Intel·ligència emocional

OBJECTIUS

 • Millorar la capacitació professional per poder utilitzar la intel•ligència emocional en el treball.
 • Aprendre què és la Intel·ligència Emocional i quin impacte té a la nostra vida a nivell cognitiu, actitudinal i psicològic
 • Conèixer quines són les emocions bàsiques per a gaudir d’unes millors relacions intrapersonals i interpersonals.

 

CONTINGUTS

 1. Intel·ligència Emocional. Marc conceptual i orígens
  1. Què significa emocional? Definició d’emoció i estat emocional.
  2. Origens: Intel·ligències Múltiples de Gardner, Intel·ligència Emocional de Goleman.
  3. Construcció de les emocions. Conceptes bàsics sobre l’anatomia i funcionament del sistema límbic.
 2. Consciència emocional.
  1. Quines són les emocions bàsiques?
  2. Funcions de cada emoció.
  3. Classificació de les emocions.
 3. Habilitats socials
  1. La Intel·ligència emocional en la nostra vida quotidiana
  2. Identificació de patrons emocionals pròpis i al·liens.
  3. Els 4 processos bàsics per un autolideratge emocional.
  4. Les competencies emocionals bàsiques.
  5. La Intel·ligència emocional en les relacions intrapersonals.
  6. La Intel·ligència emocional en les relacions interpersonals.
 4. Ecologia emocional i salut
  1. Pautes per la millora de l’ecologia emocional personal i relacional.
  2. Relació entre gestió emocional i salut.
 5. Principals aplicacions de la Intel·ligència emocional en l’entorn laboral
  1. Millora de la comunicació i clima en els equips de treball.
  2. Millorar qualitativa de les relacions interpersonals (dins de l’empresa i fora (clients, proveïdors).

Dates:Del 13 de setembre al 27 d'octubre de 2021 Horari:dilluns i dimecres de 18:30h a 21h Adreçat a:Prioritari per a persones treballadores i amb places per a persones en situació d'atur.

Comparteix