Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu

14/7/2017

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 18 de juliol de 2017
Hora: 19.30 h

ORDRE DEL DIA:

 

A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

 

B) RESOLUCIONS DE GOVERN:

2. Canvi designa de representants de l'Ajuntament a òrgans col·legiats i institucions

3. Derogació de l'Ordenança municipal del procediment sancionador

4. Creació del Consell municipal infantil de Manlleu i aprovació del seu reglament

5. Aprovació calendari festes locals any 2018

6. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris exp. 40

7. Modificació RLT 3.2017

8. Rectificació i actualització parcial de l'inventari general de béns i drets de l'Ajuntament de Manlleu

9. Agrupació de dues parcel·les municipals per destinar la resultant a centre d'ensenyament de secundària

10. Alteració de la qualificació jurídica d'un bé de domini públic a patrimonial per cedir-lo al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

11. Obertura d'un termini d'informació pública prèvia a la cessió d'un bé patrimonial de l'Ajuntament (al sector de la Teuleria - El Verdaguer) al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per destinar-lo a la construcció d'un centre d'ensenyament d'educació secundària

12. Aprovació inicial de la relació de béns i drets de necessària expropiació per a l'obtenció d'un terreny del paratge de La Devesa afectat a vial públic-passatge pel Pla especial de la façana urbana i de les vores del riu Ter.

 

C) PROPOSTES I MOCIONS:

13. Moció lluita contra violència gènere

 

PER URGÈNCIA

14. Moció per a la millora dels accessos i la modificació de la senyalització C-17, C-37 i C-25 indicant zona industrial per l'entrada de la Miranda.

 

D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:

15. Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local, des de la darrera sessió plenària ordinària

16. RESOLUCIONS

- Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les regidories que tenen competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.

- Decrets dels que s’ha de donar compte expressa al Ple

17. Informació de les regidories

18. Precs i preguntes


Data de modificació: 17/07/2017 12:29:19

CERCADOR

Cerca de continguts, preguntes, etc
Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter