Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu

18/10/2017

Ple ordinari d’octubre 17/10/2017

Nota de premsa amb les resolucions de govern aprovades al ple del mes d'octubre celebrat ahir, dimarts dia 17 d'octubre de 2017.

Degut a les detencions produïdes el passat dilluns i a les mobilitzacions ciutadanes convocades per ahir per demanar la llibertat dels presidents de l'ANC i Òmnium Cultural, el ple es va celebrar a les 17.30h. L'ordre del dia del ple es va veure alterat segons la urgència dels punts, ja que estava previst que el ple finalitzés a les 18.45h. 

En el ple es van debatre i votar els punts de l’1 al 18, quedant la resta de punts pendents de tractar en el proper ple (ordinari o extraordinari).

  

RESOLUCIONS DE GOVERN:

Els punts del 2 al 14 corresponen a modificacions d’ordenances.

A destacar: 

  • L’Ajuntament de Manlleu ha acordat que per fer front als increments en les despeses de funcionament dels serveis municipals s’incrementarà, per primera vegada durant el mandat, només l’Impost sobre Béns Immobles, i es deixaran congelats tota la resta d’impostos, així com la taxa de recollida de residus. 
  • L’increment del tipus general de l’IBI serà d’un 4,5%. El rebut mitjà de l’IBI per a un habitatge a Manlleu és de 435 euros anuals. Això significa que l’increment mitjà de l’IBI per a una família no arribarà als 20 euros, repartits en tres pagaments anuals. 
  • SOREA ha finançat una inversió d’1,7 milions d’euros per les obres d’interconnexió dels dipòsits de Manlleu a l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) d’Osona Sud. Aquesta inversió tindrà un trasllat en la taxa d’abastament d’aigua majoritàriament d’uns 2 euros/mes en els rebuts domèstics. Un cop ja s’ha finalitzat el període transitori en què estava en funcionament l’antiga potabilitzadora, l’Ajuntament de Manlleu disposa ara d’un espai per a possibles equipaments públics just al costat del  Museu del Ter. 

 

ORDENANÇA

A FAVOR

ABST

EN CONTRA

Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2018. Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació

ERC, PSC, N/A, MES, ICV

 

CUP, PDeCAT

Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2018. OF 1 Impost sobre béns immobles

ERC, PSC, N/A

MES

CUP, PDeCAT, ICV

Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2018. OF 2 - Impost sobre activitats econòmiques.

ERC, PSC, N/A, MES, ICV

 

CUP, PDeCAT

Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2018. OF 3 - Impost sobre vehicles de tracció mecànica

ERC, PSC, N/A, MES, ICV

PDeCAT

CUP

Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2018. OF 5 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

ERC, PSC, N/A, MES, ICV

 

CUP, PDeCAT

Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2018. OF 7 - Taxa per aprofitament especial del domini públic local.

ERC, PSC, N/A, MES, ICV

 

CUP, PDeCAT

Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2018. OF 11- Taxes per la prestació de serveis generals.

ERC, PSC, N/A, MES, ICV

 

CUP, PDeCAT

Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2018. OF 12 - Taxa utilització privativa o aprofitament especial domini públic.

ERC, PSC, N/A, MES, ICV

 

CUP, PDeCAT

Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2018. OF 16 Taxa pel subministrament domiciliari d'aigua potable.

ERC, PSC, N/A, ICV

MES

CUP, PDeCAT

Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2018. OF 17 - Taxes per la prestació de serveis piscina i instal·lacions esportives.

ERC, PSC, N/A, MES, ICV

PDeCAT

CUP

Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2018. OF 21 - Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa.

ERC, PSC, N/A, MES, ICV

 

CUP, PDeCAT

Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2018. OF 25 - Taxa per la prestació del servei d’escola bressol.

ERC, PSC, N/A, MES, ICV

PDeCAT

CUP

Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2018. OF 29 - Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals.

ERC, PSC, N/A, MES, ICV

 

CUP, PDeCAT

 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, PSC i N/A, abstenció de MES i ICV i vot en contra de CUP i PDeCAT: 

  • Separació del servei de la directora dels mitjans de comunicació locals

La separació es realitza amb efectes del dia 13 d’octubre del 2017, d’acord amb la proposta formulada per l’Alcaldia, data en què quedarà extingida la relació laboral especial d’alta direcció subscrita el dia 1 d’agost del 2013. 

 

S’aprova per unanimitat: 

  • Aprovació d'un increment d'un 1% de les retribucions bàsiques i complementàries dels funcionaris, personal laboral i personal directiu de l'Ajuntament amb efectes a partir de l'1 de gener del 2017, d'acord amb el que disposa la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per al 2017. 

Les previsions del capítol 1 de l'estat de despeses del pressupost general de l’Ajuntament de Manlleu es van calcular sense cap increment retributiu en l’acord del Ple de 20 de desembre del 2016 que va aprovar inicialment el pressupost municipal, al no existir en el moment d’elaboració i aprovació dels pressupostos municipals cap previsió de llei pressupostària estatal que preveiés un increment econòmic. 

El dia 5 de setembre de 2017 hi va haver reunió de negociació col·lectiva entre els representants dels treballadors i l’Ajuntament i es va acordar que s’aplicaria l’increment d’un 1% de les retribucions dels empleats públics municipals respecte les establertes per al 2016, d’acord amb les previsions efectuades a la Llei 3/2017, de 28 de juny, amb pagament dels endarreriments corresponents a l’any 2017, de forma que aquest increment tindria efectes des del 1 de gener de 2017. 

  • Cessió d'un bé patrimonial de l'Ajuntament (al sector de la Teuleria - El Verdaguer) al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per destinar-lo a la construcció d'un centre d'ensenyament d'educació secundària 

Cedir gratuïtament, a favor del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el domini de la finca inscrita a l’inventari municipal de béns de l’ajuntament com a bé patrimonial, lliure de càrregues i servituds, per destinar-lo a la construcció i posada en funcionament d’un centre públic d’educació secundària. 

Finca urbana, de 14.031,74  m2. de forma irregular, situada a Manlleu, amb front al C/ Eduard Rifà números 24-26. Valor de la finca: 651.351,62 €. 

  • Recuperació de la possessió d'un bé de domini públic de titularitat municipal qualificat de sistema urbanístic d'espais lliures públics (zona verda) al carrer Rusiñol 80.

Al  carrer Clavelles s’estan ocupant uns terrenys de propietat municipal, havent-hi una tanca que s’endinsa uns 5 metres de mitjana en aquests. La finca municipal que s’està ocupant és la que correspon a la registral 14841 de Manlleu, classificada de domini públic i qualificada pel planejament vigent com a sistema urbanístic d’espais lliures públics (zona verda). Es desestimen  les al·legacions que formula el veí, persona que està ocupant els terrenys, i s’aprova recuperar d’ofici la possessió d’un bé de domini públic de titularitat municipal i ordenar al veí que cessi immediatament en la seva actuació i deixi a la lliure disposició de l’ajuntament el bé ocupat. 


 

El ple finalitza amb la votació d’aquest últim punt, restant pendents de debatre i votar la resta de punts de l’ordre del dia. En breu es decidirà si els punts pendents passaran al proper ple o si es convoca un ple extraordinari.  


Data de modificació: 18/10/2017 12:46:48

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter