fet.

El 30 de juny van entrar en vigor nous permisos laborals després de la publicació del Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, inclosos en la Llei de Famílies. Aquests nous permisos per a la conciliació modifiquen parts del redactat de l'Estatut dels Treballadors, la llei bàsica que regula les relacions laborals a l'estat espanyol i sobre el que se sustenten tots els convenis col·lectius.

La seva aprovació tracta de respondre a la necessitat de conciliació que viuen les persones treballadores després d'enfrontar-se a situacions on la salut dels seus familiars i la feina es troben en un punt d'incompatibilitat.

Aquestes novetats contemplen nous supòsits en els quals els treballadors poden absentar-se del treball, de manera remunerada i no remunerada, que inclouen també a les parelles de fet. A continuació, expliquem quines són les novetats destacades:

1. Dret a no ser discriminat: S'estableix el dret dels treballadors a no ser tractats de manera desfavorable a causa de l'exercici dels drets de conciliació o corresponsabilitat de la vida familiar i laboral.

2. Ampliació del dret d'adaptació de la jornada: S'amplia el dret dels treballadors a sol·licitar mesures de treball flexible per a la cura de fills, cònjuges, familiars dependents i altres persones que convisquin en el mateix domicili. Es garanteix la presumpció de concessió si no hi ha oposició expressa i s'estableixen terminis per a l'acceptació o rebuig de les sol·licituds.

3. Permisos retribuïts: S'estableixen nous permisos retribuïts relacionats amb la conciliació de la vida personal, laboral i familiar. Això inclou permisos per cura de familiars i permisos per causes de força major.

4. Permís no retribuït parental: S'introdueix un nou permís parental de 8 setmanes específic per a la cura de fills o menors acollits per temps superior a un any. Aquest permís és intransferible i flexible i es pot gaudir fins que els fills compleixin vuit anys. La suspensió del contracte de treball durant aquest permís no és retribuïda.

5. Exercici simultani de certs drets de conciliació: En cas que tots dos progenitors gaudeixin de permisos de lactància, reducció de jornada o excedència per cura de fills, l'empresa pot limitar el seu exercici simultani. No obstant això, l'empresa ha de proporcionar un pla de gaudi alternatiu que asseguri el gaudi de tots dos progenitors.

6. Reducció de jornada i excedència per cura: S'estén el dret a la reducció de jornada i excedència per cura a les parelles de fet i als familiars consanguinis de les parelles de fet. Això promou la corresponsabilitat i evita la perpetuació de rols i estereotips de gènere. També s'amplia el dret a la reducció de jornada per a la cura de fills o persones a càrrec amb discapacitat.

7. Noves causes de nul·litat de l'acomiadament: S'estableixen noves causes de nul·litat de l'acomiadament relacionades amb el gaudi de permisos de conciliació. Això inclou el gaudi del permís parental, la sol·licitud del permís per malaltia greu o accident, i l'adaptació de jornada.

 

A més d'això, el Reial decret llei 5/2023 també inclou altres mesures, com la pròrroga de la limitació de la causa d'acomiadament i els ERTO a la Palma i la cotització a la Seguretat Social de les pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes.

 

 

Infografia.png

Comparteix