INICI / Fem Xarxa

11/11/2020

Noves subvencions per a persones autònomes i empreses del sector turístic de Catalunya

El tràmit per fer les sol·licituds s'obrirà en els propers dies

S’ha publicat la resolució i les bases (encara sense data de convocatòria) d’una nova subvenció adreçada a les persones treballadores autònomes i empreses del sector turístic.

La quantia d’imports és de 2.000 a 20.000 euros en funció del col·lectiu. Se’n poden beneficiar les Guies de turisme, Titulars d'establiments d'allotjament turístic, Agències de viatges i Establiments i activitats d'interès turístic.

Trobareu més informació i l’accés al tràmit un cop es publiqui a l’apartat de finançament i subvencions: www.manlleu.cat/ope/subvencions

 

Base 1. Objecte:
L'objecte d'aquestes bases és regular les condicions per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19, per compensar l'evident pèrdua econòmica del sector i garantir la continuïtat de la seva activitat.
Base 2. Persones o entitats beneficiàries:
2.1 Poden ser persones beneficiàries d'aquesta subvenció les persones professionals autònomes i les empreses turístiques donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques que desenvolupin activitats en el sector turístic i que estiguin incloses en alguna de les categories recollides en els capítols III, IV, VI i VII del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya:
a) Guies de turisme de Catalunya habilitats.
b) Titulars d'establiments d'allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
c) Agències de viatges.
d) Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les estades al territori tot enriquint l'experiència dels visitants als quals principalment adrecen les propostes. A l'efecte d'aquestes bases, s'hi entenen incloses les activitats següents:
Congressos i turisme de reunions.
Rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del patrimoni i el medi natural i excursions. Senderisme. Cicloturisme. Enoturisme.
Ecoturisme. Activitats aquàtiques i nàutiques.Activitats desenvolupades en parcs de natura, aquàtics i temàtics.
2.2 S'hi inclouen també les explotadores d'habitatges d'ús turístic. D'acord amb les condicions específiques de compliment que s'especifiquen addicionalment.
Base 4. Quantia dels ajuts:
4.1 La subvenció consistirà en una aportació única per persona beneficiària.
4.2 Els guies de turisme de Catalunya habilitats rebran la quantia de 2.000,00 euros.
4.3 Els col·lectius inclosos en els apartats b), c) i d) de la base 2.1, les quanties següents:
.Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 persones treballadores: 5.000,00 euros.
.Empreses amb una mitjana d'entre 6 i 49 persones treballadores: 10.000,00 euros.
.Empreses amb una mitjana de més de 50 persones treballadores: 20.000,00 euros.
4.4 En el cas de les empreses explotadores d'habitatges d'ús turístic quedarà articulada en dos trams:
.Empreses de fins a 10 persones treballadores: 5.000,00 euros.
.Empreses a partir d'11 o més persones treballadores: 10.000,00 euros.
Base 5. Sol·licituds i documentació:
5.1 El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits de la web de la Generalitat de Catalunya i al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa. Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i control de les subvencions s'han de formalitzar exclusivament pel canal electrònic, a través del Canal Empresa.
Base 6. Procediment de concessió:
6.3 El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva, i les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s'hagin efectuat les verificacions oportunes i fins a exhaurir el pressupost.
17 Règim de compatibilitat
17.1 Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb els regulats per l'Ordre EMC/39/2020, de 13 d'abril, i l'Ordre 82/2020, de 14 de juny, per les quals s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (DOGC núm. 8112, de 15.4.2020, i DOGC núm. 8155, de 16.6.2020, respectivament).

 

subvencions autonoms.jpg

Comparteix