Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

19/7/2017

Ple ordinari de juliol 18/07/2017

Nota de premsa amb les resolucions de govern, propostes i mocions i informacions de les regidories del ple del mes de juliol.

RESOLUCIONS DE GOVERN:

 

S’aprova amb els vots a favor d'ERC, PSC, MES, regidora N/A i IC-V i l’abstenció de la CUP i el PDeCAT: 

 •          Canvi designa de representants de l'Ajuntament a òrgans col·legiats i institucions 

Nomenar a Marta Alsina Teixidó, actual regidora d’educació, com a representant municipal en els òrgans i entitats que s’esmenten en substitució de l’alcalde Sr. Àlex Garrido Serra i nomenar-la així mateix representant municipal en els òrgans que s’esmenten a continuació atès que no es va efectuar la designa al seu dia: Consell escolar escola bressol els Picarols i Comissió de Garanties d’Admissió en l’àmbit dels Serveis Territorials d’Ensenyament a la Catalunya Central. Òrgans i entitats amb modificació de la designació: 

 •          Consell escolar municipal
 •          Consell escolar Escola Bressol colors
 •          Consells Escolars de Centre
 •          CEFORTEM 

 

S’aprova amb els vots a favor d'ERC, PSC, MES, regidora N/A,  PDeCAT i IC-V i l’abstenció de la CUP:     

 • Derogació de l'Ordenança municipal del procediment sancionador

Derogació de l’Ordenança del procediment sancionador, atès que les seves previsions es troben bé incloses en la referida LPACAP i en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, o bé, en alguns casos, les contradiuen, fet que motiva, doncs, la supressió d’aquesta noma municipal. 

 

S’aprova per unanimitat: 

 • Creació del Consell municipal infantil de Manlleu i aprovació del seu reglament 

L’Ajuntament de Manlleu ha posat en marxa un projecte de participació infantil que es materialitza en la constitució d’un òrgan de participació infantil, el Consell de la Infància. Aquest òrgan té la finalitat d’implicar els nens i nenes en el debat sobre la vida a la ciutat fent-los actors protagonistes dels assumptes públics a través de l’adquisició de valors com la reflexió i l’esperit crític, la disposició al diàleg, el treball en equip, l’empatia, la tolerància, la convivència i la responsabilitat. 

Per tant s’aprova crear, com a òrgan de participació ciutadana sectorial, el Consell de la Infància de Manlleu i aprovar inicialment el Reglament del Consell de la Infància de Manlleu. El projecte està previst que s’iniciï durant el curs 2017-2018 

 

S’aprova per unanimitat: 

 • Aprovació calendari festes locals any 2018 

Es fixen les següents dates com a festes locals de Manlleu per a l’any  2018: 

 •          Dijous dia 29 de març- (dijous Sant)
 •          Dilluns dia 21 de maig (Pasqua Granada) 

 

S’aprova amb els vots a favor d'ERC, PSC, MES, regidora N/A i IC-V i l’abstenció de la CUP i el PDeCAT:   

 •          Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris exp. 40         

11

920

6410000

PROPIETAT INTEL.LECTUAL: LLICÈNCIES

11.132,00

     

TOTAL

11.132,00

BAIXES

     
         

11

491P

2269900

ADM ELECTRÒNICA I PLA DIRECTOR

6.000,00

11

920

2160100

MANTENIMENT APLICACIONS INFORMATIQUES

5.132,00

     

TOTAL

11.132,00

 

Aprovar l’expedient  per a la modificació del pressupost mitjançant crèdits extraordinaris per import de  11.132,00 €, finançats amb baixes d’altres aplicacions.

 

S’aprova amb els vots a favor d'ERC, PSC, MES i regidora N/A, l’abstenció de la CUP i el PDeCAT i el vot en contra d’IC-V:  

 • Modificació RLT 3.2017 

Una empleada municipal ha manifestat la seva voluntat de reincorporar-se a aquest Ajuntament el proper mes d’octubre, un cop finalitzat el període màxim per al qual se li va atorgar una comissió de serveis a un altre Ajuntamentc, de forma que la seva incorporació requereix de l’existència d’un lloc de treball vacant i adequat a la plaça que té en propietat en aquesta corporació. S’amplia doncs una dotació del lloc de treball de “Tècnic/a de Serveis Econòmics” (codi 5.002), reservat a personal funcionari, que passa d’1 a 2 dotacions. Les característiques essencials d’aquest lloc de treball són: grup titulació A1/A2, nivell CD 20. 

S’esmena també un error material en el dictamen on fa referència la naturalesa del lloc de treball de Tècnic/a auxiliar administratiu/iva – Educador/a Escola Bressol (codi 10.204), que posa que és personal funcionari, quan ha de ser de personal laboral. 

 

S’aproven per unanimitat els 4 punts següents referents a la cessió del terreny per a la construcció de l’Institut del Ter: 

 • Rectificació i actualització parcial de l'inventari general de béns i drets de l'Ajuntament de Manlleu
 • Agrupació de dues parcel·les municipals per destinar la resultant a centre d'ensenyament de secundària
 • Alteració de la qualificació jurídica d'un bé de domini públic a patrimonial per cedir-lo al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
 • Obertura d'un termini d'informació pública prèvia a la cessió d'un bé patrimonial de l'Ajuntament (al sector de la Teuleria-El Verdaguer) al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per destinar-lo a la construcció d'un centre d'ensenyament d'educació secundària 

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha sol·licitat a l’Ajuntament de Manlleu la cessió de terrenys que siguin aptes urbanísticament per a la construcció d’un centre públic per impartir ensenyaments d’educació secundària (Institut). 

L’Ajuntament considera que els terrenys més adients són els que estan situats en el sector de la Teuleria, que afronten al carrer Eduard Rifà. Actualment aquests tenen la qualificació urbanística de sistema d’equipaments comunitaris i en una part d’aquests es troben instal·lats provisionalment uns mòduls prefabricats on ja s’imparteixen ensenyaments d’educació secundària. La superfície ocupada per les instal·lacions provisionals (mòduls i patis) és de 6.477,24 m2, insuficients per construir-hi un centre educatiu públic. Cal procedir a l’agrupació de dues parcel·les municipals per formar-ne una de nova amb una superfície total de 14.031,74 m2, superfícies necessària segons les converses mantingudes amb el Departament d’Ensenyament. 

La finca resultant de l’agrupació serà la que tindrà la descripció següent: 

Bé immoble: Terrenys equipaments destinats a centre d’educació secundària.

Descripció: Finca urbana, de forma irregular, situada a Manlleu, amb front al C/ Eduard Rifà números 24-26.

Mesura superficial: és, segons medició recent de l’Ajuntament, de 14.031,74  m2.

Valor de la finca: 651.351,62 €.

Naturalesa del bé: bé de domini públic, afecte a servei públic. Immoble. 

 

S’aprova per unanimitat: 

 • Aprovació inicial de la relació de béns i drets de necessària expropiació per a l'obtenció d'un terreny del paratge de La Devesa afectat a vial públic-passatge pel pla especial de la façana urbana i de les vores del riu Ter. 

Aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats per l’actuació expropiatòria d’un terreny situat al paratge de la Devesa, per tal de destinar-lo a les finalitats determinades pel planejament urbanístic, és a dir, sistema urbanístic local de comunicacions (vial-passatge públic). 

S’afecta per expropiació el ple domini en una superfície de 742,64 m2, necessaris per a l’execució del planejament que els destina a sistema de comunicacions (vial públic-passatge) per garantir l’accés peatonal i rodat fins al domini públic hidràulic. El terreny objecte de l’expedient està qualificat de vial públic-passatge pel pla especial de millora de la façana urbana i d’ordenació de les vores del riu Ter. 

 

PROPOSTES I MOCIONS

 

Trobareu els textos de les mocions a: http://manlleu.cat/pl3/descobrir/noticies/id495/convocatoria-de-sessio-ordinaria-del-ple-de-l-ajuntament.htm 

S’aprova per unanimitat: 

 •          Moció lluita contra violència gènere. Presentada per IC-V. 

 

Es vota l’entrada per urgència de la Moció per a la millora dels accessos i la modificació de la senyalització C-17, C-37 i C-25 indicant zona industrial per l'entrada de la Miranda, presentada pel PDeCAT, però no prospera, rebent els vots a favor de la CUP, PDeCAT i iC-V i en contra d’ERC, PSC, MES i regidora N/A.  

  

INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES

 

Hisenda i Educació – Marta Alsina

Pel que fa a Educació la regidora informa que l’acte d’inici del curs acadèmic 2017/18 tindrà lloc el dia 8 de setembre a les 12 migdia a Can Puget i que anirà a càrrec d’Efren Carbonell, de la Fundació ASPASIM, dedicada a la integració, inclusió, assistència, rehabilitació i atenció integral, personalitzada i de qualitat de les persones amb discapacitat psíquica greu en tots els àmbits vitals. Efren Carbonell parlarà de la inclusió educativa de l’alumnat amb barreres per a l’aprenentatge. 

Continuant amb Educació la regidora comenta que a l’Institut Antoni Pous se li ha concedit una 2a línia del cicle formatiu de tècnic d’integració social. La regidora felicita al centre per la feina ben feta. L’aposta del Centre de Formació Integral que l’ajuntament està fent a l’institut també ha contribuït positivament a que s’hagi concedit aquesta 2a línia. 

Per acabar la regidora felicita als alumnes de La Salle Manlleu, Judit Donada, Marc Gutierrez (Torelló), i Roger Godayol, i a Pau Canuda de l’Institut Antoni Pous, per les seves excel·lents notes a les PAU.

 

Promoció Social i Personal – Dolors Collell

La regidora explica que per 3r estiu consecutiu s’han posat en marxa les targetes moneder, per donar ajudes als infants que durant el curs escolar reben beques menjador, i que  durant el curs els mesos de juliol i agost podrien quedar desatesos. Es donen 3 tipus d’ajudes: les del 100%: 175 euros, les del 50%: 125 euros i una tercera ajuda de 75 euros. Hi ha un total de 178 famílies beneficiàries i això ha suposat un cost total aproximat de 45.000 euros. A les famílies que reben aquestes ajudes se’ls fa lliurament d’una piràmide de l’alimentació, on es mostra els productes bàsics als que es pot accedir amb la targeta. 

Pel que fa al projecte #invulnerables, concretament al programa Futbolnet, 54 nois i noies de 12 a 16 anys hi estan participant. Aquest programa promou l’esport basat en valors, no en la competitivitat.

La regidora comenta també que en el marc del protocol d’actuació municipal per l’abordatge dels maltractaments a la gent gran de Manlleu s’ha realitzat el recull de dades al que l’ajuntament s’havia compromès. Aquesta informació ajuda a fer visible un problema que a vegades queda tancat dins la llar i ha d’ajudar a definir campanyes de prevenció i el  circuit d’intervenció coordinada. Les dades d’aquest recull es poden trobar a http://transparencia.manlleu.cat/accio-de-govern/plans-i-estrategies/protocol-d-actuacio-abordatge-maltractament-a-la-gent-gran-2016.htm

 

Alcaldia, Cultura, i Organització i Persones – Àlex Garrido

L’alcalde fa un agraïment a les persones, col·lectius i entitats que treballen durant tot l’any preparant la Festa Major, la Festa del Serpent i la Fes-te Jove.    

L’alcalde comenta també que avui és el darrer ple d’en Lluís Solé, interventor, i aprofita per agrair la tasca que ha realitzat a l’ajuntament i el seu esforç i dedicació.

 

Urbanisme i Esports – Enric Vilaregut

El regidor explica que s’han mantingut reunions amb els veïns del carrer del Serpent per modificar el sistema d’aparcament. S’està buscant la millor solució per complir 2 objectius, el primer que només s’aparqui a una banda, i el segon que això no provoqui un augment de velocitat  al pas per aquest carrer. Es posarà un coixí berlinès a mig carrer i els vehicles aparcaran a bandes diferents segons el tram de carrer. 

El regidor comenta també que la Diputació de Barcelona farà en breu un arranjament a la carretera de la Gleva per suportar un eixamplament en previsió de l’augment de trànsit que suposarà el tancament del pont Can Molas. S’està fent també el reasfaltat del carrer Rusiñol per part de Diputació de Barcelona. El regidor lamenta haver avisat amb poca  antelació als veïns d’aquestes obres, però explica que com que les obres són realitzades directament per la Diputació des de l’ajuntament es van conèixer els dies concrets d’obres just 3 dies abans d’iniciar-les.

 

Seguretat Ciutadana, Salut Pública i Gent Gran - Carme Trillas 

La regidora comenta que el recull d’informació que ha comentat la Dolors Collell ha permès detectar 19 situacions de maltractaments a gent gran a Manlleu. La regidora dóna dades sobre aquests casos que es poden consultar a: http://transparencia.manlleu.cat/accio-de-govern/plans-i-estrategies/protocol-d-actuacio-abordatge-maltractament-a-la-gent-gran-2016.htm   

La regidora explica referent al Servei d’assessorament individual sobre les clàusules abusives Terra, que la Diputació de Barcelona i el Col·legi d’advocats de Vic han signat un conveni i que aquest últim serà qui que atendrà individualment els casos. L’atenció es farà en 3 espais, a Manlleu, a Vic i al Consell Comarcal. Per accedir a l’assessorament s’ha de demanar hora a l’OAC. 

La regidora comenta que hi ha hagut un augment del nombre de gavians i que això ocasiona molèsties a veïns i veïnes de Manlleu. Es reforçarà la campanya per què no proliferin aquestes aus. 

Per acabar, a nivell de Salut Pública explica que s’han fet inspeccions a comerços i diferents establiments i s’han realitzat dos tancaments provisionals, un a un bar i un altre a  una carnisseria, ambdós per temes d’higiene.  

 

Medi Ambient i Pagesia – Maica Bassas 

La regidora comenta que el 25 de juliol es farà la 2a recollida de residus tòxics per a empreses.

La regidora explica també que s’ha activat el Pla Alfa per les condicions meteorològiques actuals i el risc potencial d’incendis.

Per acabar comenta que fins el 7 d’agost està obert el termini de sol·licitud d’una parcel·la d’hort municipal i que de moment hi ha unes 50 sol·licituds entrades.

 

Noves tecnologies i Atenció Ciutadana – M. Josep Palomar 

La regidora presenta les dades del primer semestre de funcionament de l’OAC centralitzada. Trobareu les dades aquí:  http://manlleu.cat/descobrir/contactar.htm  


Data de modificació: 19/07/2017 14:20:27

Amb la col·laboració de:
 • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter