Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu

24/5/2017

Ple ordinari de maig 23/05/2017

Nota de premsa amb les resolucions de govern, propostes i mocions i informacions de les regidories del ple del mes de maig.

RESOLUCIONS DE GOVERN: 

Es dóna coneixement: 

 • Donar-se per assabentat del canvi de denominació del grup municipal CiU a grup municipal PDeCAT-CiU

Concretar que la seva composició i els portaveus continuaran essent els mateixos regidors designats en l’escrit de data 16 de juny de 2015, del qual es va donar compte en el ple de 29 de juny del mateix any.


 S’aprova per unanimitat:  

 • Modificació de la plantilla 1.2017 

L’ajuntament té interès en aprovar immediatament l’oferta pública d’ocupació per al 2017, la qual ha d’incloure totes les places ocupades interinament per personal temporal que ocupa llocs de treball de caràcter estructural. L’interinatge a l’Ajuntament de Manlleu és d’un 30% aprox. 

Aprovar la modificació de la plantilla municipal, tal i com s’assenyala a continuació: 

 • Crear una plaça de tècnic especialista informàtica (codi 2.430), grup C1, de l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe places de comeses especials, reservada a personal funcionari, que passarà d’una a dues places. 
 • Declarar a amortitzar una plaça d’administratiu (codi 1.300), grup C1, de l’escala d’administració general, subescala administrativa, classe administrativa, reservada a personal funcionari. 
 • Declarar que de les sis vacants de les places d’administratiu (codi 1.300), quatre estan reservades a promoció interna i les dues restants a torn obert. 
 • Amortitzar una plaça d’oficial primera (codi 2.440), grup C2, de l’escala administració especial, subescala serveis especials, classe personal d’oficis, categoria oficial primera, reservada a personal funcionari, que passa de 3 a 2 places i declarar a amortitzar les dues places restants. 
 • Crear una plaça reservada a personal d’oficis (codi 5.000) grup professional C2, especialitat professional oficial 1a brigada municipal paleta, reservada a personal laboral ,que passa de 2 a 3 places. 
 • Amortitzar una plaça de tècnic mitjà (codi 2.223), grup A2, de l’escala d’administració especial, subescala de grau mitjà, classe tècnic mitjà en Ciències Socials o Humanitats, reservada a personal funcionari, que passa de dues a una plaça. 
 • Crear una plaça de tècnic mitjà (codi 2.221), grup A2, de l’escala d’administració especial, subescala de grau mitjà, classe tècnic mitjà en Educació Social, reservada a personal funcionari, que passa de dues a tres places. 
 • Crear dues places de tècnic mitjà (codi 11.005), grup A2, especialitat professional tècnic de cultura, reservades a personal laboral, amb dues places. 
 • Declarar a amortitzar 2 places de tècnic superior (codi 11000), grup A1, especialitat professional museística, reservades a personal laboral. 
 • Crear una plaça de tècnic mitjà (codi 7012), grup A2, especialitat professional tècnic mitjà promoció econòmica formació, reservada personal laboral, que passa d’una a dues places. 
 • Declarar a amortitzar una plaça de tècnica auxiliar (codi 7018), grup C1, especialitat professional tècnic/a auxiliar Gestió, reservada a personal laboral. 
 • Amortitzar una plaça d’auxiliar administrativa (codi 7.016), grup C2, de l’especialitat professional auxiliar administrativa, reservada a personal laboral, que passa de dues a una plaça. 
 • Crear una plaça d’auxiliar (codi 1.400), grup C2, de l’escala d’administració general, subescala auxiliar, classe auxiliars, reservada a personal funcionari, que passa de vint a vint-i-una places. 
 • Amortització d’una plaça de tècnic mitjà en Ciències Empresarials (codi 2.225), grup A2, reservada a personal funcionari, de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, que passa de 3 a 2 places. 
 • Creació d’una plaça de tècnic mitjà (codi 7.020), grup A2, reservada a personal laboral, especialitat professional Promoció Econòmica Empresa. 
 • Modificar la denominació de la plaça de Tècnic Auxiliar de Museu (codi 11.003), que passa a denominar-se Tècnic/a Auxiliar. 

RESUM TOTAL DE PLACES: PERSONAL FUNCIONARI, 128 / PERSONAL LABORAL, 71. TOTAL: 199


S’aprova amb els vots a favor d’ERC, MES, PSC, N/A, ICV i CUP i l’abstenció de PDeCAT:   

 • Aprovació inicial de l'ordenança reguladora del soroll i les vibracions del municipi de Manlleu; i del mapa de capacitat acústica que assigna els nivells d'immissió al territori. 

Modificar els articles que es transcriuen de la vigent Ordenança de civisme i convivència ciutadana per adaptar-los a les previsions específiques de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions, per garantir l’aplicació coherent i sistemàtica de sengles normes, els quals quedaran redactats de la manera següent: 

 • L’article 96.1, relatiu a la càrrega i descàrrega, quedarà redactat de la manera següent: 

“1.     Es prohibeixen al nucli urbà les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, la manipulació de caixes, contenidors, materials de construcció i objectes similiars a la via pública o espai obert entre les 21 i les 7 hores, horari que podrà modificar-se en casos excepcionals amb sol·licitud prèvia a l’Ajuntament”. 

La modificació consisteix en avançar a les 21,00h l’hora en què es prohibeixen les activitats de càrrega i descàrrega a la via pública, per ajustar l’horari al que estableix l’article 18 de l’ordenança de sorolls i vibracions, que les autoritza entre les 7 i les 21,00h. 

 • L’article 97, relatiu als treballs a la via pública, quedarà redactat de la manera següent:

“1.      Els treballs que s’executin a la via pública no es podran fer entre les 20 hores i les 8 hores del dia següent, a excepció d’obres que es facin per raons de perill o emergència o que es justifiqui que no es poden dur a terme en horari diürn. En dies festius s’haurà de sol·licitar autorització expressa de l’Ajuntament. 

La modificació consisteix en suprimir la possibilitat de dur a terme treballs a la via pública en dies festius de les 9 a les 20h, tal com preveia l’ordenança fins ara, per tal d’adaptar els horaris als que estableix l’article 21.2.a) de l’ordenança de sorolls i vibracions, que prohibeix els treballs a la via pública en dies festius, tret d’autorització expressa de l’Ajuntament.  


S’aprova amb els vots a favor d’ERC, MES, PSC i N/A i vots en contra d’ICV, CUP i PDeCAT:   

 • Modificació de l'ordenança fiscal núm. 17. Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal i la utilització de les instal·lacions esportives.

La modificació afecta bàsicament els abonaments, tant familiars com individuals i els preus dels cursets.

 

 170523 cursets natacio escolars

170523 cursets natacio particulars

 170523 piscina coberta fam

170523 piscina coberta ind


S’aprova amb els vots a favor d’ERC, MES, PSC, N/A, ICV, CUP i PDeCAT i vot en contra de la CUP  :   

 • Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 25. Taxa per la prestació de serveis de l'escola bressol. 

La modificació aprovada:  

170523 escola_bressol_taxa

 

Les famílies que acreditin estar en possessió del títol de família nombrosa i famílies monoparentals se’ls aplicarà una reducció del 10% a totes les tarifes. 

S’aplicarà una quota reduïda de 50% de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol pels conceptes d’escolarització, quota inicial (anual) i material didàctic (anual), prevista a l’apartat 6.1, a aquells usuaris del servei empadronats a Manlleu quan s’acrediti que els ingressos de la unitat familiar de convivència no superen els imports resultants d’una taula d’acord amb l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya – IRSC anual (14 pagues) – del mateix any que es prengui com a referència per a la determinació dels ingressos. 


 Es dóna coneixement de:   

 • Liquidació del pressupost de l'exercici 2016 

El romanent de tresoreria de l’any 2016 és de més de 1.400.000 euros i el percentatge d’endeutament s’ha reduït al 72%. 

http://transparencia.manlleu.cat/dades-economiques/liquidacions-pressupostaries/comptes-i-liquidacio-2016.htm


S’aprova per unanimitat: 

 • Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris  exp. 18/2017 

14

011

3580000

INTERESSOS OP ARRENDAMENT FINANCER EB

32.821,62

14

011

6480000

QUOTES NETES PER ARRENDAMENT FINANCER EB

61.598,46

         
     

TOTAL

94.420,08

BAIXES D'ALTRES APLICACIONS

 
         

01

011

9130200

AMORTITZACIÓ ESCOLA BRESSOL

61.598,46

01

011

3100100

INTERESSOS ALTRES OP ENDEUTAMENT

7.321,62

01

011

3100000

INTERESSOS PRÉSTECS

25.500,00

         
     

TOTAL

94.420,08


Es vota l’entrada per urgència d’un nou punt que s’aprova amb vots a favor d’ERC, MES, PSC i N/A i l’abstenció d’ICV, CUP i  PDeCAT.


S’aprova amb vots a favor d’ERC, MES, PSC, N/A i ICV,  l’abstenció de  PDeCAT i el vot en contra de la CUP: 

 • Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit  exp. 21/2017 
     

CREDITS EXTRAORDINARIS

 

03

151A

2270600

TREBALLS PP EL MAS

18.246,80

03

151

6090000

URBANITZACIÓ POLIGON EL VERDAGUER

43.850,00

03

151

6090100

URBANITZACIÓ POLIGON EL VERDAGUER- AJUNTAMENT-

3.316,16

     

TOTAL

65.412,96

     

SUPLEMENTS DE CRÈDIT

 

03

920

6320000

ADEQUACIÓ EDIFICI AJUNTAMENT

58.595,00

     

TOTAL

58.595,00

     

BAIXES

 

03

165A

2210000

ENERGIA ELECTRICA VIES PUBLIQUES

18.246,80

03

334

6220013

OBRES TEATRE CENTRE

61.911,16

         
     

MAJORS INGRESSOS

 

03

39610

 

QUOTES URBANISTIQUES EL VERDAGUER

43.850,00

     

TOTAL

124.007,96


Es dóna compte: 

 • Donar compte al Ple de l'estat d'execució del pressupost de l'exercici 2017

http://transparencia.manlleu.cat/dades-economiques/execucio-pressupostaria.htm

 

 • Informes trimestrals llei de morositat 2017 

El termini de pagament mitjà a proveïdors a final del primer trimestre de 2017 és de 37,6 dies.


PROPOSTES I MOCIONS 

Trobareu els textos de les mocions: http://manlleu.cat/pl3/descobrir/noticies/id404/convocatoria-de-sessio-ordinaria-del-ple-de-l-ajuntament.htm 

No s’aprova per què rep els vots en contra d’ERC, MES, PSC i N/A, l’abstenció d’ICV i els vots a favor de CUP i PDeCAT: 

 • Moció per a la denúncia i eradicació del transfuguisme a l'Ajuntament de Manlleu. Presentada per PDeCAT. 

S’aprova amb vots a favor d’ERC, MES, PSC, N/A, ICV i la CUP i el vot en contra de PDeCAT: 

 • Moció per a la retirada de plaques i honors al Sr. Jordi Pujol i Soley i la Sra. Marta Ferrusola i Lladós. Presentada pel PSC 

S’aprova per unanimitat: 

 • Moció per a la construcció d'un carril bici i el seu itinerari de vianants associat entre les ciutats de Manlleu i Vic. Presentada per l’equip de govern 

 

INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES

 

Secretaria, Serveis Jurídics i Contractació i Compres – Antoni Poyato

El regidor comenta que la xifra provisional de padró a 1/1/2017 que s’aprovarà és de 20.007 habitants.

 

Hisenda i Recursos Humans – Marta Alsina

La regidora explica que el Tribunal Constitucional ha anul·lat finalment, i com ja es preveia, un dels punts de la llei de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlues). L'objectiu és evitar que paguin l'impost aquelles persones que hagin venut algun immoble amb pèrdues. La regidora comenta que la modificació té una part negativa, qui ha venut i continua venent amb pèrdues aquests darrers anys és la banca, i especialment la banca que ha rebut ajuts públics per fer-se càrrec de les antigues caixes d'estalvis. Ells poden vendre amb pèrdues perquè tenen esquemes de protecció d'actius que els cobreixen amb diner públic una bona part d'aquestes pèrdues. L'impost de la plusvàlua permetia als ajuntaments recuperar una petita part d'aquests diners, però ara aquesta recuperació desapareix.

 

Promoció Social i Personal – Dolors Collell

La regidora destaca la celebració, el dia 9 de juny, dels 25 anys del centre obert tripijoc. Convida a participar d’aquesta jornada que tindrà 2 vessants, al matí es farà una jornada especifica per professionals que comptarà amb la ponència del doctor Eduard Estivill, i a la tarda, a la plaça Fra Bernadí, s’hi realitzaran activitats obertes a la mainada i les seves famílies.

La regidora explica també que el proper diumenge es farà l’acte central del 50è aniversari de l’Associació Sant Tomàs. Es farà un dinar a la Plaça Major de Vic que clourà amb una xarxa humana feta per usuaris de l’associació i que gestiona la Fura dels Baus.

La regidora comenta també que aquest estiu Manlleu, a través del projecte #invulnerables, ofereix una proposta diferent per a joves de 12 a 17 anys, Futbolnet: activitat que promou l'esport amb valors, no el competitiu. Aquesta activitat és gratuïta però té places limitades. Les inscripcions podem fer-se a l’OAC de l’ajuntament.

 

Alcaldia, Cultura i Educació – Àlex Garrido

A nivell d’Educació Àlex Garrido comenta que ha acabat el procés de preinscripció, s'ha assignat segons les preferències de les famílies, i sembla que la primera opció serà la majoritària.

L’alcalde recorda també que el proper dissabte dia 27 de maig es farà el 2n fòrum del PEC, on es podrà veure els fruits de tot un any de treball.

L’alcalde aprofita també per felicitar a 2 escoles de primària de Manlleu, El Carme Vedruna i el Puig Agut per la consecució de Premis Baldiri i Reixach.

 

Promoció Econòmica i Joventut – Eudald Sellarès

El regidor comenta a nivell de Joventut que s’està acabant de tancar el casal d’estiu municipal i que en breu s’obriran les inscripcions. Aquest casal va dirigit a nens i nenes de 3 a 12 anys.

El regidor aprofita per felicitar als comerços de Manlleu per de la Nit de Comerç que va tenir lloc el passat dissabte. Continuant amb comerç el regidor felicita al MAB pel seu 18è aniversari.

 

Medi Ambient i Pagesia – Maica Bassas

La regidora explica que del 15 de maig al 15 de setembre hi haurà activa una campanya preventiva d’informació sobre la superació del llindar d’ozó.

La regidora comenta que la Generalitat de Catalunya ha publicat les dades a nivell català de qualitat de l’aire, i es confirma que durant el 2016 a l’estació de control de Manlleu no hi ha hagut superació del nivell benzoapirè.

La regidora recorda també que Manlleu organitza el 2n mercat d’intercanvi i venda de joguines de 2a mà en el marc del Dinar dels Llençats. El mercat, que es farà el diumenge 28 de maig d’11 a 13h a la plaça del Mercat Municipal, pretén allargar la vida de les joguines a través de l’intercanvi i venda d’aquelles que es trobin en bon estat.

La regidora felicita i agraeix al grup d’alumnes de La Salle que han treballat en les millores a la Font de la Cadernera en el marc del projecte FAIG.


Data de modificació: 24/05/2017 13:25:51

Amb la col·laboració de:
 • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter