+34 93 851 55 93 cultura@manlleu.cat

Bibliografia, fonts i arxius per ampliar la informació

En aquest apartat torabàs referències a més documentació per poder ampliar la informació.

Castells i Camp, J. (1992): “Arqueologia a Catalunya. Deu anys de servei? Algunes reflexions”. A:  Cota Zero núm 8, (p.24-30). Vic.

Ollich i Castanyer, I.; Rocafiguera i Espona M. (2002): “L’arqueologia a Osona: 1952-2002”. A:  Ausa XX. 148-149 (p.35-52). Vic.

Catàleg de béns d’interès arquitectònic, natural i cultural a protegir, jaciments arqueològics. Pla d’ordenació urbanística municipal de Manlleu. Ajuntament de Manlleu, 2007.

Inventari de patrimoni i arqueologia. Servei d’Arqueologia. Generalitat de Catalunya: Departament de Cultura.

Pla integral per a l'arqueologia a Catalunya (PIACAT). Generalitat de Catalunya: Departament de Cultura. Juliol de 2009.

BIBLIOGRAFIA CLASSIFICADA

Les comunitats més antigues de Manlleu

Albareda, J. [et al.] (1984). Història d’Osona. Vic: Eumo Editorial (L’entorn, 5).

Arumí, D.; Grabolosa, A.; Subiranas, C.(1997). Àlbum de la història de Manlleu. Manlleu: Ajuntament de Manlleu.

Boquer, S. [et al.] (1989). “L’Institut de Manlleu (Osona). Un hàbitat d’inicis de l’edat del bronze”. A: Tribuna d’Arqueologia (p. 99-112). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.

Boquer, S. [et al.] (1989). “L’Institut de Manlleu (Osona). Un nou jaciment del bronze antic. Nota preliminar” A: Cypsela. VII (p. 21-34). Girona.

Boquer, S. [et al.] (1995). El jaciment de l’Institut de Batxillerat Antoni Pous. Un assentament a l’aire lliure de finals del calcolític.Manlleu, Osona. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura (“Memòries d’Intervencions Arqueològiques a Catalunya, 16). 

Bosch Gimpera, P. (1919). Prehistòria Catalana. Barcelona: Editorial Catalana.

Clop, X. (1995). “Estudio mineralógico de los materiales cerámicos del Instituto de Bachillerato de Manlleu. Una aproximación a la cerámica del Calcolítico/Bronce antiguo de Catalunya”. A: Estudis sobre ceràmica antiga: actes del simposi sobre ceràmica antiga (Studies on ancient ceramics: proceedings of the European Meeting on Ancient Ceramics) (pàg. 83-88). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.

Cruells, W; Molist, M.  (1987). “La necessitat de recuperar el passat: restes d’un nou poblat prehistòric al municipi”. A: Manlleu publicació (p. 25-27). Manlleu.

Cruells, W; Molist, M. (1990). Un poblat a l’aire lliure de fa 4000 anys. El jaciment de l’Institut de Batxillerat de Manlleu (Osona). Manlleu: Museu de Manlleu.

Gaja i Molist, E. (1976). Història de Manlleu. Barcelona: Jaime Libros; Caixa d’Estalvis Comarcal de Manlleu.

Molist, M. (1986). “Primeres ocupacions humanes”. A: Testimonis materials de la història de Manlleu. Manlleu: Museu de Manlleu.

Molist, M. (1990). “De la prehistòria a la història antiga”. A:  Manlleu. Aproximació a la història, l’entorn, l’economia i l’estructura territorial. Vic: Eumo Editorial; Ajuntament de Manlleu (L’entorn; 15).

La població iberoromana

Arumí, D.; Grabolosa, A.; Subiranas, C.(1997). Àlbum de la història de Manlleu. Manlleu: Ajuntament de Manlleu.

Buxó, M.D. [et al.] (1982). El poblament antic a Osona. Darrers treballs arqueològics. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.

Casas i Reig, J. (1888). «Las aguas minero-medicinales de Madirolas». A: El Faro de Puig Agut. Manlleu, p. 88. [Sèrie inèdita dipositada a la Biblioteca Municipal de Manlleu].

Coll i Espadaler, Ll. (1935). El patriotisme a Manlleu. Manlleu: Tipografia Manlleuenca.

Gaja i Molist, E. (1954). «Prehistòria Manlleuenca». A: Lletres Amicals a Francesc Pujol i Escalé. Vol 4. Manlleu, p. 341-346. [Sèrie inèdita dipositada a la Biblioteca Municipal de Manlleu]

Gaja i Molist, E. (1955). «Introducción al Estudio de Manlleu». A: Ausa II. (p. 123-126). Vic.

Gaja i Molist, E.  (1955). «Prehistòria Manlleuenca». A:  Ausa II. (p. 341-343). Vic.

Gaja i Molist, E.  (1955). «Dos Estudis sobre el Manlleu Primitiu». A: Lletres Amicals a Josep Prat i Roca. Vol. 6. Manlleu. [Sèrie inèdita dipositada a la Biblioteca Municipal de Manlleu]

Gaja i Molist, E. (1976). Història de Manlleu. Barcelona: Jaime Libros; Caixa d’Estalvis Comarcal de Manlleu.

Gudiol, J. (1921). «Descobriment d’unes sitges». A: Gazeta de Vich (núm. 2275 , 1 de febrer, 1921). Vic.

Gudiol, J. (1921). «Més troballes a Manlleu». A: Gazeta de Vich (núm. 2331 , 11 de juny, 1921 ). Vic.

Gudiol, J.M. (1920). «Troballes a Manlleu». A: Butlletí de Gurb. (Número XVI, agost de 1920). Secció d’Exploracions del Centre Excursionista de Vich, abans Colla de Gurb. Vic.

Gudiol, J.M. (1920). «Troballes a Manlleu». A: Butlletí de Gurb. (Número XX, desembre de 1920). Secció Excursionista de Vich, abans Colla de Gurb. Vic.

Gudiol, J.M.  (1922). «Les excavacions a Manlleu. Una sitja ibèrica». A: Butlletí de la Secció d’Exploracions del Centre Excursionista de Vic. (Núm. 8, agost, p. 33 i 34). Vic.

Gudiol, J.M. (1922). «Excavacions a Manlleu». A: Butlletí de la Secció d’Exploracions del Centre Excursionista de Vic. (Núm. 10, octubre, p. 41-43). Vic.

Huntingford, E.; Molas, M.D. (1975-79). «Excavaciones en el yacimiento ibero-romano de La Caseta» (Manlleu).A:  Ausa VIII (vol. VIII, p. 329-333 ). Vic.

López, A.; (1989). «Ceràmiques romanes de parets fines del Museu Episcopal de Vic». A: Studia Vicensia 1. Vic: Arxiu, Biblioteca i Museu Episcopals, p. 9-33.

«Més troballes a Manlleu». A: Gazeta de Vich (núm. 2331 , 11 de juny, 1921 ). Vic.

Molas, M.D.; Huntingford, E.  (1974): Informe sobre la excavación realizada en el Mas La Caseta, Manlleu (Barna). Manlleu .Inèdit.

Molas, M.D. (1974-75). La comarca de Osona. Problemática de su iberización y proceso de romanización a través de su carta arqueológica. Tesis de licenciatura.  Manlleu .Inèdit.

Molas, M.D. (1982). Els ausetans i la ciutat d’Ausa. Vic: Patronat d’Estudis Osonencs.

Molas, M.D.; Huntingford, E. (1982). «Can Caseta, Manlleu». A: Excavacions Arqueològiques a Catalunya en els darrers anys. Barcelona.

Molas, M.D. (1986). “Món ibèric, VI-I aC”. A: Testimonis materials de la història de Manlleu. Manlleu: Museu de Manlleu, p. 19-21.

Molas, M.D. (1986). “La romanització”. A: Testimonis materials de la història de Manlleu. Manlleu: Museu de Manlleu, p. 23-27.

Molas, M.D.  (1993). “Les recerques sobre les societats ausetana i lacetana. Estat de la qüestió”.  A:  Laietania. Estudis d’Arqueologia i d’Història.  (Núm. 8:  El poblament Ibèric a Catalunya. Actes; p. 131-143). Mataró.

Molist, M. (1972). «Dades per la història de Manlleu. Prehistòria Manlleuenca». A: Recerca (17-20, p. 410-414).

Molist, M. (1990). “De la prehistòria a la història antiga”. A: Manlleu. Aproximació a la historia, l’entorn, l’economia i l’estructura territorial. Vic: Eumo Editorial; Ajuntament de Manlleu (L’entorn, 15), p. 53-68.

Padrós, C. (2009). Estudi del territori a la comarca d’Osona des de l’Ibèric Ple a l’Alt Imperi. Tona. Treball final o practicum del Màster d’Arqueologia. Inèdit.

Padrós, C. ( 2010) . «El territori de la plana ausetana i el seu entorn des de l’ibèric ple a l’alt imperi». A: Cypsela 18.  (p. 247-266). Girona.

Pujol, F. (1959). «El poblament Primitiu de Manlleu». A: Lletres Amicals. Vol 19. Manlleu. [Sèrie inèdita dipositada a la Biblioteca Municipal de Manlleu]

Pujol, F. (1971). «Poblado Ibérico en Manlleu». A: Revista arqueológica de Roda. Roda.

Rifà, E. ( 1938).  «Una moneda de l‘emperador Vespassià ». A: Articles. (p. 348-351). Barcelona.  

Rocafiguera, M. (1995). Osona Ibèrica. El territori dels antics ausetans. Vic: Patronat d’Estudis Osonencs. (“Osona a la butxaca”, 16).

La formació del poble de Manlleu i l'evolució moderna

Albareda, J. [et al.] (1984). Història d’Osona. Vic: Eumo Editorial (L’entorn, 5).

Arumí, D.; Grabolosa, A.; Subiranas, C. (1997). Àlbum de la història de Manlleu. Manlleu: Ajuntament de Manlleu.

Antequera, F. (2003). Memòria de la intervenció arqueològica al jaciment dels Camps del Mas Clavelles (Manlleu, Osona). Maig 2001. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Servei d’Arqueologia i Paleontologia.  Inèdita. 

Arimany, J. (2013). “La devoció dels Sants Màrtirs de Manlleu i la seva arqueta reliquiari conservada al MEV”. A: Quaderns del Museu Episcopal de Vic (volum 5 , p. 117-141). Vic.

Arumí, D. (1984). “Sant Julià de Vilamirosa” A: Catalunya Romànica. Osona I. Barcelona: Enciclopèdia Catalana,  volum II, p. 323-324. 

Arumí, D. (1984). “Santa Maria de Manlleu”. A: Catalunya romànica. Osona I.  Barcelona: Enciclopèdia Catalana, volum II, p. 320.

Arumí, D., [et al.] (1984). “Santa Maria de Manlleu”. A: Catalunya Romànica. Osona I. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, volum II, p. 321-322.

Benet, A.; Pladevall, A.; Vigué, J. (1984). “Sant Julià de Vilamirosa”. A: Catalunya Romànica. Osona I. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, volum II , p. 323-324. 

Benet, A. i Pladevall, A. (1984). “Castell de Manlleu”. A: Catalunya Romànica. Osona I. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Volum II,  p. 65. 

Beltrán de  Heredia, J.; Miró, N. (2008). “Les pipes de caolí del segle XVII trobades al jaciment de l’antic Mercat del Born a Barcelona: importacions angleses i holandeses”. A: QUARIS (04. Època II, p. 139-157).  Barcelona: Museu d’Història de la Ciutat.

Beltrán de Heredia, J.; Miró, N.; i Soberón, M. (2012). “Les pipes de ceràmica no caolinítica trobades a Barcelona: producció i comerç als segles XVII-XIX”. A: QUARIS (08. Època II, p. 166-191). Barcelona: Museu d’Història de la Ciutat.

Cruells, W. (1985). “Arqueologia urbana = excavacions de salvament?”. A: Cota Zero. Revista d’Arqueologia i Ciència. Núm I.  Vic: Eumo Editorial. 

Cruells, W.; Surinyach, M. (1986). “La intervenció arquitectònico-arqueològica de Dalt Vila”. A: Testimonis materials de la història de Manlleu. Manlleu: Museu de Manlleu, p. 35-46.

Gaja i Molist, E. (1976). Història de Manlleu. Barcelona: Jaime Libros; Caixa d’Estalvis Comarcal de Manlleu.

Mestres, I. (1998). Memòria del seguiment arqueològic de les obres a l’immoble del Portal, plaça Grau núm. 4, Manlleu (Osona). Setembre de 1996. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Direcció General del Patrimoni Cultural. Servei d’Arqueologia i Paleontologia.  Inèdita.

Molist, M. (1972). “Sant Jaume de Vilamontà”. A: Butlletí Recerca, 17-20. (Biblioteca Bisbe Morgades de Manlleu).

Pladevall, A. i Benet, A. (1984). “Santa Maria de Manlleu”. A: Catalunya romànica. Osona I. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, volum II, p. 314-320.

Pladevall, A.; Benet, A. (1984). “Sant Esteve de Vilasetrú”. A: Catalunya romànica. Osona I. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, volum II,  p. 324-325.

Pujol, F. d’Assís (1954). “El Castell de Manlleu”. A: Lletres Amicals. Volum 5. Manlleu (Biblioteca Bisbe Morgades de Manlleu).

Pujol, F. d’assís (1957). “El monestir de Santa Maria”. A: Lletres Amicals. Manlleu (Biblioteca Bisbe Morgades de Manlleu).

Pujol, F. d’Assís (1958). “La capella de Sant Jaume”. A: Lletres Amicals, 18. Manlleu. (Biblioteca Bisbe Morgades de Manlleu).

Puig i Cadafalch, J.; Falguera, A. de; Goday, J. (1911). L’arquitectura romànica a Catalunya, (vol. I. II., p. 337-338). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

Pla d’ordenació urbanística municipal de Manlleu (POUM). Ajuntament de Manlleu. Data d’aprovació definitiva: 15.11.2007. Data de publicació al DOGC: 16.07.2008

Sallés i Verdaguer, P. (1984). “Acta de Consagració de l’església de Santa Maria de Manlleu”. A: Catalunya Romànica. Osona I. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, volum II,  p. 316.

Subiranas, C.; Pujades, J. (1992-93). Memòria de l’excavació arqueològica d’urgència a l’església de Sant Esteve de Vila-setrú, a Manlleu (Osona). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Servei d’Arqueologia i Paleontologia. Inèdit.

Subiranas, C. (1999). Memòria de la intervenció arqueològica d’urgència realitzada al solar del carrer Rossell, 22 de Manlleu (Osona). Desembre de 1997 – abril de 1998. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Direcció General del Patrimoni Cultural. Servei d’Arqueologia i Paleontologia. Inèdita.

Subiranas, C. (2003). Memòria del seguiment arqueològic de les obres de la nova carretera Vic-Olot (C-37), tram Manlleu-Torelló (Osona). Febrer-juny de 2001. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Servei d’Arqueologia i Paleontologia. Inèdita.

Surinyach, M. (1990). “Estructura territorial i morfologia urbana”. A: Manlleu. Aproximació a la historia, l’entorn, l’economia i l’estructura territorial. Vic: Eumo Editorial; Ajuntament de Manlleu (L’entorn, 15), p. 166-168.

Torrent i Garriga, D. (1893). Manlleu, croquis para su historia. Vic: Ed. Ramon Anglada i Pujals.

Torrent i Garriga, D. (1895). “Notícies històriques del castell de Manlleu”. A: Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya. Any V (Núm. 19,octubre-desembre de 1895).

Torrent i Garriga, D. (1903). “Sant Martí de Sescorts”. A: El Faro de Puig Agut, 25 de juliol de 1903.

Vigué, J. (1984). “Sant Esteve de Vilasetrú”. A: Catalunya romànica. Osona I. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, volum II,  p. 324-325.

Hi col·laboren:
Disseny: Badabadoc Comunicació Programació: ciclick · web solutions Avis legal · Crèdits · Copyright 2018