Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

14/9/2017

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 19 de setembre de 2017
Hora: 19.30h

ORDRE DEL DIA:

A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

B) RESOLUCIONS DE GOVERN:

2. Aprovació Compte General 2016

3. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris exp. 49/2017

4. Donar compte al Ple de l'estat d'execució del pressupost de l'exercici 2017

5. Informes trimestrals Llei de morositat 2017

6. Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora del soroll i les vibracions del municipi de Manlleu; i del mapa de capacitat acústica que assigna els nivells d'immissió al territori

C) PROPOSTES I MOCIONS:

7. Moció de millora accessos i modificació de la senyalització C-17, C-37 i C-25 indicant zona industrial per l'entrada de la Miranda.

D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:

8. Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local, des de la darrera sessió plenària ordinària

9. RESOLUCIONS

  • Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les regidories que tenen competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.
  • Resolucions que preveuen expressament donar-ne compte al Ple municipal.
  • Resolucions de nomenaments interins i contractacions laborals per urgència i sense previ procés selectiu
  1. Informació de les regidories
  2. Precs i preguntes

Data de modificació: 15/09/2017 11:28:59

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter