Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu

15/3/2018

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 20 de març de 2018
Hora: 19.30 h

ORDRE DEL DIA:

ACTA SESSIÓ ANTERIOR:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

RESOLUCIONS DE GOVERN:

2. Donar compte de la liquidació del Pressupost 2017

3. Destinació capacitat de finançament (Liquidació Pressupost 2017)

4. Reconeixement extrajudicials de crèdits. Relacions F-2018-1, F-2018-2 i F-2018-3.

5. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements exp. 07/2018

6. Donar compte de l'Informe d'intervenció dels acords adoptats contraris a objeccions formulades

7. Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 11 any 2018

8. Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 25 any 2018

9. Delegació del Ple a la Junta de Govern Local dels acords de cessió d'ús de béns mobles)

10. Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter

11. Resolució del recurs de reposició en matèria de personal

PROPOSTES I MOCIONS:

12. Adhesió al manifest del 8 de març dia de la dona treballadora. 2018

CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:

13. Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local, des de la darrera sessió plenària ordinària

14. RESOLUCIONS

  • Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les regidories que tenen competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.
  • Resolucions que preveuen expressament donar-ne compte al Ple municipal

15. Informació de les regidories

16. Precs i preguntes


Imatges relacionades

Escut Ajuntament de Manlleu

Data de modificació: 15/03/2018 15:03:43

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter