Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu

2/11/2017

Ple extraordinari de 31/10/2017

Es justifica la convocatòria d’aquesta sessió extraordinària del Ple, per la necessitat de tractar els punts que van quedar pendents en la darrera sessió plenària ordinària el 17/10/2017.

RESOLUCIONS DE GOVERN: 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, PDeCAT, PSC, MES i N/A i l’abstenció de CUP i ICV: 

  • Destinació de capacitat de finançament (Liquidació 2016)

Destinar la capacitat de finançament de 942.837,05 euros com es detalla a continuació: Amortitzar operacions d’endeutament per import de 518.698,69 euros. Retenir de la capacitat de Finançament la quantia de 178.085,82 euros per tal de garantir que el PMP als proveïdors no superi els terminis previstos en la legislació de morositat, i que no es requereixi la necessitat de concertar una pòlissa de crèdit per l’exercici 2017. Destinar a inversions financerament sostenibles un import global de 246.052,54 euros amb el següent detall de programes:

 

Grup de programes

Ubicació

Descripció actuació

PEC (€)

933 Gestió del Patrimoni

CEIP Pompeu Fabra

Col·locar policarbonat a sota de la claraboia existent

3.927,38

933 Gestió del Patrimoni

Instal·lació porta doble

3.768,01

933 Gestió del Patrimoni

Museu del Ter

Instal·lació recuperador de calor alternador 50 Kw.

8.344,15

933 Gestió del Patrimoni

Piscina Coberta

Reparació de la deshumectadora

20.000,00

431 Comerç

Mercat Municipal

Reparació de la climatització

172.261,00

165 Enllumenat públic

Camp de futbol annex

Substitució enllumenat

37.752,00

 

 

Total:

246.052,54

 


S’aprova amb els vots a favor d’ERC, PDeCAT, PSC, MES i N/A i l’abstenció de CUP i ICV: 

  • Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements exp. 54 

Aprovar l’expedient  per a la modificació del pressupost mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per import de  781.989,08 €, finançats amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses generals i baixes d’altres aplicacions.

 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

   

08

130

6230100

MAQUINARIA I UTILATGES

1.556,00

03

933

6320000

REPARACIONS CEIP POMPEU FABRA

7.695,39

03

933

6320100

REPARACIONS MUSEU DEL TER

8.344,15

03

933

6320200

REPARACIONS PISCINA COBERTA

20.000,00

03

4312M

6320000

REPARACIÓ CLIMATITZACIÓ MERCAT

172.261,00

03

165

6230000

SUBSTITUCIÓ ENLLUMENAT

37.752,00

11

920

6260100

EQUIPS TRACTAMENT INFO. PROJ REGULARITZACIÓ ORACLE

7.068,75

11

920

6410100

PROP INTELEC. PROJ REGULARITZACIÓ ORACLE

6.798,10

11

920

6410200

PROP INTELEC. BUSINESS CONNECT

1.815,00

     

TOTAL

263.290,39

         

SUPLEMENTS DE CRÈDIT

   

14

011

6480000

QUOTES NETES PER ARRENDAMENT FINANCER EB

518.698,69

     

TOTAL

518.698,69

         
         

BAIXES

     

08

130

6250000

MOBILIARI

1.556,00

11

920

2160000

CONSERVACIÓ EQUIPS INFORMÀTICS

7.068,75

11

920

2160100

MANTENIMENT APLICACIONS INFORMÀTIQUES

6.798,10

11

920

2130000

MANTENIMENT SAIS

1.815,00

     

TOTAL

17.237,85

         

ROMANENT

     

01

870000

 

ROMANENT DESPESES GENERALS

764.751,23

     

TOTAL

764.751,23

 


S’aprova per unanimitat: 

  • Aprovar la pròrroga del Pla d'Igualtat per a la ciutadania 2012 - 2016 i el calendari per elaborar el III Pla d'Igualtat de Gènere 

Prorrogar el pla d’acció recollit en el “Pla d’Igualtat per a la Ciutadania 2012-2016”, fins al desembre del 2018 mantenint aquelles accions que ja s’han començat a desenvolupar i, impulsant les que no s’han fet, del “Pla d’Igualtat per a la Ciutadania 2012-2016”. Les accions incloses són:  Impulsar les polítiques de gènere, lluitar contra la violència de gènere, fomentar la participació sociopolítica de les dones, promoure canvis en el repartiment i els usos dels temps, fomentar la coeducació, la formació i la producció de cultura de les dones, incloure la perspectiva de gènere en el disseny de la ciutat i el territori i promoure la salut de les dones. 

S’aprova també iniciar l’avaluació diagnosi del pla i l’elaboració d’un tercer Pla que s’ajusti a la realitat actual del municipi.


S’aprova amb els vots a favor d’ERC, PDeCAT, MES i N/A i l’abstenció de CUP, PSC i ICV: 

  • Modificació del règim de dedicació i retribucions de dues regidores municipals. 

Deixar sense efecte l’acord del Ple de 29 de juny de 2015 i l’acord de Ple de 15 de novembre de 2016, només pel què fa al règim de dedicació i a les retribucions assignades a la regidoria de Promoció Social i Personal, a la regidoria de Serveis Econòmics, Organització i Persones, a la regidoria d’Habitatge i Fires i Mercats i a la regidoria de Serveis Jurídics i Contractació i Compres.

 

Càrrec

Retribució de referencia

%Dedicació (seguretat social)

Dedicació horària setmanal

Retribució anual assignada

Regidoria de Serveis Econòmics, Organització i Persones

33.811,67 €

33 %

12,5 hores

11.312,00 €

Regidoria de Promoció Social i Personal

33.476,9 €

33 %

12,5 hores

11.200 €

Regidor d’habitatge i Fires i Mercats

33.811,67 €

37,5 %

14 hores

12.854,55 €

Regidor de Serveis Jurídics i Contractació i compres

 

33.811,67 €

33 %

12,5 hores

11.312,00 €

Els regidors i regidores afectats per aquests canvis i que tenien competències delegades en aquestes regidories, Marta Alsina, Dolors Collell, Alejandro López i Antoni Poyato, tindran a partir d’ara dret a percebre assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació de les que formin part.


S’aprova amb els vots a favor d’ERC, PDeCAT, MES i N/A i l’abstenció de CUP, PSC i ICV: 

  • Canvi designa de representants de l'Ajuntament a òrgans col·legiats i institucions. 

Es deixa sense efectes, des de la data d’avui, el nomenament de la regidora Dolors Collell Suriñach com a representant municipal en els òrgans col·legiats i entitats que s’enumeren a continuació i es designa l’alcalde, Àlex Garrido Serra, com a representant municipal en aquests òrgans i entitats. Aquesta designa no serà aplicable a la Fundació Alfons Carbonell atesa la dissolució d’aquesta entitat. 

-        Fundació Privada Estudis Musicals de Manlleu

-        Consell Escolar Municipal

-        Consell Municipal de l’Esport

-        Consell Municipal de Serveis Socials

-        Consell Consultiu dels Mitjans de Comunicació

-        Centre Psico-Pedagògic d’Osona

-        Fundació “Alfons Carbonell”

-        Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

-        Associació Sant Tomàs

-        Fundació Sant Tomàs

-        Xarxa de Prevenció de Drogodependències

-        Consorci d’Acció Social d’Osona

-        Premi Paco Estrella 


S’aprova per unanimitat: 

  • Aprovació de les xifres de població a 1 de gener de 2017 

Aprovar la revisió anual del resum numèric del padró municipal d’habitants, amb referència a 1 de gener de 2017, que fixa el nombre total d’habitants de Manlleu en aquella data en 20.007 habitants (10.026 dones i 9.981 homes). 


PROPOSTES I MOCIONS 

Trobareu els textos de les mocions a: http://www.manlleu.cat/pl3/descobrir/noticies/id581/convocatoria-de-sessio-extraordinaria-del-ple-de-l-ajuntament.htm

 S’aprova per unanimitat: 

  • Moció per al desplegament de la taxa per l'ús del domini públic local de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs. 
  • Moció per demanar la gestió municipal dels pisos de la SAREB i evitar l'especulació immobiliària als municipis. 

Es retira de l’ordre del dia la moció de condemna per la violència exercida pels cossos de seguretat el dia del Referèndum.


Imatges relacionades

Escut Ajuntament de Manlleu

Data de modificació: 02/11/2017 13:23:10

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter