Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu

15/7/2016

Convocatòria de sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 19 de juliol de 2016
Hora: 19.30 h

ORDRE DEL DIA:


A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior


B) RESOLUCIONS DE GOVERN:
2. Modificació de crèdit
3. Donar compte del decret de liquidació de l'exercici 2015
4. Aprovació festes locals per a l'any 2017
5. Aprovació del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC)
6. Adhesió al Pla Marc Igualtat per raó d'orientació sexual i identitat de gènere d'Osona
7. Modificació puntual número 27 del PGOU a l'àmbit del sector del Poquí


C) PROPOSTES I MOCIONS:
8. Moció de reconeixement a l'esportista manlleuenca Elisabet Martínez Garcia


D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:
9. Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local, des de la darrera sessió plenària ordinària
10. RESOLUCIONS
 Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les regidories que tenen competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.
 Resolucions que preveuen expressament donar-ne compte al Ple municipal.

 Resolucions de nomenaments interins i contractacions laborals per urgència i sense previ procés selectiu.


11. Informació de les regidories
12. Precs i preguntes


Manlleu, 15 de juliol de 2016


Imatges relacionades

Escut Ajuntament de Manlleu

Documentació adjunta

Data de modificació: 19/07/2016 09:37:31

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter