INICI / Actualitat

20/7/2022

Reforma laboral 2022

La reforma laboral 2022 és una realitat, després de l’aprovació per part del Govern espanyol i la validació al Congrés dels Diputats, encara hi ha dubtes sobre l'adaptació a la nova norma.

Us fem un resum amb els canvis més significatius.

Reial Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reforma laboral, la garantia d’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat laboral.

Las principals claus de la reforma laboral són les següents:

CONTRACTES

Prevaldrà la contractació indefinida (els contractes es presumeixen concertats per temps indefinit) i es redueixen les modalitats de contractació.

Es posa fi al contracte per obra i servei determinat.

S’estableixen límits als contractes temporals i s’endureixen les sancions per contractació temporal fraudulenta, que s’imposaran per cada empleat.

Les modalitats pels contractes temporals seran per substitució d’un treballador o per circumstàncies de la producció, enteses com a un increment ocasional i imprevisible i oscil·lacions de l’activitat, incloent vacances anuals.

Contracte Fixe discontinu: Es potencia aquesta figura front als temporals. Per treballs estacionals o de temporada.

Contracte formatiu en alternança: per a adquirir competència professional i ha de permetre el desenvolupament d’estudis.

Contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’estudis: fins a 3 anys després d’adquirir el títol i 5 per a les persones amb discapacitat.

SUBCONTRATACIÓ

El conveni col·lectiu d’aplicació per a les empreses contractistes i subcontractistes serà el del sector de l’activitat desenvolupada en la contracta o subcontracta, amb independència del seu objecte social o forma jurídica, tret que existeixi un altre conveni sectorial aplicable.

No obstant això, quan l’empresa contractista o subcontractista compti amb un conveni propi, s’aplicarà aquest.

NEGOCIACIÓ I CONVENIS COL·LECTIUS

Els convenis col·lectius seguiran en vigor encara que acabi la seva vigència (es recupera la ultraactivitat).

El Conveni d’Empresa preval sobre el sectorial, excepte en matèria retributiva.

 MECANISMES DE FLEXIBILITAT INTERNA

S’introdueixen mecanismes per a afavorir la flexibilitat interna de les empreses, amb l’objectiu de fomentar la continuïtat de les relacions laborals. S’ha revisat el model actual d’ERTO.

 

 

Reforma Laboral

Reforma Laboral

Documentació adjunta

Comparteix