Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu

19/7/2018

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 24 de juliol de 2018
Hora: 19.30 h

ORDRE DEL DIA:

A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

B) RESOLUCIONS DE GOVERN:

2. Presa de possessió del càrrec de regidor pel grup Més Moviment d'Esquerres

3. Modificació de la designa de membres corporatius a òrgans col·legiats i institucions de les que forma part l'ajuntament.

4. Proposta de nomenament de Jutge de Pau titular i de Jutge de Pau substitut. (2018/2022)

5. Modificació del pressupost. Suplements de crèdit Exp. 26/2018

6. Reconeixement extrajudicial de crèdits relació factures anys anteriors f/201/9

7. Aprovació del Compte General de l'exercici de 2017

8. Pla anual de Control Financer 2018

9. Modificació puntual del planejament a l'àmbit de Mas Maians

10. Conveni sobre execució anticipada d'infraestructures entre l'Ajuntament de Manlleu i les persones propietàries dels terrenys inclosos dins de l'àmbit afectat per la nova connexió amb l'avinguda dels Pirineus

11. Aprovació inicial del projecte d'urbanització del C. Cavalleria entre el passeig del Ter i la plaça Lluís Pou i Solà

C) PROPOSTES I MOCIONS:

12. Moció per donar suport a la candidatura de la sardana a la llista del patrimoni cultural immaterial de la humanitat, de la UNESCO.

13. Adhesió a l’Educació 360. Educació a temps complet a Catalunya.

14. Moció del grup CUP per una Festa Major plenament laica i respectuosa amb la diversitat religiosa

D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:

15. Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local, des de la darrera sessió plenària ordinària

16. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les regidories que tenen competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.

17. Informació de les regidories

18. Precs i preguntes


Data de modificació: 19/07/2018 14:04:16

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter