Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

23/11/2017

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 28 de novembre de 2017
Hora: 19.30 h

ORDRE DEL DIA:

Manifest unitari Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones.

 

A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors:

- Ordinària 17/10/2017

- Extraordinària urgent 24/10/2017

- Extraordinària 31/10/2017

 

B) RESOLUCIONS DE GOVERN:

2. Modificació del contracte per a la gestió del servei municipal d'abastament d'aigua potable

3. Canvi designa de representant municipal a òrgans col·legits i institucions.

4. Modificació de l'Acord regulador de les condicions de treball dels/de les empleats/ades públics/ques de l'Ajuntament de Manlleu (personal funcionari i laboral) per als anys 2016-2019

5. Modificació de la RLT per al 2018

6. Modificació del pressupost. Exp. 66/2017

7. Reconeixement extrajudicial quota Alba Ter 2014

8. Donar compte al Ple de l'estat d'execució del pressupost de l'exercici 2017

9. Informes trimestrals llei de morositat 2017

10. Aprovació definitiva de la relació de béns i drets de necessària expropiació per a l'obtenció d'un terreny del paratge de la Devesa afectat a via públic-passatge del Pla Especial de la façana urbana i de les vores del riu Ter.

11. Aprovació inicial de la modificació puntual número 29 del PGOU - Zona D (Normes urbanístiques, articles 60 i 94.1.1.4)

 

C) PROPOSTES I MOCIONS:

12. Moció per recaptar l'IBI a les entitats de caràcter religiós de Manlleu que no estiguin destinades a la pràctica del cult

13. Moció relativa a la interlocutòria de l'Audiència Nacional de presó incondicional per a l'ex president del Govern de la Generalitat i set ex consellers.

14. Moció relativa a la retirada de publicitat sexista

 

D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:

15. Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local, des de la darrera sessió plenària ordinària

16. RESOLUCIONS

  • Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les regidories que tenen competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.
  • Resolucions que preveuen expressament donar-ne compte al Ple municipal, i en concret:

DEC/1040/217, revocació de competències, de condició de tinent d'alcalde i de membre de la Junta de Govern Local.

DEC/1083/2017, modificació nomenament tinents alcalde

DEC/1084/2017, modificació designa membres comissions informatives.

DEC/1085/2017, modificació membres Junta de Govern Local

DEC/1198/2017, de revocació de competències, de condició de tinent d'alcalde i de membres de la Junta de Govern Local.

DEC/1201/2017, modificació nomenament tinents alcalde

DEC/1202/2017, modificació membres Junta de Govern Local

DEC/1211/2017, modificació delegació regidories

 

17. Informació de les regidories

18. Precs i preguntes


Data de modificació: 23/11/2017 14:37:07

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter