Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu

20/6/2018

Ple ordinari de 19/06/2018

Nota de premsa amb les resolucions de govern aprovades al ple del mes de juny celebrat ahir dimarts dia 19 de juny de 2018.

RESOLUCIONS DE GOVERN: 

S'aprova per unanimitat: 

  • Règim de fiscalització limitada prèvia 

Amb la propera entrada en vigor del Reial de Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local el proper dia 18 de juliol de 2018, la funció interventora exercida per l’interventor municipal s’ha d’adaptar als canvis normatius proposats.


S'aprova per unanimitat: 

  • Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements  exp. 21/2018 (imatge adjunta)

Aprovar l’expedient  per a la modificació del pressupost mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per import de  398.493,63 €, finançats amb càrrec al romanent líquid de tresoreria i baixes d’altres aplicacions.


S’aprova per unanimitat: 

  • Derogació del Plec de clàusules administratives generals de contractació 

Derogar el Plec de clàusules administratives generals de contractació aplicables als contractes de serveis, de subministraments, d'obres i instal·lacions, de concessió d'obra pública, a altres contractes administratius i als privats aprovats per l’Ajuntament a la sessió plenària de 18.03.2014.

 

El passat 09.03.2018 va entrar en vigor la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), quedant derogada l’anterior norma estatal que regia en matèria de contractació, l’abans esmentat TRLCSP. Així, doncs, a la vista dels canvis normatius esmentats a l’àmbit de la contractació  tant a nivell europeu com de l’estat espanyol, es considera convenient derogar el Plec de clàusules administratives generals de contractació de l’Ajuntament atès que està referenciat a una normativa ja derogada.


Es pren coneixement: 

  • Prendre consideració de la renúncia de la regidora del grup municipal Moviment d'Esquerres (MES) 

Prendre coneixement de la renúncia presentada per la regidora Dolors Collell Suriñach i sol·licitar a la Junta Electoral Central l’emissió i tramesa en el termini més breu possible de la credencial a favor del senyor Rafael Cuenca Gamiz de la formació de Moviment d’Esquerres (MES) 

 

PROPOSTES I MOCIONS: 

-

 

INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES

Participació Ciutadana – Maite Gallifa 

La regidora comenta que el passat 15 de juny es va celebrar la darrera sessió del Consell Municipal de la Infància de Manlleu. En aquesta sessió l’alcalde i la regidora van felicitar als regidors infantils per la feina feta i es va presentar els detalls de l’activitat que elles i ells van escollir per incloure al programa de Festa Major, una activitat de jocs que tindrà lloc el 16 d’agost a la tarda a la zona de l’embarcador. 

Promoció Econòmica i Joventut – Eudald Sellarès 

El regidor comenta que el passat divendres es va fer la trobada del jurat i  veredicte dels Premis Innovacat 2018. El regidor comenta que els guanyadors es coneixeran el dia 3 de juliol, en l’acte de lliurament de premis que tindrà lloc al Cau Faluga.

A nivell de joventut el regidor comenta dos temes, d’una banda que Manlleu és un dels municipis que tindrà carnet jove personalitzat i en breu es presentarà a la ciutadania, i d’altra banda que enguany s’arriba a la 8a edició del Festival de Cinema a la fresca de Manlleu que començarà el proper 27 de juny i s’allargarà fins el 31 de juliol. Enguany es farà una de les sessions al barri de l’Erm, concretament el 19 de juliol.

Educació i Serveis Econòmics – Marta Alsina

La regidora destaca 2 casos d’exit en l’àmbit d’educació, felicita a La Salle Manlleu pel 1r premi a Eduempren 2018 a la millor presentació pel projecte “L’aiguat, Escape Room Social” i també a La Salle pel seu reconeixement als Premis Baldiri i Reixach pel projecte d’aprenentage i servei de Romania 2018. 

Alcaldia, Cultura, Promoció Social i RRHH - Alcaldia

L’alcalde destaca a nivell de cultura, l’espectacle de teatre al carrer que tindrà lloc el proper dissabte 23 de juny amb motiu de la celebració dels actes de Sant Joan. A partir de les 6 de la tarda es podrà veure Cavalls de Menorca, un espectacle per a tots els públics. Tot seguit hi haurà l’arribada de la Flama del Canigó i l’encesa de la foguera, tot a la plaça Fra Bernadí.

L’alcalde comenta també que el dia 3 de juliol, a l’acte de lliurament dels Premis Innovacat es comptarà amb la presència del President del parlament, Roger Torrent. 

Urbanisme i Esports – Enric Vilaregut

El regidor explica que el Pont de Can Molas ja està formigonat i que es preveu que en 15 dies hi hagi els serveis col·locats. La propera setmana començarà la construcció de la rotonda a l’entrada del carrer Barcelona. El regidor comenta també que s'han escurçat els terminis de l’obra i que es preveu que durant el mes d’octubre es finalitzi l’obra.

Pel que fa al Teatre Centre comenta que s’està en fase de preinstal·lacions. Si tot va bé a finals d'estiu es començarà a fer tancaments, acabats interiors i façana i la previsió és tenir acabat la platea, l’escenari i el hall acabat a finals d’any.

Referent a l’espai on s’ha d’ubicar la Policia comenta que s’esta acabant l’enderroc dels antics dipòsits.

El regidor comenta també que s’està treballant en l’asfaltat del de Puig Agut, l’enderroc de la nau 2 del rocòdrom i la cuina del Pompeu Fabra.

 


Imatges relacionades

ajuntament_esq
180619 modif crèdit.png

Data de modificació: 20/06/2018 14:11:08

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter