Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu

11/11/2016

Convocatòria de sessió ordinària del ple de l'ajuntament

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 15 de novembre de 2016
Hora: 19.30 h

ORDRE DEL DIA:


Manifest institucional. 25 de novembre de 2016. Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones.

 

A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:


1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

 

B) RESOLUCIONS DE GOVERN:


2. Règim de dedicacions de determinats regidors de l'equip de govern
3. Delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local i a l'Alcaldia
4. Modificació composició Comissions Informatives
5. Designa de membres corporatius a òrgans col·legiats i institucions de les que forma part l'ajuntament.
6. Modificació del pressupost. Exp. 59 /2016
7. Aprovació de l'Acord regulador de condicions de treball dels empleats/ades públics/ques de l'Ajuntament de Manlleu (personal funcionari i laboral) per als anys 2016-2019
8. Modificació del Pla de Desenvolupament i Carrera Professional del personal de l'Ajuntament de Manlleu
9. Modificació RLT 4.2016
10. Aprovació de l'Ordenança de Transparència i Administració Electrònica.
11. Donar compte al Ple de l'estat d'execució del pressupost del tercer trimestre de l'exercici 2016.
12. Aprovació de la publicació i exposició dels documents de l'avanç de planejament de la formulació del pla d'ordenació urbanística municipal (POUM)

 PER URGÈNCIA
13. Modificació del pressupost. suplements de crèdit exp. 62 /2016

 

C) PROPOSTES I MOCIONS:


14. Moció relativa la declaració de territori oposat a l'aplicació del tractat transatlàntic de comerç i inversió (TTIP) i d'altres iniciatives relacionades.
15. Moció de suport a un regidor del grup Capgirem Vic. 

 

D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:

 

16. Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local, des de la darrera sessió plenària ordinària
17. RESOLUCIONS
- Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia relatives a la modificació del cartipàs municipal:
     * Delegacions regidories
     * Nomenaments de tinent d'alcalde 
     * Composició i competències de la Junta de Govern Local.
- Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les regidories que tenen competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.
- Resolucions de nomenaments interins i contractacions laborals per urgència i sense previ procés selectiu
18. Informació de les regidories
19. Precs i preguntes


Data de modificació: 11/11/2016 10:35:32

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter