Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu

22/6/2017

Ple ordinari de juny 20/06/2017

Nota de premsa amb les resolucions de govern, propostes i mocions i informacions de les regidories del ple del mes de juny.

RESOLUCIONS DE GOVERN:

S’aprova amb els vots a favor d'ERC, PSC, MES, IC-V, i la regidora No Adscrita i les abstencions de la CUP i el PDeCAT:

 •          Modificació de la RLT 2.2017

Aprovar les modificacions de la relació de llocs de treball, d’acord amb l’organigrama funcional i la definició de cada lloc amb expressa indicació del seu perfil competencial i de la denominació, tipus i sistema de provisió dels llocs de treball, els requisits exigits per al seu desenvolupament, el nivell de complement de destí i, en el seu cas, el complement específic que correspongui al lloc, quan hagin de ser desenvolupats per personal funcionari o la categoria professional i règim jurídic aplicable quan siguin desenvolupats per personal laboral:

       Àrea de Serveis Territorials, Medi Ambient i Habitatge:

Modificació del lloc de treball d’”Arquitecte/a Tècnic/a” (codi 2.002) que passaria a denominar-se “Responsable Tècnic d’Habitatge”, amb la modificació també del contingut funcional d’aquest lloc de treball per assumir responsabilitats derivades de la voluntat d’impulsar noves polítiques en matèria d’habitatge.

 • Ampliació d’una dotació del lloc de treball existent de “Delineant”, reservat a personal funcionari, que passaria d’una dotació actual a 2 dotacions, ja que la voluntat organitzativa és distingir clarament els llocs de delineant amb les funcions que porten aparellades del nou lloc d’Inspector de Permisos d’Obres, amb funcions en matèria d’inspecció i control d’obres i activitats en el municipi.
 • Es declara a amortitzar el lloc de treball d’”Agent de Serveis Territorials” (codi 2.005), reservat a personal funcionari, amb una dotació d’efectius, ja que aquest lloc presenta una confusió organitzativa pel que fa a la definició funcional que recull aspectes de l’àmbit de delineació i aspectes de l’àmbit d’inspecció i control d’obres i activitats.
 • Creació d’un nou lloc de treball d’Inspector/a de Permisos d’Obres, Activitats i Via Pública” (codi 2.006). Aquest lloc estaria reservat a personal funcionari, grup professional C1, CD 14, complement específic anual 8.401,08 €. La forma de provisió serà la de concurs de mèrits i la descripció funcional és la que s’adjunta en la fitxa descriptiva de funcions corresponent a aquest lloc de treball.
 • Modificació del lloc de treball de “Tècnic/a Medi Ambient” (codi 2.015) que passa a denominar-se “Responsable tècnic/a de Medi Ambient”, es modifiquen les retribucions i amb la definició de funcions que s’assenyala en la nova fitxa del lloc. La valoració d’aquest lloc s’estableix igual que s’ha fet en la resta de modificacions produïdes fins ara en la revisió global de la RLT a través de la quantia establerta en l’Estudi retributiu elaborat per la Diputació de Barcelona per a aquest lloc de treball i amb caràcter de mitjana.
 • Modificació del lloc de treball de “Supervisor/a de Deixalleria” (codi 2.016) que passa a denominar-se “Encarregat/ada de Deixalleria”, amb la definició de funcions que s’assenyala en la nova fitxa del lloc. També es declara aquest lloc de treball a extingir, ja que actualment està reservat al règim de personal funcionari i no ho requereixen les funcions que té assignades, pels motius exposats anteriorment.
 • Ampliació d’una dotació del lloc de treball existent d’”Operari/ària Deixalleria” (codi 2.017), reservat a personal laboral, que passaria d’una dotació actual a 2 dotacions.
 • Declarar a extingir el lloc de treball d’”Operari/ària de Deixalleria” (antic codi 2.017 bis), reservat a personal laboral, i a persones amb discapacitat física.
 • Es modifica les funcions i les retribucions del lloc de treball de “Cap de Servei de Manteniment Urbà” (codi 3.000). Les característiques essencials d’aquest lloc de treball de comandament són: grup titulació A2, nivell CD 18; quantia anual CE 16.634,4 €. La forma de provisió serà la de concurs específic i la descripció funcional és la que s’adjunta en la fitxa descriptiva de funcions corresponent a aquest lloc de treball. La valoració d’aquest lloc s’estableix igual que s’ha fet en la resta de modificacions produïdes fins ara en la revisió global de la RLT a través de la quantia establerta en l’Estudi retributiu elaborat per la Diputació de Barcelona per a aquest lloc de treball i amb caràcter de mitjana.
 • Amortitzar el lloc de treball d’”Oficial Paleta” (antic codi 3.005), reservat a personal funcionari, pels motius exposats anteriorment.
 • Ampliar una dotació del lloc de treball d’”Oficial Paleta” (codi 3.002), reservat a personal laboral, que passa de dues a tres dotacions.
 • Declarar a extingir el lloc de treball d’”Oficial Conductor” (antic codi 3.009 bis), reservat a personal laboral, ja que els requisits per a ocupar aquest lloc de treball no concorden amb la denominació i característiques del lloc.
 • Declarar a extingir el lloc de treball d’”Oficial Serveis Múltiples” (antic codi 3.012), reservat a personal funcionari, pels motius exposats anteriorment.
 • Creació d’un nou lloc de treball d’”Oficial Serveis Múltiples”, aquest lloc estaria reservat a personal laboral, grup professional C2, CD11, complement específic anual 7.851,48 €. La forma de provisió serà la de concurs de mèrits i la descripció funcional és la que s’adjunta en la fitxa descriptiva de funcions corresponent a aquest lloc de treball.

 Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica:

 • Modificació del lloc de treball de ”Tècnic/a de Cultura i Participació Ciutadana” (codi 10.001) que passaria a denominar-se “Tècnic/a de Participació Ciutadana”, amb la definició de funcions que s’assenyala en la nova fitxa del lloc.
 • Ampliació d’una dotació del lloc de treball existent d’”Auxiliar d’Atenció Ciutadana de SEPE” (codi 10.004), reservat a personal funcionari, que passaria d’una dotació actual a dues dotacions.
 • Amortitzar el lloc de treball d’”Auxiliar d’Atenció Ciutadana SEPE” (antic codi 10.004), reservat a personal laboral, que disposava d’una dotació d’efectius.
 • Amortitzar el lloc de treball d’“Agent de Mercats Ambulants” (antic codi 10.012), reservat a personal laboral, que disposava d’una dotació d’efectius.
 • Crear el lloc de treball d’“Auxiliar de suport a Fires i Mercats Ambulants” (codi 10.012), reservat a personal funcionari, amb una dotació d’efectius, amb la definició de funcions que s’assenyala en la nova fitxa del lloc.
 • Modificació del lloc de treball de “Tècnic/a d’Inserció i Formació Ocupacional” (codi 10.100) que passa a denominar-se “Responsable tècnic/a de Promoció Econòmica”, amb la definició de funcions que s’assenyala en la nova fitxa del lloc.
 • Modificació del lloc de treball de “Tècnic/a d’Empresa” (antic codi 10.009) que passa a denominar-se “Tècnic/a d’Empresa i Comerç” (codi 10.101F), reservat a personal funcionari, i amortització d’una dotació del lloc de treball que passa de 2 a 1 dotació, declarant-se a extingir aquest lloc de treball.
 • Crear el lloc de treball de “Tècnic/a d’Empresa i Comerç” (codi 10.101), reservat a personal laboral, amb una dotació d’efectius, amb la definició de funcions que s’assenyala en la nova fitxa del lloc.
 • Modificació del lloc de treball de “Tècnic/a d’Inserció Laboral” (antic codi 10.101) que passa a denominar-se “Tècnic/a d’Inserció i Formació Ocupacional” (codi 10.102), reservat a personal laboral, i ampliació d’una dotació del lloc de treball que passa d’una a dues dotacions d’efectius.
 • Modificació del lloc de treball de “Tècnic/a Punt TIC” (antic codi 10.106) que passa a denominar-se “Tècnic/a TIC Promoció Econòmica” (codi 10.103), amb la definició de funcions que s’assenyala en la nova fitxa del lloc.
 • Declarar a extingir el lloc de treball de ”Tècnic/a auxiliar de Formació Ocupacional” (codi 10.105), reservat a personal laboral.
 • Modificació del lloc de treball de “Tècnic/a d’Educació” (codi 10.200) que passaria a denominar-se “Responsable tècnic/a Educació”, amb la definició de funcions que s’assenyala en la nova fitxa del lloc.
 • Modificació del lloc de treball de “Cuiner/a” (antic codi 10.207) que passaria a denominar-se “Cuiner/a i suport al servei” (codi 10.205), amb la definició de funcions que s’assenyala en la nova fitxa del lloc.
 • Declarar a extingir el lloc de treball de “Conserge Escola” (codi 10.206F), reservat a personal funcionari.
 • Ampliar una dotació del lloc de treball de ”Conserge Escola” (codi 10.206), reservat a personal laboral, que passa de dues a tres dotacions d’efectius.
 • Modificació del lloc de treball de “Director/a d’Esports i Jovent” (codi 10.300) que passa a denominar-se “Cap de Servei d’Esports”, amb la definició de funcions que s’assenyala en la nova fitxa del lloc.
 • Declarar a extingir el lloc de treball d’”Operari Manteniment d’Instal·lacions Esportives” (codi 10.302F), reservat a personal funcionari.
 • Ampliar dues dotacions del lloc de treball d’”Operari Manteniment d’Instal·lacions Esportives” (codi 10.302), reservat a personal laboral, que passa de 3 a 5 dotacions.
 • Modificació de l’adscripció orgànica del lloc de treball de ”Director/a Museu del Ter” (codi 10.500) amb la definició de funcions que s’assenyala en la nova fitxa del lloc. També es modifica la distribució de les retribucions que es mantenen en l’import idèntic que perceben i que es detallen en: grup professional A1, CD20, CE 15.516 € i 1.725,96 € d’autoregulació horària, imports anuals.
 • Modificació de la denominació i de l’adscripció orgànica del lloc de treball de ”Tècnic/a auxiliar de comunicació-Monitor/a-Guia” (antic codi 11.002) que passa a denominar-se “Tècnic/a auxiliar de comunicació i atenció ciutadana” (codi 10.502), amb la definició de funcions que s’assenyala en la nova fitxa del lloc. També es modifica la distribució de les retribucions que es mantenen en l’import idèntic que perceben i que es detallen en: grup professional C1, CD14, CE 3.585 € i 1.408,92 € anuals d’autoregulació horària.
 • Modificació de la denominació i de l’adscripció orgànica del lloc de treball de ”Tècnic/a de conservació i manteniment” (antic codi 11.004) que passa a denominar-se “Tècnic/a auxiliar de conservació i manteniment” (codi 10.504), amb la definició de funcions que s’assenyala en la nova fitxa del lloc. També es modifica la distribució de les retribucions que es mantenen en l’import idèntic que perceben i que es detallen en: grup professional C1, CD14, complement específic anual 5.238,6 €, autoregulació horària anual 1.408,92 € i condicions de treball anual 1.193,28 €.
 • Modificació de l’adscripció orgànica del lloc de treball de ”Guia-Monitor/a” (antic codi 10.503) amb la definició de funcions que s’assenyala en la nova fitxa del lloc. També es modifica la distribució de les retribucions que es mantenen en l’import idèntic que perceben i que es detallen en: grup professional C1, CD14, complement específic anual 5.029,8 €, autoregulació horària anual 1.408,92 € i condicions de treball anual 712,32 €.
 • Creació d’un nou lloc de treball de “Tècnic/a Cultural” (codi 10.501), aquest lloc està reservat a personal laboral, grup professional A2, CD18, complement específic anual 5.124,24 €, condicions treball anual 712,2 €, autoregulació horària 1.725,96 € amb dues dotacions d’efectius. La forma de provisió serà la de concurs de mèrits i la descripció funcional és la que s’adjunta en la fitxa descriptiva de funcions corresponent a aquest lloc de treball.
 • Amortitzar el lloc de treball de “Tècnic/a Patrimoni-Monitor/a-Guia” (antic codi 11.001), reservat a personal laboral, que disposava de dues dotacions d’efectius.

Àmbit d’Alcaldia:

Es modifica substancial del lloc de treball de “Cap Unitat Gabinet de l’Alcaldia” (codi 6.001) que passa a denominar-se “Secretària d’Alcaldia”, amb la definició de funcions que s’assenyala en la nova fitxa del lloc i classificant-se com a un lloc singular i no de comandament, mantenint la mateixa valoració de lloc de treball.

Àrea d’Organització, Persones i Administració Electrònica:

S’amplia una dotació del lloc de treball de “Tècnic/a Auxiliar d’Informàtica” (codi 12.008), grup C1, reservat a personal funcionari, que passa d’1 a 2 dotacions, ja que les funcions que desenvolupen les persones que ocupen aquest lloc de treball i el que es declara a amortitzar de tècnic auxiliar de suport informàtic són exactament les mateixes, de forma que no té sentit organitzatiu mantenir-los en llocs diferenciats.

Es declara a amortitzar el lloc de treball de “Tècnic/a Auxiliar Suport Informàtic” (codi 12.009), grup C1, reservat a personal funcionari, amb 1 dotació d’efectius.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

S’aprova per unanimitat: 

 • Reconeixement  extrajudicial de crèdits. Factures d’altres anys

Reconèixer a favor dels creditors, per import de 233,10 €, la prestació de serveis, subministraments i treballs diversos, ja que es tracta de prestacions efectivament realitzades i conformades oportunament per les diferents àrees.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

S’aprova amb els vots a favor d'ERC, PSC, MES, regidora N/A, i PDeCAT, l’abstenció d'IC-V i el vot en contra de la CUP:

 • Modificació del pressupost. Suplement de crèdit 31/2017

Aprovar l’expedient  per a la modificació del pressupost mitjançant suplements de crèdit per import de 175.000 €, finançats amb una operació de crèdit per destinar-los a la redacció del POUM.

Opreació crèdit Ple

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROPOSTES I MOCIONS

Trobareu els textos de les mocions a:

http://manlleu.cat/pl3/descobrir/noticies/id451/convocatoria-de-sessio-ordinaria-del-ple-de-l-ajuntament.htm

S’aproven per unanimitat:

 • Moció, en nom de CCOO, relativa a Educació. Presentada per ICV-V.
 • Moció en suport al poble Rifeny. Presentada per ICV-V.

INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES

Participació – Maite Gallifa

Informa que ja s’ha acabat el procés participatiu per a definir el Vora Ter i ara s’analitzaran i quantificaran les propostes resultants del procés participatiu en el qual la ciutadania ha pogut dir la seva. Les propostes es posaran a votació per tal de prioritzar les accions a realitzar.

Hisenda i Educació – Marta Alsina

Informa que s’ha penjat a la web tota la informació referent a la liquidació del pressupost 2016 tant en format de dades obertes com analitzades mitjançant una presentació gràfica amb la voluntat de donar dades comprensibles per la ciutadania. Ho podeu consultar a:

http://transparencia.manlleu.cat/dades-economiques/liquidacions-pressupostaries/comptes-i-liquidacio-2016.htm

Pel que fa a Educació s’informa de les dades de preinscripció escolar:

P3: un total de 190 alumnes distribuïts en 2 línies al Pompeu Fabra, 2 línies al Puig Agut, 2 línies als Quatre vents, 2 línies al Carme Vedruna i 1 línia a Casals Gràcia.

1r d’ESO: un total de 245 alumnes distribuïts en 3 línies a l’Institut Antoni Pous, 3 línies a La Salle, 2 línies a l’Institut del Ter i 1 línia a Casals Gràcia.

Alcaldia, Cultura, i Organització i Persones – Àlex Garrido

S’informa que ja s’està treballant activament en l’organització de la Festa Major i que el pregoner d’aquest any serà el doctor manlleuenc Andreu Parareda.

Manteniment, servei d’obres i espai públic – Marta Moreta

Informa que s’ha creat un nou butlletí digital de seguiment de les actuacions de la brigada municipal que es pot consultar a la web municipal:

http://situam.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=93c25a0927e94ba19f44b7533729c073

Aquest butlletí s’actualitzarà mensualment amb informacions d’actuacions monogràfiques (jardineria, etc..) i també es podrà consultar sobre un mapa la totalitat d’accions realitzades durant l’any.

Urbanisme i Esports – Enric Vilaregut

Informa que en aquests moments s’està netejant el tub de l’aigua potable que recorre el Pg. del Ter per tal d’aprofitar-lo per a desplegar la fibra òptica, ja que no s’utilitza des que el municipi s’ha connectat a la potabilitzadora Osona Sud.

Pel que fa a la Piscina municipal s’obrirà el dilluns 26 de juny, més tard del previst inicialment, degut als problemes per a trobar socorristes que complissin amb els nous requisits legals. Finalment s’ha solucionat amb la contractació d’una empresa.

Medi Ambient i Pagesia – Maica Bassas

Informa que aviat s’obrirà el termini per a sol·licitar les 96 parcel·les d’horts municipals i que s’ha fet un fulletó que s’enviarà a la població.

Pel que fa a les precaucions per a les fogueres de Sant Joan s’informa que s’ha fet difusió per demanar precaució i col·laboració en les activitats del dia de Sant Joan i per informar de l’elevat nivell d’alerta en risc d’incendis, ja que s’ha activat el Pla Alfa a Osona. Aquests dies s’està publicant pels diversos canals municipals: notes de premsa als mitjans, web municipal, xarxes socials, mails, etc.

Noves tecnologies i Atenció Ciutadana – M. Josep Palomar

Informa que l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) ja ha començat l’horari d’estiu i no hi ha servei d’atenció a les tardes entre els mesos de juny i setembre.

També explica que s’ha renovat i millorat el portal web de Dades Obertes per tal d’avançar cap a un Govern més obert. Al portal actualment s’hi poden trobar més de 170 conjunts de dades obertes, que es poden descarregar, i s’ha ampliat la informació amb infografies per tal d’oferir una visió més entenedora i comprensible de les dades per part de la ciutadania.

http://www.manlleu.cat/dadesobertes


Data de modificació: 22/06/2017 14:10:02

Amb la col·laboració de:
 • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter