19/12/2022

Nou impost sobre envasos de plàstic no reutilitzables

Es gravarà la quantitat de plàstic no reciclat que incorporin els envasos no reutilitzables i els complements d’aquests a tot el territori espanyol. L’impost afectarà tant les persones físiques com jurídiques que tinguin la condició de fabricant, importador o adquiridor intracomunitari.

Amb l’aprovació de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular s’incorporen a la normativa espanyola les noves directives europees sobre residus i s’afegeix un nou impost sobre els plàstics d’un sol ús (té aquesta consideració qualsevol producte de plàstic destinat a prestar la funció de contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies, tant si es presenten en buit com en contingut).

Cal tenir present:

- Entrada en vigor: el proper dia 1 de gener del 2023.
- Definició àmplia d’envàs que fa la llei: envasos primaris, envasos col·lectius i envasos de transport o terciaris.
- No s’inclou el plàstic reciclat.
- El tribut grava la utilització dels envasos de plàstic a Espanya. El legislador estableix tres fets imposables: fabricació, importació o adquisició intracomunitària dels productes que formen part de l’àmbit objectiu de l’impost.
- Tipus impositiu: 0,45€/kg de plàstic no reciclat. El % de plàstic reciclat exempt de pagament s’haurà d’acreditar mitjançant un certificat conforme compleix la Norma UNE –EN 15343:2008, emès per una entitat certificadora acreditada.
-Inscripció al Registre territorial des d’1 de desembre del 2022. Els obligats sol·licitaran la seva inscripció a través de la Seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
- Els fabricants han de portar una comptabilitat dels productes obtinguts, i els adquirents intracomunitaris un llibre d’existències. S’haurà d’aportar aquesta comptabilitat al mes següent al període de liquidació de referència.
- S’haurà de presentar autoliquidació (Model 592), mensualment o trimestralment, dependent de quin sigui el període de liquidació en l’IVA (per a les importacions es farà amb la liquidació duanera, tot fent constar el pes del plàstic no reciclat del producte importat o si resulta d’aplicació l’exempció).
- Sancions: la manca d’inscripció comporta una sanció per import de 1.000 euros, i l’aplicació incorrecta de les exempcions, una sanció del 150% del benefici fiscal aplicat indegudament, amb un mínim del 1.000 euros.
D’acord amb la normativa, es considerarà envàs qualsevol producte destinat a prestar la funció de contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies. En conseqüència, aquest impost afectarà directament:

- Els envasos no reutilitzables (bosses, film retràctil, safates, caixes…)

- Semielaborats de plàstic destinats a l’obtenció de plàstic i productes que continguin plàstic destinat al tancament

- Comercialització o presentació d’envasos no reutilitzables

 En principi, sembla que, els sectors més afectats per aquest impost seran:

- Sector d’alimentació: perquè gravarà pràcticament tot el procés de fabricació i distribució fins al consumidor final.

- Sector del transport: perquè el plàstic (“film”) és un producte recurrent per a embolicar els palets.

- Sector Tèxtil: perquè la majoria de productes van embolicats amb plàstic.

 Les empreses afectades a més de pagar aquest nou impost hauran d’assumir els costos indirectes derivats de la gestió i canvis en l’emissió de les factures, inscriure’s en un Registre territorial per a obtenir un número CIP (Codi d’Identificació de Plàstic).

Quines empreses queden exemptes de l'Impost sobre envasis de plàstic no reutilitzables?

Les empreses que quedaran exemptes de l’Impost sobre envasis de plàstic no reutilitzables, són les següents:

- Empreses del plàstic reciclat.

- Empresa que utilitzin en la seva producció per a l’ús farmacèutic.

- Empreses importadores i adquirents intracomunitaris que no superin els 5 quilos al mes.

- També s’estableix l’exempció pels rotllos de plàstic destinats a ensitjaments d’ús agrícola i ramader.

Plastic.jpg

Enllaços relacionats

Comparteix