INICI / Actualitat

30/9/2020

Convocatòria d'ajudes a la inversió en instal·lacions de generació d'energia elèctrica amb fonts renovables

La Convocatòria destinarà 1.900.000 euros i estarà oberta fins el 30 de novembre

Aquesta convocatòria té com a finalitat augmentar la participació de les fonts d'energia renovables en la producció d'energia elèctrica en la Comunitat Autònoma Catalunya, dotant els inversors de la capacitat financera necessària per desenvolupar les activitats de construcció i posada en marxa d'instal·lacions de generació d' energia elèctrica i podent incloure actuacions d'inversió que millorin la gestió i optimitzin la producció, permetent l'ús d'autoconsum i la incorporació de l'energia a mercats locals.
La Convocatòria destinarà 1.900.000 € a la promoció de projectes de generació elèctrica amb energia renovable a Catalunya. Aquest pressupost possibilitarà la introducció de, al menys, 13,18 MW de potència renovable en projectes de generació elèctrica amb diferents tecnologies.

Els ajuts s'atorgaran a través d'una subvenció a fons perdut, susceptibles de ser cofinançades amb FEDER, que serà percebuda pel beneficiari, amb caràcter definitiu, un cop es verifiqui l'execució de el projecte, es certifiqui la inversió i la sol·licitud de pagament sigui acceptada per l'autoritat de gestió FEDER. A l'objecte de facilitar el finançament dels projectes, el 80% de l'ajut concedit es podrà anticipar a beneficiari.      

Al peu de la notícia, a l'apartat de documentació, trobareu els enllaços al tràmit i a la guia. Aquestes són les característiques de la convocatòria

                                               

Tipologia d'actuacions objecte dels ajuts
Podran ser objecte d'ajuda els projectes d'inversió en instal·lacions de generació d'energia elèctrica amb fonts d'energia renovable, i poden incloure actuacions d'inversió que millorin la gestió i optimitzin la producció, permetent l'ús d'autoconsum i la incorporació de l'energia a mercats locals, inclosos en els següents tipus d'instal·lacions vinculats amb energies renovables situades a la Comunitat Autònoma de Catalunya.

 

Beneficiaris

  1. Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades que compleixin amb els requisits que estableix l'article 6 i les obligacions recollides en l'article 7 de les bases reguladores.
  2. Les empreses de serveis energètics, amb la definició més àmplia possible de les organitzacions que aportin aquest tipus de serveis.
  3. Les comunitats d'energies renovables o comunitats energètiques, quan compleixin amb les condicions establertes en el criteri d'avaluació de "Comunitat energètica renovable, altres modalitats de comunitats energètiques, incloses les comunitats ciutadanes d'energia i altres projectes amb mecanismes de participació ciutadana" establert en l'Annex I d'aquesta convocatòria.

Termini de presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia hàbil següent a la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el BOE i finalitzarà a les 12: 00 hores del 30 de novembre de 2020.

energia - unsplash.jpg

Comparteix