9/6/2022

Pla d’igualtat i la seva obligatorietat per empreses de més de 50 treballadors/es.

La implantació del pla d’igualtat és obligatòria en empreses de més de 50 treballadors i en entitats obligades pel seu conveni col·lectiu o que hagin rebut algun procediment sancionador al respecte.

Un pla d'igualtat és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de dur a terme una diagnosi de situació, que serveixen per assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes a l'empresa, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe.

Els plans d'igualtat fixen els objectius concrets d'igualtat que s'han d'assolir, les estratègies i les pràctiques que s'han d'adoptar per a la seva consecució, així com l'establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

 

Han de contenir, almenys, les matèries següents: procés de selecció i contractació, classificació professional, formació, promoció professional, condicions de treball, inclosa l'auditoria salarial entre dones i homes, exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral, infrarepresentació femenina, retribucions, prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe.

Totes les empreses i organitzacions, públiques i privades, poden donar d'alta els seus plans d'igualtat o demanar-ne una pròrroga abans que finalitzi la seva vigència, en el Registre Públic de Plans d'Igualtat de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el procediment específic habilitat a tal fi. Els plans d'igualtat inscrits en el Registre es podran consultar al portal web.

Plans Igualtat

Plans Igualtat

Documentació adjunta

Enllaços relacionats

Comparteix