El canvi climàtic ha esdevingut un dels reptes ambientals més importants d'avui en dia i l’actual model energètic n'és la causa principal. Per fer front al Canvi Climàtic, l’Ajuntament de Manlleu està adherit al Pacte d’Alcaldes i alcaldesses per una Energia Sostenible local en el marc del qual disposa d’un Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) de l’any 2008 actualment vigent i en aplicació.

Fins ara els PAES no han inclòs el sector primari ni el sector industrial i generalment ha tingut poca incidència en els sectors serveis, domèstic i del transport privat. Això, sumat al fet que l’objectiu del Pacte d’Alcaldes a nivell europeu s’ha revisat i ha passat d’establir una reducció d'emissions del 20% per a l'any 2020 a un objectiu de reducció del 40% al 2030 fa que, des de l’Ajuntament de Manlleu, es tingui un gran interès en impulsar un canvi en el model energètic del municipi i en integrar especialment el sector privat per fer possible aquest canvi.

L’Ajuntament vol ser promotor i agent de canvi del model energètic del municipi, tractor de la resta d’agents públics i privats del territori, i liderar, impulsar i coordinar una estratègia integral per a tot el municipi. Es planteja definir una estratègia:

  • Participada i consensuada amb els agents clau implicats que poden ser motor de canvi.

  • Que contingui ja un primer Pla d’Acció amb actuacions concretes i fonts de finançament identificades i consensuades amb els agents impulsors.

  • Que posi en valor, doti de coherència i maximitzi les sinergies de les actuacions que ja s’estan duent a terme en el municipi en l’àmbit de la sostenibilitat energètica.

  • Que tingui una important component de potenciar les oportunitats de creació d’ocupació i de generació de nous models de negoci en l’àmbit de l’energia sostenible.

  • Que tingui una important component social, per garantir un accés universal per a tothom de serveis energètics segurs, sostenibles i assequibles.

  • Amb una forta component comunicativa que millori el posicionament del municipi en la transició energètica cap un model energètic més sostenible.