Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

22/2/2017

Ple ordinari de febrer

RESOLUCIONS DE GOVERN:

 

S’aprova per unanimitat:  

 • Adhesió al manifest del 8 de març dia de la dona treballadora 

El manifest es pot consultar a http://manlleu.cat/pl3/descobrir/noticies/id283/convocatoria-de-sessio-ordinaria-del-ple-de-febrer-de-l-ajuntament.htm 

 

S’aprova per unanimitat:   

 • Aprovació del Pla normatiu de l'Ajuntament per a l'any 2017 

El Pla normatiu per a l’any 2017 es detalla a continuació: 

Àrea d’Alcaldia

 1. Codi Ètic i de bon govern dels càrrecs electes, es preveu la seva aprovació per donar compliment a les previsions de la normativa de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

Àrea de Policia Local

 1. Reglament orgànic de la policia local de l'Ajuntament de Manlleu, es preveu la seva modificació per adaptar el seu contingut a noves necessitat del servei.
 2. Carta de serveis de la Policia Local de Manlleu, es preveu la seva aprovació en resposta a les previsions dels article 9.1.j i 59 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 3. Ordenança Municipal de circulació de vianants i de vehicles, per adaptar-la al canvis normatius esdevinguts en matèria de trànsit i circulació viària, procediment administratiu comú i per ajustar el seu contingut a altres ordenances i reglaments municipals evitant la doble regulació. 

Àrea de Serveis Territorials, Medi Ambient i Habitatge

 1. Reglament del servei d’aparcament a les zones blava i verda, es preveu la seva modificació per tal d’incloure en el seu àmbit d’intervenció l’anomenada zona taronja ja que aquesta modalitat d’estacionament limitat només està prevista en l’ordenança fiscal que regula la taxa per a l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals però no en la que regula pròpiament l’organització del servei públic d’aparcament.
 2. Ordenança reguladora del soroll i les vibracions del municipi de Manlleu, aprovació per tal de dur a terme la regulació de les activitats i de les relacions de veïnatge que, d’acord amb el que prescriuen els articles 14 i 21 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, corresponen als Ajuntaments. 

Àrea de Serveis Generals

 1. Reglament orgànic municipal, a fi de regular el funcionament de diferents òrgans col·legiats municipals.
 2. Ordenança municipal del procediment sancionador, per estudiar la seva modificació per, o bé adaptar-la als canvis normatius introduïts per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, o bé derogar-la per entendre que la regulació ja és completa en les normes anteriors.
 3. Ordenança de civisme i convivència ciutadana, per ajustar el seu contingut a les diferents ordenances que l’Ajuntament vagi aprovant i modificant durant aquest any, com ara l’Ordenança de sorolls. 

Àrea de Serveis Econòmics

 1. Ordenances fiscals, per donar compliment a les previsions del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

Àrea de Promoció Social i Personal, Salut Pública i Consum

 1. Ordenança reguladora de la Tinença d’animals domèstics i de companyia, per modificar els fonament legals, el protocol de mossegada, actualitzar les races d’animals potencialment perillosos i revisar el títol referent a les infraccions i sancions. 

Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica

 1. Ordenança reguladora dels mercats de venda no sedentària de Manlleu, per adaptar-la als canvis normatius esdevinguts.
 2. Reglament del mercat municipal, per fer-ne una revisió en general i modificar els apartats de faltes i sancions i el capítol V de drets i obligacions. 

 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, MES, PSC, N/A, CIU i ICV i l’abstenció de la CUP:  

 • Aprovació de la carta de serveis de la Policia Local 

La Carta de Serveis de la Policia Local vol ser un punt de trobada entre la ciutadania i la seva Policia Local i esdevenir una eina bàsica per garantir uns serveis de qualitat en la seva activitat diària. En aquesta Carta de Serveis es recull el catàleg dels serveis i els compromisos explícits i públics que adquireix la Policia Local amb la ciutadania i es fa palès el seu objectiu principal que es centra en millorar de manera contínua la qualitat del servei, d’acord amb els principis essencials de confiança, responsabilitat i compromís. 

La carta de serveis de la Policia Local es publicarà al portal de transparència una vegada hagi finalitzat el termini d’exposició al públic. 

 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, MES, PSC, N/A i ICV i l’abstenció de CIU i de la CUP:  

 • Modificació RLT 1.2017
 • Modificació plantilla 1.2017 

Es continua amb la revisió dels llocs de treball de l’Ajuntament de Manlleu. Avui es proposa les modificacions que afecten a les Àrees de Policia Local i de Promoció Personal i Social, Salut Pública i Consum. 

Policia Local

 • Es modifica la denominació, les funcions i les retribucions del lloc de treball de “Sots-inspector” (codi 1.008) que passa a denominar-se “Cap de la Policia Local” (codi 1.000) i en les funcions d’aquest lloc s’inclou l’àmbit funcional de Protecció Civil.
 • Es modifica la denominació del lloc de treball de “Policia de proximitat” (antic codi 1.005) que passa a denominar-se de “Policia de proximitat urbana / rural” (codi 1.004).
 • S’amplia en tres dotacions d’efectius el lloc de treball de “Caporal” (codi 1.002), reservat a personal funcionari, que passa de 3 a 6 dotacions.
 • S’amplia en tres dotacions d’efectius el lloc de treball d’“Agent” (codi 1.003), reservat a personal funcionari, que passa de 20 a 23 dotacions.
 • S’amortitza el lloc de treball d’”Inspector” (antic codi 1.000), reservat a personal funcionari, que disposava d’una dotació d’efectius.
 • S’amortitza el lloc de treball d’”Agent de Gabinet Tècnic” (codi 1.009), reservat a personal funcionari, que disposava de tres dotacions d’efectius.
 • S’amortitza el lloc de treball de “Recepcionista Policia Local” (codi 1.007 bis), reservat a personal laboral, que disposava d’una dotació d’efectius. 

Promoció Personal i Social, Salut Pública i Consum

 • Es crea un lloc de treball de “Coordinador/a Promoció Social i Personal, Salut Pública i Consum” (codi 9.000), reservat a personal funcionari.
 • Es declara a amortitzar el lloc de treball de “Director/a de Promoció Social i Personal, Salut Pública i Consum” (codi 9.100), al estar vinculat a un procés de promoció interna, de forma que un cop finalitzi la cobertura del lloc objecte de nova creació es procedirà a l’amortització d’aquest lloc.
 • S’amplia en 3 noves dotacions el lloc de treball de “Treballador/a Social” (codi 9.001), reservat a personal funcionari, de forma que passen de 2 a 5 dotacions.
 • S’amortitza el lloc de treball de “Treballador/a Social” (codi 9.001 bis), reservat a personal laboral, que disposava de tres dotacions d’efectius.
 • S’amplia en una nova dotació el lloc de treball d’”Educador/a Social” (codi 9.002), reservat a personal funcionari, de forma que passa de 2 a 3 dotacions.
 • S’amortitza el lloc de treball d’”Educador/a Social” (codi 9.002 bis), reservat a personal laboral, que disposava d’una dotació d’efectius.
 • Es declara a amortitzar el lloc de treball de “Treballador/a familiar” (codi 9.005 bis), reservat a personal funcionari, que disposa d’una dotació d’efectius. 

S’aprova per unanimitat:  

 • Adhesió a la futura associació Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària i ratificació dels seus estatuts 

L’Ajuntament de Manlleu vol contribuir al creixement de l’economia social i solidària al nostre municipi i fer-ho des del diàleg permanent amb els seus actors i des de la creació d’espais comuns entre nosaltres que ens permetin compartir línies de treball, bones pràctiques, reflexions, activitats i recursos. 

S’aprova l’adhesió a la xarxa, la ratificació dels estatuts i es disposa que la despesa màxima en concepte de quota anual com a membre de l’Associació serà de 825 euros. 

 

S’aprova per unanimitat:  

 • Adhesió a la cooperativa "Som energia, SCCL" 

Som Energia garanteix, d’una banda, la compra d’energia verda certificada i de l’altra la realització d’inversions directes en instal·lacions d’energies renovables, i per tant, es garanteix que la compra d’electricitat verda suposa una reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. 

S’aprova l’adhesió del municipi de Manlleu com a soci de ple dret de la Cooperativa SOM ENERGIA SCCL i es disposa que la despesa màxima en concepte de quota única és de 100 euros. El primer equipament que treballarà directament amb SOM ENERGIA serà l’espai de coworking Lab Manlleu. 

 

Es dóna coneixement de: 

 • Informes trimestrals Llei Morositat any 2016 

La mitjana de pagament a proveïdors del 4rt trimestre de 2016 és de 33 dies. 

 

PROPOSTES I MOCIONS:

 

Es vota l’entrada per urgència d’una moció de la CUP referent a la modificació de l’ordenança de civisme. S’aprova per unanimitat la urgència i es passa a debatre la moció. 

Trobareu els textos de les mocions: http://manlleu.cat/pl3/descobrir/noticies/id283/convocatoria-de-sessio-ordinaria-del-ple-de-febrer-de-l-ajuntament.htm

 

No s’aprova rebent els vots a favor de CUP, CIU i ICV i en contra d’ERC, MES, PSC i N/A: 

 • Moció de la CUP per a superar el model estigmatitzador i criminalitzador de la pobresa i de les mobilitzacions socials de l’actual Ordenança de Civisme de Manlleu 

Es voten els punts per separat i s’aproven per unanimitat els punts 2 i 3. El punt 1 no s’aprova i en conseqüència no prospera la moció rebent tant el punt 1 com la moció global els vots a favor de CIU, CUP i ICV i en contra d’ERC, d’ERC, MES, PSC, N/A.

 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, MES, N/A, CIU, CUP i ICV i abstenció del PSC 

 •          Moció d'adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum presentada per ERC

S’aprova per unanimitat: 

 •          Moció relativa a la clàusula terra presentada per PDeCAT - CIU 

No s’aprova rebent els vots a favor de CUP, CIU i ICV, i en contra d’ERC, MES, PSC, N/A: 

 •          Moció relativa a les necessitats dels veïns de Vista Alegre amb motiu de les obres d'ampliació del Pont de Can Molas presentada per PDeCAT - CIU 

Es voten els punts per separat i s’aproven per unanimitat els punts 1, 2 i 4. El punt 3 no s’aprova i en conseqüència no prospera la moció rebent  el punt 3 els vots a favor de CIU i CUP i en contra d’ERC, MES, PSC, N/A i ICV.

 

INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES

 

Participació Ciutadana – Maite Gallifa

La regidora comenta que en breu es farà una consulta ciutadana per decidir a què es destinen els més de 3000 euros obtinguts en la subhasta de quadres que es va fer el passat mes de desembre. La ciutadania podrà escollir d’entre 3 iniciatives socials amb les que ja s’està treballant: la compra de la furgoneta i la càmera frigorífica pel sarró, les beques menjador del centre de dia o la compra de material per a les escoles. Es podrà participar de la consulta via web.

 

Secretaria i Contractació - Antoni Poyato 

El regidor explica que s’estan revisant els contractes de l’ajuntament per detectar on es pot generar un estalvi. S’està fent l’adaptació dels procediments administratius a les noves normatives de procediments 39/2015 i 40/2015 i es treballa també amb el tema del padró municipal per depurar-lo i ajustar-lo a la població real de Manlleu.

 

Fires i Mercats i habitatge – Alejandro López

El regidor explica que s’han reunit amb els expositors de Porc i Cervesa i que enguany la fira tornarà a incorporar el divendres tarda-nit.

A nivell d’habitatge el regidor explica que s’ha habilitat una Oficina d’Habitatge a Can Patalarga des d’on es gestionen els ajuts de lloguer. L’oficina anirà assumint noves competències, però de moment està centrada en temes d’ajuts de lloguer. 

 

Promoció Social i Personal – Dolors Collell

La regidora explica que estan a punt de començar els actes inclosos en la celebració del dia 8 de març, dia internacional de les dones. La regidora afegeix també que encara queda molt a fer per aconseguir la plena igualtat entre homes i dones i convida a participar dels actes d’aquest dia. Destacar la col·laboració de moltes entitats en la organització d’aquests actes, com són la lectura del manifest i animació que faran els alumnes d’Integració Social de l’Institut Antoni Pous o la visita a la Maternitat d’Elna que s’organitza conjuntament amb el grup feminista La Xinxa.

La regidora explica que la setmana passada es presentar el projecte #invulnerables, que té per objectiu que les famílies que viuen en risc d’exclusió se’n puguin sortir i que aquestes situacions de vulnerabilitat no es converteixin en un cercle. El projecte treballa amb coresponsabilitat, sempre incorporant a les famílies a les accions per a nens i joves. Actualment el projecte #invulnerables treballa amb 50 famílies de Manlleu.

 

Alcaldia, Cultura i Educació – Àlex Garrido

S’ha parlat amb la comunitat ortodoxa romanesa que fa ús del Fugurull i s’ha parlat també amb la propietat. Hi ha hagut unes obres que s’hauran de regularitzar i s’ha ordenat la retirada dels bidons d’aigua i el lavabo que s’havia instal·lat a l’exterior de l’ermita. Ambdues parts volen una bona convivència entre la comunitat i els veïns i l’actitud sempre ha estat de diàleg i en positiu.

L’alcalde explica també que en breu es mantindrà una  reunió amb Incasòl, i que  si tot va bé i el ple del Parlament aprova els pressupostos 2017 hi ha una partida important pels pisos de Can Garcia. Queden 42 famílies per reubicar i aquesta partida permetria solucionar aquesta reubicació. De cara a l’any vinent caldrà pressionar per què es torni a destinar una partida per tirar endavant l’enderroc del 2n bloc.

 

Manteniment, Servei d'Obres i Espai Públic – Marta Moreta

La regidora comenta que s’han realitzat 2 obres importants en l’àmbit de la supressió de barreres arquitectòniques: Una és la rampa de davant l’Escola de Música i l’altra la rampa d’accés al magatzem del Sarró.

La regidora explica també que s’està fent l'arranjament del pas d'accés cap a la Devesa i que està previst que la propera setmana les obres estiguin acabades.

La regidora comenta també que pel que fa a manteniment de parcs i jardins ara mateix hi ha moltes torratxes sense flors, però en breu es començarà a plantar. Cal, però, fer pedagogia referent a les plantes i flors que es planten en espais públics, doncs una gran quantitat d’aquestes és robada en pocs dies. Cal fer conscienciació sobre aquest tema  per què els esforços que es fan per tenir una ciutat “cuidada” no tenen massa sentit si duren poques hores.

 

Serveis Territorials i Esports - Enric Vilaregut

El regidor informa i recorda que tenim 2 processos participatius oberts. Un és el del passeig del Ter, que ha rebut més de 750 respostes  i que ara s’estan treballant i posteriorment es publicaran els resultats. Per altra banda tenim també obert el procés del POUM, que ara està en fase d’avanç i encara té les bústies ciutadanes obertes per a rebre opinions, dubtes i suggeriments.

 

Promoció Econòmica – Eudald Sellarès

El regidor informa que les obres de l’àrea d’autocaravanes segueixen a bon ritme i que la setmana vinent s’instal·laran acabats.

El regidor comenta també que durant el mes de març s'obrirà el període de sol·licituds per obtenir una plaça fixa al lab espai coworking, que compta amb 8 espais.

El regidor felicita a Can Cerilles per haver obtingut el 1r premi en el Concurs nacional de botifarra d’ou artesana en la categoria de botifarra innovadora.

 

Medi Ambient i Pagesia – Maica Bassas

La regidora comenta que fins a finals de març hi haurà una unitat mòbil instal·lada a la plaça Àngela Roca per mesurar la qualitat de l’aire. La Generalitat de Catalunya ens donarà les dades de benzoapirè 2016 entre els mesos d’abril i maig.

La regidora recorda que tenim activa una campanya destinada a millorar la qualitat aire amb consells destinats a la crema de llenya i biomassa.

 

Noves Tecnologies i transparència - M. Josep Palomar

La regidora comenta que en el marc del Congrés d’Administració Oberta de Catalunya, l’Ajuntament de Manlleu va rebre un reconeixement que el situa entre els 10 ajuntaments de la categoria de municipis d’entre 20.001 i 50.000 habitants amb una millor implantació i l’ús dels serveis d’administració electrònica oferts a la ciutadania i les empreses.

La regidora explica també que s’ha rebut el pla de desplegament d’un operador per fer arribar la fibra òptica als polígons. Com ajuntament hem facilitat que els operadors vinguin a oferir el seus serveis a la ciutat facilitant infraestructura. 

 


Data de modificació: 22/02/2017 12:54:47

Amb la col·laboració de:
 • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter