Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu

26/9/2018

Ple ordinari de 25/09/2018

Nota de premsa amb les resolucions de govern aprovades al ple del mes de setembre celebrat ahir dimarts dia 25 de setembre de 2018.

RESOLUCIONS DE GOVERN: 

S'aprova per unanimitat: 

 • Aprovació d'increment de les retribucions bàsiques i complementàries dels funcionaris, personal laboral i personal directiu de l'Ajuntament i noves taules complements específics, d'acord amb el que disposa la LLei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per al 2018.

Aprovar un increment d’un 1’5 per cent, amb caràcter general, de les retribucions bàsiques i complementàries dels funcionaris, personal laboral i directiu professional de l’Ajuntament de Manlleu, amb efectes a partir de l’1 de gener de 2018, i d’un 0’25 per cent, amb efectes a partir de l’1 de juliol de 2018, a l’empara d’allò previst en la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018. Les retribucions bàsiques en concepte de sou i triennis i les quanties del complement de destí del personal funcionari al servei d’aquest Ajuntament, per a cadascun dels grups de titulació, tindran des d’1 de gener de 2018 la quantia fixada a la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 (LPGE) i des de l’1 de juliol de 2018 la quantia fixada per la Resolució de la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses del Ministeri d’Hisenda.


 

S’aprova amb els vots a favor d'ERC, PDeCAT, MES i N/A, abstenció del PSC i ICV i vot en contra de la CUP: 

 • Modificació RLT 1.2018 

Aprovar les modificacions de la relació de llocs de treball i la definició de cada lloc amb expressa indicació del seu perfil competencial i de la denominació, tipus i sistema de provisió dels llocs de treball, els requisits exigits per al seu desenvolupament, el nivell de complement de destí i, en el seu cas, el complement específic que correspongui al lloc, quan hagin de ser desenvolupats per personal funcionari o la categoria professional i règim jurídic aplicable quan siguin desenvolupats per personal laboral, que es detalla a continuació: 

Àrea de Serveis Territorials, Medi Ambient i Habitatge: 

 1. Modificar les funcions i els requisits d’accés del lloc de treball d’”Oficial Conductor”.
 2. Amortitzar una dotació del lloc de treball d’”Operària Neteja”. 

Àrea d’Organització, Persones i Administració Electrònica: 

 1. Amortitzar una dotació del lloc de treball d’”Auxiliar d’Atenció Ciutadana”. 

Àrea de Serveis Personals i Promoció Econòmica: 

 1. Modificar la dedicació horària del lloc de treball d’”Auxiliar de suport a Fires i Mercats Ambulants”. 

Àrea de Promoció Social i Personal, Salut Pública i Consum: 

 1. Amortitzar el lloc de treball de “Director/a de Promoció Social i Personal, Salut Pública i Consum” 

Àrea de Policia Local: 

 1. Crear un lloc de treball d’ “Agent responsable OAC”.

 

S'aprova per unanimitat: 

 • Aprovació del Marc d'Acció en Economia Social i Solidària: Una economia plural per al desenvolupament harmònic de Manlleu. 

El Marc d’Acció en Economia Social i Solidària (ESS) ha d’esdevenir el full de ruta de la planificació estratègica de l’Ajuntament de Manlleu en matèria d’ESS per al període 2018-2022. El podeu consultar a http://transparencia.manlleu.cat/accio-de-govern/plans-i-estrategies.htm


 

S’aprova amb els vots a favor d'ERC, MES, N/A, PSC i ICV i l’abstenció de PDeCAT i de la CUP:

 • Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements  exp. 33/2018.

Aprovar l’expedient  per a la modificació del pressupost mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per import de  91.993,35 €, finançats amb baixes d’altres aplicacions.


 

Es dóna compte: 

 • Donar compte al Ple de l'estat d'execució trimestral del pressupost de l'exercici 2018

Es pot consultar a http://transparencia.manlleu.cat/dades-economiques/execucio-pressupostaria/modificacions-i-execucio-trimestral-2018.htm 

 •          Informes trimestrals llei de morositat 2018.

El període mitjà de pagaments a proveïdors corresponents al segon trimestre de 2018 és de 30 dies.


 

PROPOSTES I MOCIONS:

 

-

 

INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES

 

Medi Ambient i Pagesia – Maica Bassas

La regidora comenta que estan treballant en la organització de la Bicicletada per a la Mobilitat Sostenible, que tindrà lloc el proper diumenge dia 7 d’octubre en el marc de Porc i Cervesa. És una activitat familiar que transcorre pel Vora Ter.

 

Promoció Econòmica i Joventut – Eudald Sellarès

El regidor comenta s’ha fet un treball conjunt entre el servei d’educació i l’OPE per centralitzar les pràctiques de tots els centres educatius de secundària. Es farà una oferta conjunta d’estades a empreses per a tots els centres. En aquest programa l’any passat hi van participar una cinquantena de joves.

El regidor també explica que el programa supramunicipal 30+ de l’any passat va contar amb 45 participants dels quals 35 han acabat trobant feina. Dels 45 participants 11 eren persones de Manlleu i 12 empreses de la nostra ciutat també se n’han beneficiat.

El regidor comenta també que s’està treballant en el llançament del Carnet Jove Local, un projecte conjunt entre comerç i joventut que permetrà oferir descomptes i promocions als i les joves de Manlleu.

Per acabar el regidor recorda que els dies 5, 6 i 7 d’octubre es celebrarà la 26a edició de Porc i Cervesa, fira gastronòmica.

 

Educació i Serveis Econòmics – Marta Alsina

La regidora explica que el mateix dimarts s’han reunit a Manlleu la Xarxa Local d’Escola Nova 21. Es un treball en xarxa entre ajuntaments i escoles per generar coneixement en relació amb la innovació i transformació educativa. A Manlleu hi participa el Puig Agut, Casals Gràcia i l’Institut Antoni Pous.

La regidora comenta que amb l’inici de curs s’inicia també l'espai de debat educatiu lligat al PEC. Aquest espai és un fòrum on hi participen docents, AMPAS i ciutadania i on es treballa conjuntament amb el grup impulsor. Aquest any l’espai de debat es centrarà en la relació entre famílies i escoles. La primera trobada serà el 2 d'octubre.

La regidora també explica que el proper 10 d'octubre començarà un programa de ràdio setmanal sobre educació. El programa s’emetrà cada dimecres a 2/4 de 8 del vespre per Ràdio Manlleu. Cada programa estarà elaborat i dirigit per un dels centres educatius, tant públics com privats, de la ciutat.

 

Alcaldia, Cultura, Promoció Social i RRHH – Àlex Garrido

L’alcalde explica que s'ha iniciat el procés de selecció del